2007

alle blog-artikelen van 2007


30 november 2007. Energierekening Nuon-klant nauwelijks omhoog. Nederlandse particuliere Nuon-klanten hoeven in januari 2008 niet bang te zijn voor een uit de pan rijzende energierekening. Een gemiddeld huishouden gaat 1,6% meer voor energie betalen wat neerkomt op ongeveer anderhalve euro per maand. Op 1 januari 2008 verlaagt Nuon namelijk de standaard tarieven voor elektriciteit in Nederland mer ruim 6%. Tegenover de verlaging van de elektriciteitsprijzen staat een stijging van de gasprijs die ongeveer 5% zal bedragen. Deze stijging is het directe gevolg van de koppeling van de gasprijs aan de olieprijs. Bron: Energiened


29 november 2007. Bonaire wordt groen. Het eiland was natuurlijk al groen, omgeven als ze is door de prachtige groen-blauwe Caribische Zee. Maar de energievoorziening verzorgd door het Water en Energie Bedrijf Bonaire (WEB) was gebaseerd op dieselaggregaten. Afvalwarmte van de elektriciteitsproductie werd aangewend om van zeewater drinkwater te destilleren. Daar gaat nu verandering in komen. Er komen dertien windturbines op het eiland en een biodieselfabriek. De verwachting is dat het totale project in het tweede kwartaal van 2009 is afgerond. Het hele eiland krijgt door dit systeem groene elektriciteit. Bron: nu.nl


28 november 2007. Gemeente Steenwijkerland heeft lak aan klimaataccoord. Berichtte ik op 19 november dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de regering in Den Haag een uitgebreid klimaataccoord hadden ondertekend, nu staat in de krant dat Jan Husslage in Steenwijk door de gemeente wordt gesommeerd zijn duurzame, zekf gebouwde milieu-, energie-, en door-en door eco-vriendelijke woning af te breken. Afgelopen 7 juli tijdens Live Earth zei minister Cramer nog op NOVA dat er hele wijken van dit soort woningen moesten worden gebouwd. De woning van Jan was volgens de minister een voorbeeld voor milieuvriendelijk bouwen. Laten we eens kijken hoe mevrouw de minister met haar collega Vogelaar samen die wethouder in Steenwijk op z'n nummer zetten.


28 november 2007. De wipkippers flikken het opnieuw. Een van de bezwaren tegen het overheidsbeleid in dit land is de volstrekte onbetrouwbaarheid van de overheid. Je bent ondernemer, je wilt groen investeren of in groene projecten ondernemen en je wordt vette subsidies of afschrijfmogellijkheden voor de neus gehouden. Van de ene op de andere dag wordt de subsidie bevroren. In zo'n investeringsklimaat bedenkt je je als ondernemer wel drie keer om opnieuw 'in het groen te gaan'. Met zulk beleid, dat wil zeggen niet ingegeven door bezorgdheid voor milieu en klimaat maar alleen voor de poen, wordt het nooit wat. Was het vorig jaar de minister van Economische Zaken die de MEP wegvaagt, nu zijn het de gladde jongens van Financien die de EIA, VAMIL en MIA regelingen bevriezen. Met medeplichtigheid van VROM. Hieronder het persbericht:

Staatssecretaris de Jager van Financiën heeft bij ministeriële regeling het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL) voor 2007 met ingang van 28 november 2007 gesloten. Hiertoe is na overleg met de betrokken ministers van Economische Zaken, VROM en LNV besloten, nadat duidelijk werd dat zonder sluiting naar verwachting het aantal aanvragen voor de EIA, MIA en VAMIL groter zou zijn dan het beschikbare budget. Hierdoor zou het budget 2007 worden overschreden. Zonder sluiting zou het gaan om een verwachte overschrijding van in totaal ruim € 25 miljoen. bron: Ministerie van Financien


26 november 2007. Klant van Eneco goedkoper uit met nieuwe leveringstarieven, aldus een bericht dat u kunt lezen op de site EnergieNed. Eneco Energie Retail past per 1 januari 2008 haar leveringstarieven aan, waardoor de energiekosten voor haar klanten in de meeste gevallen lager worden dan in 2007. Een gemiddeld huishouden, dat zowel gas als elektriciteit afneemt, zal circa 1% minder betalen voor de levering van energie. Voor kleinverbruikers met een grotere aansluiting is deze daling gemiddeld circa 3%. Daarnaast daalt ook het leveringstarief voor warmte met circa 3%.
De tariefaanpassingen komen voornamelijk voort uit veranderingen op de inkoopmarkt. Eneco Energie geeft het inkoopvoordeel aan haar klanten door. De laatste tijd is de inkoopprijs voor gas licht gestegen, terwijl elektriciteit goedkoper werd. Eneco Energie voert daarom een lichte prijsstijging in het gastarief door en verlaagt bijna alle tarieven voor elektriciteit.


26 november 2007. Bossen kappen om graan te verbouwen, dat stond vandaag in de Telegraaf. Met een vracht reacties, dat is het leuke van de Telegraaf-website krant. Volgens de krant: "Nederland zal in de nabije toekomst op grote schaal natuurgebieden, braakliggende gronden, bermen en jachtterreinen moeten omploegen tot graanvelden om te kunnen voldoen aan de dramatisch stijgende vraag naar voedsel". Want, zo rekent een slimme bankjongen voor: we gaan meer vlees eten en we willen biobrandstof voor onze auto's. Ik lees: dus voor onze lompe en inefficiënte auto's waarin we onze vetgevreten lijven verplaatsen moeten natuurgebieden op grote schaal (alle?) worden opgeofferd. Dus: het Naardermeer droogleggen, er een achtbaans autosnelweg aanleggen en de rest inzaaien met graan voor bio-ethanol. We moeten toch rijden, nietwaar? Komisch. Welke dolgedraaide surrealist verzint zoiets?


24 november 2007. Het ding hiernaast en elektrische auto's, wat hebben die gemeen? Het 'ding hiernaast' is een gasmotor-generator die elektriciteit produceert. Hij is eigendom van het Waterschap Veluwe en staat op het terrein van de rioolwaterzuivering van Apeldoorn. Deze instelling ontvangt al het afvalwater van de stad en omstreken en zuivert het van alle troep die meekomt. Het zuiveringsproces bestaat uit grof zeven (doorgespoelde condooms, sigarettenfilters, tampons), fijn zeven (zand eruit halen), voorbezinken, bacterie-zuiveren, nabezinken en het lozen van het gereinigde water. Het procesonderdeel bacterie-zuiveren gebeurt in enorme ronde bassins waarin bacteriën onder afwisselend anaërobe en beluchte omstandigheden het water leegvreten. Voor microbiologen: mega-pasteurschalen. De microorganismen gedijen fantastisch op alle poep en andere organische stof. Resultaat: schoon water en grote hoeveelheden 'actief' slib dat vroeger gestort werd op de vuilnisbelt. Nu niet meer. In grote tanks wordt het slib vergist. Hierbij komen aanzienlijke hoeveelheden methaangas vrij. Voilá, een prachtig biogas om iets mee te doen. Via een opvangvat en een buizensysteem gaat het biogas naar deze gasmotor die een elektriciteitsgenerator aandrijft. De generator produceert samen met z'n broertje genoeg stroom om alle pompen, beluchters en overige stroomvreters van de zuiveringsinsatallatie te voorzien. Een stukje procestechniek van de eerste orde. En de afvalwarmte van de gasmotoren: die gaat binnenkort naar een woonwijk in aanbouw (2400 woningen). Al die woningen zijn straks aangesloten aan een warmtenet waarvoor de rioolwaterzuivering de warmte levert. Een fraai staaltje van hergebruik en duurzaamheid, daar in Apeldoorn.

In 2020 wil de gemeente graag dat heel Apeldoorn energieneutraal is, dat wil zegen dat alle benodigde energie ter plaatse én duurzaam wordt opgewekt. Aldus Michael Boddeke, wethouder Milieu van Apeldoorn.

website: www.apeldoorn.nl/duurzaam


22 november 2007. Chrysler in de elektrische-auto business. Wat Chrysler betreft moet de Dodge Zeo de ogen en harten stelen van bezoekers van de Detroit Auto Show die in januari 2008 wordt gehouden. De Zeo zal worden uitgerust met Li-ionbatterijen en dus pluggable zijn. De actieradius op één lading zou volgens schatting 250 mijl moeten zijn. Steeds meer fabrikanten denken na over elektrische auto's.Ook Fisker showt een plug-in elektrische auto in Detroit. Omdat een elektromotor vele, vele malen efficienter is dan de verbrandingsmotor en omdat ik het immoreel vind om voedsel te stelen uit de monden van arme mensen in de ontwikkelingslanden om er biobrandstof uit te maken, sta ik sympathiek tegenover elektrische tractie. Misschien wordt het wel wat. Als die Li-ion batterijen maar stabiel zijn en niet ontploffen zoals vorig jaar met de laptops van Dell.


21 november 2007. Biomassa was gisteren het thema van bijeenkomst nummer 4 van Energy Square, de discussie over duurzame energie georganiseerd door het Financieele Dagblad in samenwerking met Shell. Ik was erbij en hield de oortjes open. "We moeten het kaf van het koren scheiden" was wel een heel toepasselijke opmerking van Willem-Jan Laan (Unilever) die met lede ogen ziet hoe de palmolie die grondstof had moeten zijn voor de zeepjes en zalfjes van zijn firma met royale subsidie door de Nederlandse belastingbetaler wordt opgestookt in elektriciteitscentrales. Ik kreeg kromme tenen bij de discussie die voornamelijk ging over het volplanten van heel de wereld met gewassen om er ethanol uit te maken om er Amerikaanse SUV's op te laten rijden. Als je bedenkt dat er op 1 vierkante meter 1000 kWh per jaar aan zonlicht valt, dat planten maar 1% van dat zonlicht omzetten in suikers, en dat daarvan ethanol moet worden gestookt die in verbrandingsmotoren met een rendement van 30% wordt verbrand, waar zijn we dan mee bezig? Waanzin, dus weg met de verbrandingsmotor, denk je dan, en geef voorrang aan de ontwikkeling van plug-in elektrische auto's. Nog een mooie opmerking (toegedicht aan Lucas Reijnders): een vegetarier in een Hummer is milieuvriendelijker dan een Prius-rijder die elke dag vlees eet!


19 november 2007. Zonneboilers en PV panelen op het voorblad van het Klimaataccoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 dat u kunt downloaden vanaf de website van SenterNovem. Regering en gemeenten slaan de handen ineen om een heleboel dingen te doen. Men gaat zich volgens het document inzetten om:
hoge prioriteit te geven aan klimaatbeleid,
klimaat als aandachtspunt mee te nemen bij alle aanbestedingen nieuwbouw en renovatie,
energiebesparende maatregelen te nemen en energiebesparing bij burgers en bedrijven te stimuleren,
afspraken te maken met woningbouwcooperaties over energiebesparing in de woningbouw,
aan te dringen bij het Rijk om wetten en regels aan te passen die klimaatvriendelijke maatregelen belemmeren,

Want, zo zegt het document, gemeenten hebben een voorbeeldrol, voortrekkersrol, moeten leiderschap tonen, en ze staan dichtbij de burgers. Gemeenten geven ook vergunningen af, bijvoorbeeld voor het plaatsen van windmolens. Gemeenten gaan hun inzet voor klimaatbeleid intensiveren. Het rijk stelt een subsidieregeling voor gemeenten beschikbaar om gemeentelijke initiatieven voor een duurzaam klimaatbeleid te ontwikkelen en te intensiveren. In de Taskforce Verlichting nemen partijen actief deel om te komen tot energiezuinige verlichting.

Prachtig, prachtig, prachtig. Dat is toch wel iets anders dan asfalt aanleggen, weilanden rücksichtloos volplempen met industrietereinen, snelwegen aanleggen door natuurgebieden en het de particulier die een windmolen wil plaatsen het leven zuur maken. Het document leest als een echo van het programma 'Schoon en Zuinig', maar dan met weer een stapje verder. In ieder geval worden beleidsvoornemens afgepaald. Nu de uitvoering nog. In 2008 welteverstaan, want 2007 is alweer afgelopen.

Ik vraag me af waarom paragraaf 3, artikel 4, punt 4 in dit document staat, "CO2 afvang in combinatie met CO2 opslag is een wezenlijke tusssenstap in de transitie naar een duutrzame energiehuishouding. Maatschappelijke steun is essentieel voor de implementatie van CO2 afvang en opslag". Wat doen gemeenten (behalve de onduurzame gemeenteraden die milieuvergunningen afgeven voor kolencentrales) aan CO2 opslag? Alle verspilde energie bij beraadslagingen van die gemeenteraden onder het tapijt verstoppen? Welke afzichtelijke ambtelijke kobold heeft deze passage in hemelsnaam in dat document gekregen?

In ieder geval kan er nu iets aan het gemeentelijke beleid gebeuren. Dat is heel hard nodig want bijvoorbeeld in mijn stad, Leiden, zijn afgelopen week nóg meer feestdagenverlichtingen opgehangen met klimaatverpestende botte gloeilampen in plaats van vriendelijk flonkerende LED-verlichting. En het stadhuis wordt 's nachts zeer klimaatonvriendelijk aan alle kanten verlicht met schijnwerpers. En Leiden zal niet de eerste stad zijn waar praktijk en beleidsvoornemens nog een heel eind van elkaar liggen. Kortom, er is veel te doen in de gemeenten. Zet u schrap.


17 november 2007. Oplossing van "Welke is de spaarlamp" (zie bericht van 13 november).

De instinker was dat beide de armaturen zijn voorzien van een extreem energiezuinige lamp. Het linker schemerlampje heeft een IKEA fluorescentiespaarlampje van 1,5W. In het rechter armatuur zit een Pharox LED-lamp (3,4W). De meeste van de 15 inzenders hadden het goed. Een enkeling schreef dat de roodachtige zweem op de rechter lamp typisch is voor een Pharox LED-lamp. Inerdaad, mijn camera had moeite met dit licht. Mijn eigen ogen hebben er geen weet van. De paddestoellamp geeft aangenaam wit licht. Er is overigens niet 'geknutseld' met photoshop of zo, dit is een 'nature' foto.

Alle inzenders: hartelijk dank voor jullie berichten en de soms prachtige commentaren.


16 november 2007. Huishoudens kunnen 2008 op buik schrijven. Het kabinet zette hoopvol hoog in op duurzame energie. Zo langzamerhand beginnen zich de contouren af te tekenen van een situatie waarbij ik vrees dat de consument bijna niets aan subsidie krijgt voor energiebesparing en eigen, duurzaam op te wekken energie. Mijn vrees stoelt op de volgende symptomen:

1. Er is geen geld. Voor stimulerende maatregelen voor burgers is in 2008 een bedrag van 14 miljoen euro uitgetrokken. 14 miljoen is minder dan een hondenfooi. En nou niet zeggen dat ik zeur. Huishoudens gaan bijvoorbeeld 0,3 cent per kilowattuur elektriciteit meer aan energiebelasting betalen (dit is onafhankelijk van prijsstijgingen van olie en gas en de BTW daaroverheen). Belasting-mééropbrengst dus per huishouden (3400 kWh/jaar) 10 euro. Er zijn 6,5 miljoen huishoudens. Dus die hoesten bij elkaar 65 miljoen euro extra op. Dat geld gaat in de grote slokop-pot genaamd Algemene Middelen. Die 14 miljoen euro subsidie is dus écht een hondenfooi, een opgerookte en verkreukelde sigaar uit eigen doos.

2. Er is alleen enthousiasme, geen echte wil. De minister van VROM kakelt prettig om zich heen, maar concrete maatregelen voor gezinnen bestaan wat deze minister betreft vooral uit enthousiasme. Verder verwijs ik naar punt 1. De échte macht ligt in ons land bij het ministerie van Economische Zaken. En dat is traditioneel een bastion waar amtenaren exclusief zaken doen met gashandelaren en groot-energieboeren. Zie ook het weblog van Henk Daalder. Burgers bestaan niet voor de ambtenaren van Economische Zaken. Daar is EZ nooit voor opgezet. De grote strategische blunder van het regeeraccoord Balkenende IV was het houden van de portfolio Energie bij Economische Zaken.

3. Alleen interessant voor grote investeerders. De subsidieregeling SDE voor zover die is uitgelekt lijkt alleen interessant voor investeerders en niet voor gezinnen. Subsidies worden namelijk omgekeerd evenredig gekoppeld aan de olieprijs. Dus: hoe hoger de olieprijs hoe lager de subsidie. Zonne-energie wordt niet eens genoemd, terwijl juist die interessant is voor huishoudens.

4. De energieboeren zijn in ons land de baas over ons stopcontact, niet de regering. Anders werd er niet brutaalweg een overcapaciteit van 5 kolencentrales gepland.

5. Consuminderen is een vies woord in dit land. Dus in principe ook minder verbruik van energie door consumenten.

Huishoudens staan helemaal achteraan in de rij. Ze mogen enthousiast zijn en verder braaf hun handje ophouden. Dat was onder vorige kabinetten-Balkenende ook al zo. Er is geen trendbreuk in dit opzicht. Bron van alle speculatie: bericht over de contouren van de SDE op de website van de Energieraad. Laten we hopen dat ik de plank mis sla.
16 november 2007. Groen Links tegen kolencentrales. Ik ook, dus op dit punt vinden we elkaar. Op de website www.kappenmetkolen.nl vertelt Wijnand Duyvendak welke acties er gaande zijn tegen de belachelijke, zo niet absurde plannen om vijf kolencentrales neer te zetten. Achter de o, zo opgewekte groene TV-spotjes van die energieboeren grijnst de grauwe, zeg pikzwarte waarheid. In plaats van die kolencentrales moet er worden bespaard, bespaard, bespaard op energie en er moeten windturbines worden neergezet. Veel en hele grote windturbines. En burgers moeten gestimuleerd worden om zonnepanelen aan te schaffen en niet worden afgeknepen door gierige netbeheerders (meestal twee handjes op één buik met de energieboer).


15 november 2007. Auto met zonnecellen. In Los Angeles heeft de firma Volkswagen haar Space-Up! Blue onthuld, een naar zeggen emissievrije auto met een elektrische motor die wordt aangedreven door een brandstofcel op waterstof. Op het dak van de auto liggen zonnepanelen om een pakket Li-ion accu's op te laden. ('Emissievrij' moet met een korreltje zout worden genomen, want die worden ergens anders neegelegd als u het mij vraagt. Waar immers komt de waterstof vandaan?)


15 november 2007. Op vrijdagavond 7 december a.s. organiseert OLINO in de Wijnhoeve in Heeze een Duurzame Energie Avond. Thema's: Peak-oil (Rembrandt Koppelaar), CSP (Evert du Marchie van Voorthuizen), Windenergie (Dick van Elk) en Energie in en om het huis (Jeroen van Agt). Het programma kan worden gedownload vanaf www.olino.org.


14 november 2007. Break-even point herzien. Op 21 september jongstleden rekende ik in een soort doemscenario met een verwachte 5% stijging en met een extreme 8% stijging van de energieprijzen per jaar. Helaas, fout. In de krant stond vandaag dat de energieprijzen in 2008 minstens met 10% omhoog gaan, en dat is dus 2% hoger dan ik in mijn somberste dromen had vermoed. Opnieuw rekenen dus. Als u investeert in een 600 Wp systeem en u betaalt daar 3000 euro bruto voor, en u krijgt een subsidie van 20%, dan hebt u 2400 euro neergeteld voor een zonnestroomsyteem dat 480 kWh per jaar oplevert. Het break-even point voor uw investering wordt bij een jaarlijkse 10% stijging van de elektriciteitsprijs al bij 13 jaar genieten overschreden (de serie gele staafjes is de 10% curve, bruinachtig is de 8% curve, en lichtblauw de 5% curve. Hier vindt u de spreadsheet. Krijgt u helemaal geen subsidie, dan is het break-even point bij een 10%-per-jaar scenario bereikt bij 14 jaar. Zonnepanelen worden steeds rendabeler, en dat komt door de olieprijs. Let op: het is natuurlijk niet zo dat de energieprijs elk jaar met 10% stijgt. Schrale troost, want stijgen doet ie.


13 november 2007. Welke is de spaarlamp? Links of rechts. Men zegt dat spaarlampen smerig licht geven, weinig licht geven, veel te lang branden, kortom van alles en nog wat. Dus heb ik twee lampen naast elkaar gezet, en u mag vertellen of raden in welke de spaarlamp zit. Oplossingen opsturen graag:

Zodra ik genoeg antwoorden bij elkaar heb publiceer ik de resultaten en de oplossing.


12 november 2007. Hebt u ook in uw krant die reclame gezien van Essent over de micro-WKK ketel (de HR-e CV ketel), het ding dat elektriciteit maakt en warmte? Wat me opviel was dat de pijpen vanaf de ketel naar boven lopen, alsof de nok van het huis verwarmd moet worden. Bovendien zijn die buizen niet geisoleerd, en dat is toch het eerste wat men moet doen om geloofwaardig over te komen. Wie niet isoleert, die is de HR-e ketel niet weerd!

Trots zegt Essent dat haar nieuwe elektriciteitscentrale zal bestaan uit duizenden CV-keteltjes in even zovele huizen. Arme bewoners van die huizen. In zekere zin losers. Met z'n allen hoesten ze de kosten van bouw, onderhoud en brandstof voor die nieuwe centrale op! Zonder dat ze zelf een goede terugleververgoeding krijgen (hooguit 6 cent). Ik ga er toch eens aan rekenen. Overigens: fantastische dingen die micro-WKK's: voor het milieu (minder CO2 uitstoot, buitengewoon energie-efficient), voor Essent (de kapitaalinvestering plus afschrijving plus onderhoud doen de bewoners collectief, en Essent komt dus in feite voor 6 cent per kilowatt aan hun grondstof, Essent hoeft geen CO2-emissierechten te betalen en kan die gratis verkregen rechten dus verkopen), de minister van Financien want die vangt energiebelasting en heffingen en BTW, de netbeheerder want die krijgt transportvergoeding. Uhh, hoe zit het met de eigenaar, die arme bezitter van die e-ketel? Ja, ehh, tja, [krab-krab-achter-het-oor] die betaalt alles!

Kijk, als je investeert in zonnestroompanelen of in een zonneboiler investeer je in een elektriciteitssysteem of warmwatersysteem dat gratis brandstof krijgt, namelijk van de zon. En dat helemaal geen CO2 uitstoot heeft. Daar kan geen enkel gasgestookt apparaat tegenop. Never.


12 november 2007. De een z'n nood is de ander z'n brood zullen we maar zeggen. Nuon maakte vandaag bekend dat de winst in het 3e kwartaal van dit jaar dubbel zo veel was vergeleken met een jaar geleden. Nuon behaalde in het derde kwartaal van 2007 een nettowinst exclusief bijzondere posten van € 193 miljoen, ofwel een stijging van 99% ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Dat is niet gek. De stijging van de winst komt op rekening van hogere tarieven vanwege gestegen grondstofprijzen. Ofwel: energie wordt duurder, Nuon pikt haar graantje mee. Dat is grappig, want windenergie blijft gelijk in prijs, of olie nu 50 dollar of 100 dollar per vat kost. Hoe kan Nuon dan zo exorbitant veel meer winst maken? Bron: www.debeurs.nl.


11 november 2007. Investeringen World Bank Group in duurzame energieprojecten zijn stevig omhoog gegaan in het afgelopen jaar. De toename van kredieten voor duurzame enrgieprojecten was 67% hoger dan in 2006. In totaal werd 1.800 miljoen dollar geïnvesteerd (was 860 miljoen in 2006). Onder 'duurzaam' verstaat men bij de Wereldbank windenergie, zonne-energie, hydro, biomassa en energie-efficiency verbeterende processen. Van de 1.800 miljoen ging de helft naar grote waterkrachtprojecten en uiteindelijk werd er 421 miljoen dollar gestopt in wind-, zon-, water- en biomassaprojecten waarin vermogens worden opgewekt kleiner dan 10 megawatt. Bron: World Bank


11 november 2007. Opgewekt.nu bestaat 1 jaar. Alweer een jaar geleden werd door Paulien Westendorp en Kees Daey Ouwens de stichting Opgewekt.nu in het leven geroepen. Opgewekt.nu is gehuisvest op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord er is een permanente tentoonstelling van duurzame, CO2 reducerende en energiebesparende ideeen, en u kunt een kijkje nemen op de gewoonboot, een autonoom energiesysteem.


10 november 2007. Combined cycle CSP generator in Hassi M'rel komt dichterbij. Al jaren is er sprake van een gecombineerd gasturbine-stoomturbine elektriciteitsopwekkingsproject in het Algerijnse Hassi M'rel, waarbij gas uit de gasvelden komt en de stoom wordt opgewekt met zonthermie (CSP)(Concentrated Solar Power). Het opwekkingsstation krijgt een vermogen van 150 MW elektriciteit, waarvan 80 MW uit de gasturbine en 75MW uit zonnewarmte. Het project is eind 2006 beklonken, maar pas onlangs hebben de Algerijnse firma New Energetic Algeria (NEAL) en het Spaanse bedrijf Abner, de 350 miljoen dollar bij elkaar gefinancierd en handtekeningen gezet. Solar Power Plant 1, zoals het project ook wel heet, moet het begin zijn van een omvangrijk systeem van zonne-energiecentrales waarmee elektriciteit wordt opgewekt die via hoogspanningeleidingen naar Europa zal worden vervoerd. Kosten per opgewekte kilowattuur: 2 eurocent. Eind november gaat het contract naar het Europese Parlement voor goedkeuring. Nieuwe plannen zijn in de maak voor El Meghaier, Naâma en Hassi R'mel. Misschien krijgt u ooit halfgroene stroom uit Algerije uit het stopcontact.


8 november 2007. Fifty things that will save the planet is de titel van een lijst van, u raadt het, tips en acties om iets te doen aan de voortdurende aanslagen door de collectieve mensheid op het welzijn van onze planeert. Reductie van CO2 emissies staat hoog in de lijst, maar is ver weg van onze perceptiehorizon. Heel concreet, dichtbij en ook nummer 1 op de lijst: reduceer het ellendige en milieuverpestende sluipverbruik van elektrische apparaten. Stekker van uw Senseo uit het stopcontact na gebruik, geen TV op standby, dat soort dingen. U vindt de lijst op de website van het Engelse tijdschrift, de Guardian.


7 november 2007. Technisch gesproken is peak-oil een feit. Peak oil is het moment dat de vraag naar aardolie structureel het aanbod overstijgt. De klassieke peak-oil situatie is beschreven voor afnemende oilieproductie. Wat nu dreigt is zodanig toenemde vraag dat de olieproducenten het niet meer bij kunnen benen - blijvend. Dat is ongeveer de strekking van het verhaal dat vandaag werd gepubliceerd door het Internationale Energie Agentschap (IEA) (gelezen in het Financieele Dagblad. Gevolgen: olieprijs de stratosfeer in, gierende inflatie, en straks rijen voor de pomp. Volgens het IEA zou de krapte-situatie 10 jaar gaan duren. Wat er na komt, zeggen ze niet, maar het tijdperk van goedkope benzine is in ieder geval over en uit. Ik schrijf over peak oil in mijn boek als een van de goede redenen om snel over te stappen naar duurzame energie.


6 november 2007. Linksom stimuleren, rechtsom stimuleren, duuurzame energie stimuleren. De wereld dreigt van de regen in de drup te geraken. Door de enorme prijsstijging van aardolie (vandaag $96,75 per vat) is steenkool thans 10x zo goedkoop als olie en 3x zo goedkoop als aardgas. Geen wonder dat energiemaatschappijen over elkaar heen tuimelen om kolencentrales te bouwen. Terwijl we op de TV doodgegooid worden met reclames van elektriciteitsboeren die zich graag o, zo groen presenteren, staan er wereldwijd de komende 5 jaar meer dan 1000 nieuwe kolengestookte elektriciteistcentrales in de planning. Waarvan 5 in Nederland. De export vanuit de Verenigde Staten van steenkool naar steenkoolhongerige landen (o.a. voor het eerst naa China) steeg het afgelopen jaar met 15%. Dit gaat dus helemaal fout als u kijkt naar toekomstige CO2 uitstoot. En ons land doet even vrolijk mee. Dat moet écht radicaal anders, want anders gaat het klimaat superversneld naar de knoppen. In de eerste plaats is drastische en keiharde energiebesparing noodzaak. Dit kan door een leuke mix van maatregelen die men 'stick and carrot' noemt: stimuleringsmaatregelen als je wel bespaart (het 'linksom' stimuleren - zie hieronder) en stevig hogere kosten als je niet bespaart (het 'rechtsom' versnellen). En hiernaast duurzaam opgewekte energie dubbel zo energiek aanpakken. Stimuleren, stimuleren, stimuleren dus.


5 november 2007. Rechtsom of linksom in Vlaanderen. Deze bijdrage ontving ik van een bezoekster afkomstig Baasrode, België. Op het dak van de garage van wat er uitziet als een ruim bemeten en gerieflijke woning is een forse zonnestroominstallatie gemonteerd die ongetwwijfeld heel wat supergroene kilowattuurtjes zal produceren. So far so good. Voor de garage staan twee auto, laten we zeggen de gezinsauto van vader en de tweede auto waarmee moeder regelmatig naar werk, school en winkelcentrum raast. De linker auto is een Prius. Eigenlijk een heel aardig contrast: 2 kW aan zonnevermogen en twee auto's met ieder een motor van 60 tot 80 kW. Linksom lachen de zuiderburen in hun vuistje vanwege de lagere energiekosten, rechtsom worden toch nog ingepakt voor het bezit van hun fossiele autootjes. Maar ze zijn milieubewust met hun zonnepanelen en Prius. Chapeau !


4 november 2007. Rechtsom of linksom (2) Op zo'n blogbericht als dat van gisteren hoop je op commentaar. Die kwam ook, en daar ben ik erg blij mee ("ik krijg commentaar, dus ik besta"). Lezer Bart reageerde als volgt:

Hallo Floris, in je artikel waarin je de investering tussen een kleine auto en een set zonnepanelen vergelijkt, zou je eigenlijk de kosten die je maakt voor het gebruikt van het openbaar vervoer bij de zonnepanelen moeten optellen. Immers met die kleine auto kun je heel Nederland door.

Moet ik Bart gelijk geven? Moet ik überhaupt duurzame energiemaatregelen met autorijden vergelijken? Als u met de 4000 euro in 2003 nu eens aandelen had gekocht in oliemaatschappijen of andere erkende milieubedervers, had u dan niet lucratief geld verdiend waarmee u vandaag uit schuldbesef had kunnen aanbetalen op een splinternieuwe Prius in plaats van te blijven rijden in een roestig, CO2 uitbrakend barreltje?

Ik moet Bart teleurstellen. Ik ga niet verder met het vergelijken van appels met peren. Waar het in 'rechtsom-linksom' om gaat is dat u óf investeert in duurzame energiemaatregelen, óf u wordt binnen niet al te lange tijd financieel uitgekleed door uw energierekeningen. Dát is de boodschap. Leest u eens het zojuist uitgekomen rapport van Energy Watch. En u kunt mij mailen op het bekende e-maildres


3 november 2007. Rechtsom of linksom (1). Met enige regelmaat ontvang ik e-mail van mensen die klagen dat de 'terugverdientijd' van zonnepanelen zo lang is. Toen ik in 2003 de pagina Zinvol en Economisch maakte, schreef ik 'Al wordt de olieprijs hoger dan 100 dollar per vat, uw zonnestroom is en blijft gratis". Inmiddels is de olieprijs bijna 100 dollar, en inderdaad, de zon schijnt nog even gratis en zonnepanelen zijn nog precies even duur als in 2003. Op Marktplaats worden fortuinen geboden voor tweedehands zonnepaneeltjes, dus met de afschrijving van die dingen valt het wel mee. Het is dus een kwestie van tijd en vergeet u dat 'terugverdienen' maar. De realiteit is: u wordt ingehaald door de rekeningen van het elektriciteitsbedrijf (rechtsom) of u investeert in energiezuinige verwarming, apparaten, zonneboiler en zonnestroompanelen (linksom). Linksom en rechtsom ontmoeten elkaar op het punt P, het break-even punt. Pas daarna blijkt dat linksom slimmer was dan rechtsom. Door de enorme stijging van de olieprijs die zich vertaalt in de gas- en elektriciteitsprijs verschuift het punt P in een akelig snel tempo naderbij. De energieleveranciers houden zich op dit moment muisstil, maar als later deze maand de gas- en elektriciteitsprijzen voor 2008 bekend worden, barst wellicht de pleuris uit.

Er zijn allerlei rechtsom-linksom rekensommetjes te maken. Een van de leukste vind ik de volgende: u kon in 2003 kiezen tussen een tweede autootje voor 4000 euro en zonnepanelen voor 4000 euro. In de tabel hieronder maken we de balans op. Het autootje rijdt 5000 km per jaar en u bent zo braaf dat u geen bekeuringen oploopt. Voor 4000 euro koopt u 725 wattpiek aan zonnepanelen, all in.
post    
auto

zonnepanelen
belasting (auto: 200 per jaar)    
800

0
reparaties, APK en onderhoudsbeurten (auto: 250 per jaar)    
1000

0
verzekering (zo goedkoop mogelijk)    
600

0
brandstof (1:15 benzine, gem. benzineprijs 1,20)    
1666

0
parkeergelden (50 euro per jaar)    
200

0
diversen (poetsbeurt, wasserette)    
100

0
opbrengst (zonnepanelen: 4 x 725 * 0,8 x 20 eurocent)    
0

464
totaal (auto: kosten; zonnepanelen: opbrengst)    
4366

464

pro memori: afschrijving    
3000

500

Wat zeuren mensen dan over 'terugverdientijd'? Ik ben blij dat ik een vouwfietsje heb gekocht.


2 november 2007. Zonnestroom niet betrouwbaar? In Kaapstad kennelijk niet. Daar laat men stoplichten op zonnestroom werken omdat daar juist het lichtnet te onbetrouwbaar is.


1 november 2007. Ooit van het rebound-effect gehoord? In de krant stond vandaag het bericht dat men in Engeland had uitgevonden dat energiebesparing minder zoden aan de dijk zet dan wel wordt gedacht. Reden: het rebound effect (terugkaats-efect). Dat zit zo: Omdat ik toch zonnepanelen heb en spaarlampen, laat ik de lichten langer branden dan ik deed toen ik nog geen zonnepanelen en spaarlampen had. "Het is toch mijn eigen stroom, dus dat kost niks", is de gedachte. Rebound slurpt volgens de onderzoekers 1/3 van de besparing weer op. Maar of dat een reden is om die zonnepanelen maar weg te doen?


30 oktober 2007. CO2-voetafdruk duurzaam verkleinen? Op de blog van Lisa vindt u een reportage van haar strijd tegen CO2 uitstoot.


30 oktober 2007. IBM vindt manier om afval van chipfabricage beter te benutten voor het vervaardigen van zonnecellen. Afgekeurde wafers bij de productie van microchips gingen tot voor kort de vuilnisbak of de gruizelmolen in om te voorkomen dat de concurrentie ze onder de mikroskoop zou leggen om naar fabrieksgeheimen te zoeken. Een IBM-fabriek in Vermont (USA) heeft een manier gevonden om de wafers schoon te poetsen zodat ze gebruikt kunnen worden voor zonnecel-fabricage. Wereldwijd gaat het om liefst 100 ton silicium afgekeurde wafers, goed voor 13,5 megawattpiek, en in deze tijden van ernstige tekorten aan solar grade silicium is dat spul goud waard. Bron: IBM


30 oktober 2007. Minister strooit geld. De minister van EZ stopt vanaf 2012 meer geld in de SDE-pot. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie, dat is subsidiegeld om burgers te helpen isolatiemaatregelen, zonnestroompanelen, zonneboiler, HR++ glas enz. te financieren. Het persbericht staat op de website van het ministerie van Economische Zaken.


29 oktober 2007. Spaarlampen! Vorige week benoemde de minister van VROM de ex-voorzitster van de Friese Milieu Federatie, mevrouw Hetty Hafkamp, tot voorzitter van de Taskforce Verlichting. Hetty is de bestuurder die voor de bewindsvrouwe de kastanjes uit het vuur gaat slepen. Doel: uiterlijk in 2011 moeten energiezuinige lampen gemeengoed zijn in huizen en kantoren en op straat.

Mevrouw Hafkamp kan onmiddellijk aan de slag. In mijn eigen Leiden bijvoorbeeld, en in vele ander steden. Het viel me op dat in de Breestraat de traditionele Sinterklaas-Kerstverlichting weer brandt: 25 fraaie bogen met ieder 72 gloeilampjes van 15W. Rekent u even mee: 25 x 72 x 15 W = 27 kW. Die verlichting brandt van 17:00 tot 22:00, dat is 5 uur per dag, gedurende november en december. Dat is dus 27 x 5 uur x 65 dagen (de laatste drie dagen van oktober meegeteld). Rekent u even mee: 27 x 5 x 65 = 8775 kilowattuur. 1 kWh staat voor 568 gram CO2 uitstoot. We hebben hier te maken met pakweg 5 ton CO2 uitstoot. Alleen al in Leiden. Noet u dat een groene kerst?

Nu wil niemand die verlichting kwijt. Het hoort bij het seizoen. Dus stel ik voor om alle feestverlichting in ons land te vervangen door LED-verlichting. Kosten? Terugverdienen heet dat. Je hoeft de dijken minder hoog te maken. We hangen 25 bogen in de Breestraat van Leiden met LED-verlichting: Per boog 72kransjes van 5 mooie warmwitte flonkerende LED lampjes van 0,1W. Per boog dus 72 x 5 x 0,1 W = 36W. Alle bogen bij elkaar 900W. Dat is dramatisch minder dan die gruwelijke 27 kilowatt. En als die sierlijke verlichting net zo lang brandt als de gloeilampen van nu, dan is dat bij elkaar 900 W x 65 x 5 = 292,5 kWh. Peanuts! Die kan je gemakkelijk duurzaam opwekken met 4 zonnepaneeltjes op het dak van het stadhuis.

Aan het werk, mevrouw Hafkamp! - bron van het benoemingsbericht: klik hier


28 oktober 2007. Taartpuntdiagram van het energieverbruik per jaar van het gemiddelde Nederlandse huishouden, 2006 (figuur 6.1 uit mijn boek, Energie voor het opscheppen).

Vanochtend keuvelde een panel van gerespecteerde experts en oude rotten op milieugebied in het radioprogramma Vroege Vogels over onder andere energiebesparing in de huishoudens. Iedereen was het er over eens dat het snel beter moet. Vreemd genoeg begon de minister van VROM even te sputteren, "ja maar...". Dimmen, mevrouw! Ik durf hier en op deze plek te verkondigen dat het mogelijk is om dit energieverbruik minstens 50% te verminderen. Met name verwarming en warm water kan naar nul. Doe je auto weg of ga elektrisch rijden en je hebt een kwart minder verbruik. Sluipverbruik is 10% van het kwart taartpunt elektriciteit. 50% besparing moet voor dit gemiddelde huishouden dus een peulenschil zijn. Als de consument maar de wil heeft, de overheid goed reguleert en stimuleert, en indien de bouwsector en energiebedrijven meewerken in plaats van dwars liggen.

 


28 oktober 2007. Biobrandstoffen internationaal ter discussie. Afgezien van het gegeven dat het gebruik van granen en mais voor het maken van biobrandstoffen immoreel kan worden genoemd, is het m.i. waanzin om door te gaan met de verbrandingsmotor, of die nu wordt gevoed met fossiele of bio-koolwaterstoffen. Wat is het meeste automobilisme eigenlijk anders dan het met een primitieve kachel ronddsleuren van enorme massa's metaal, glas en plastic om een nietig mensje te verplaatsen? Dat kan veel efficienter, a) door veel ruimer inzetten van betaalbaar openbaar vervoer, b) door elektrisch aangedreven voertuigen. Een explosiemotor heeft een omzetrendement van 35% op zijn best, een elektromotor 90%. Zie ook de discussie op deze pagina begin oktober over elektrisch rijden en rijden op aardgas.


27 oktober 2007. Nâch van de Nâch. Uit met die verlichting!


27 oktober 2007. Singapore gigawatt. Afgelopen week maakte het Noorse concern REC (Renewable Energy Corporation) bekend dat men overeenstemming heeft met de regering van Singapore om daar een geintegreerde silicum-zonnecelfabiek te gaan bouwen. Volgens REC kwam Singapore als de beste plek op de wereld uit de bus waar het ging om terreinen, aan- en afvoer, belasting- en en investeringsfaciliteiten, geschoold personeel, en winstmogelijkheden. Men is van plan om in een aantal stadia een fabriek neer te zetten waarin jaarlijks 1,5 GWp aan zonnestroompanelen worden vervaardigd. De eerste spade gaat de in grond begin 2008.


26 oktober 2007. Einduitslag World Solar Challenge (2999 km), wedstrijdklasse: (bron: WSC organisatie)

* Nuna4 (Nuon Solar Team) in 33 uur, 17 minuten
* Umicore Infinity (Umicore Solar Team) in 34 uur 36 minuten
* Aurora 101 (Aurora Vehicle Assoc.) in 35 uur 17 minuten
* Continuum (University of Michigan) in 46 uur 3 minuten
* SolarWorld no 1 (FH Bochum Solar Car Team) in 41 uur 9 minuten
* Phoenix Solar Car (Southern Taiwan University) in 43 uur 50 minuten
* Twente One (Solar Team Twente) in 44 uur 46 minuten


25 oktober 2007. Olie sluit boven 90 dollar per vat. Bij het sluiten van de NYMEX noteerde een vat West Texas Sweet crude 90 dollar en 28 cent.


25 oktober 2007. Nuna 4 wint de World Solar Challenge. Het winnende team arriveerde om 16:54 lokale tijd bij de finish in Angle Vale (Adelaide), aldus een bericht in de Australische krant Herald Sun. Umicore lag op dat moment tweede, en Aurora 101 op de derde positie. Het eindklassement komt nog omdat sommige auto's een dag achterstand hebben. Dedoor Nuon gesponsorde studenten van de Technische Universiteit Delft hebben 29 uur en 11 minuten over het tripje Darwin-Adelaide gedaan.


25 oktober 2007. Stel u wilt een auto kopen. In de showroom staat een leuk model, edoch het braakt enorme wolken rotzooi uit. Zegt de verkoper "koopt u deze superschone auto maar alvast, meneertje,want we hebben een prachtig apparaat in ontwikkeling dat straks de uitlaatgassen 100% schoon maakt". Koopt u die auto of wordt u belazerd met een smakeloze smoes? Hoe zit het eigenlijk met de "schone" kolencentrale dat Electrabel verkocht aan de Rotterdamse gemeenteraad. Met prachtige CO2 capture die helaas nog moet worden ontwikkeld. Zijn die gemeentaraadsleden allemaal dombo's of interesseert het klimaat ze helemaag geen ene moer?. "Kansen", zei de burgemeester van Rotterdam. Hij bedoelde natuurlijk: "kan$$en". Zie Energeia.


25 oktober 2007. 5e dag World Solar Challenge: checkpoint Port Augusta:

* Nuon Solar Team at 2007-10-25 14:02:00
* Umicore at 2007-10-25 14:47:00
* Aurora Challenge at 2007-10-25 15:57:00

In Glendambo genoteerd:

* FH Bochum Solar Car Team at 2007-10-25 13:38:00
* University of Michigan at 2007-10-25 13:55:00
* Southern Taiwan University at 2007-10-25 14:55:00
* Solar Team Twente at 2007-10-25 15:14:00

Details over de race bij Jeroen Haringman en bij de WSC organisatie


24 oktober 2007. 4e dag World Solar Challenge: checkpoint Cadney

* Nuon Solar Team at 2007-10-24 14:24:00
* Umicore at 2007-10-24 15:50:00
* Aurora Challenge at 2007-10-24 16:15:00
* FH Bochum Solar Car Team at 2007-10-24 17:13:00

 


23 oktober 2007. 3e dag World Solar Challenge: stand in Alice Springs:

* Nuon Solar Team at 2007-10-23 08:23:00
* Umicore at 2007-10-23 09:45:00
* Aurora Challenge at 2007-10-23 10:07:00
* FH Bochum Solar Car Team at 2007-10-23 14:17:00
* Solar Team Twente at 2007-10-23 15:21:00
* Southern Taiwan University at 2007-10-23 15:49:00
* Leeming Senior High School at 2007-10-23 16:44:00


22 oktober 2007. SunPower kondigt aan een 18-MW zonnestroomcentrale te gaan bouwen in Zuidoost-Spanje. Het is wat Solar Nuon Team in Australie doet: wegracen, de mededingers voorbij en je nooit meer laten inhalen. Speciaal zijn de trackers, installaties om de panelen voortdurend op de zon gericht te houden.


22 oktober 2007. 2e dag World Solar Challenge: stand in Tennant Creek: Belgische team komt als eerste door.

* Umicore at 2007-10-22 11:08:00
* Nuon Solar Team at 2007-10-22 11:25:00
* Aurora Challenge at 2007-10-22 11:44:00
* Southern Taiwan University at 2007-10-22 13:19:00
* FH Bochum Solar Car Team at 2007-10-22 13:51:00
* Solar Team Twente at 2007-10-22 15:03:00
* University of Calgary Solar Team at 2007-10-22 15:47:00

Jeroen Haringman houdt op zijn website de race van uur tot uur bij.
Devil's Marbles, Tennant Creek, NT


21 oktober 2007. Start van de World Solar Challenge, de race in Australie met door zonne-energie aangedreven auto's, van Darwin naar Adelaide. In het veld bevinden zich twee Nederlandse teams (Nuna-4 en Twente-1) en een Belgisch team (Umicore). De webstrijd is te volgen via de organisatie (www.wsc.org.au) en via de websites van de deelnemende teams. Overigens: Jeroen Haringman houdt op zijn website de race van uur tot uur bij. Het Belgische team vertrok van pole position. Stand in Dunmarra (na de eerste etappe): * Umicore at 2007-10-21 16:05:00,* Aurora Challenge at 2007-10-21 16:13:00, * Nuon Solar Team at 2007-10-21 16:39:00,* Southern Taiwan University at 2007-10-21 17:30:00. Flitsend!


20 oktober 2007. Team van Technische Universitat Darmstadt wint de Solar Decathlon in Washington DC. Het ontwerp van de University of Maryland werd tweede, en Santa Clara University sleepte brons in de wacht. Zie www.solardecathlon.org


18 oktober 2007. Uitgekiend op dezelfde dag dat op het NOS journaal tussen neus en lippen wordt aangekondigd dat de gasprijs volgend jaar minstens met 10% omhoog gaat, en dat ook elektriciteit fors duurder gaat worden,' vanwege de dure olie', bezorgde de postbode een pakje met het eerste exemplaar van mijn boek, Energie voor het opscheppen. De Inleiding begint aldus: "Kan dat, in deze bange tijden waarin de energieprijzen constant stijgen en allerlei goeroes het naderende einde voorspellen van fossiele energie"? "ja, dat kan". En mijn overtuiging werd door het NOS-journaal bevestigd. U begrijpt, zonnepanelen en spaarlampen spelen een niet onbelangrijke rol. Zie ook de pagina 'boek' op deze website
Energie voor het opscheppen
1. Energie - wat is energie?
2. Gasreken ng omlaag met de de zonneboiler
3. Het wereldje van zonnestroom
4. Gratis warmte: een kwestie van transport
5. Windenergie
6. Zûnig: energiebesparing
7. Een schepje extra: woningen die energie opleveren
8. Wat doet de zon nog meer voor ons?
9. Toekomst: meer zon, meer duurzame energie, micropower
10. Informatiebronnen, websites

een uitgebreide inhoudsopgave vindt u hier
Uitgever: AWBruna Uitgevers Utrecht, ISBN 978 90 229 9363 7
www.awbruna.nl - Zeer binnenkort in de boekhandel verkrijgbaar


18 oktober 2007. Toen wipkipbeleid, nu flipflopbeleidf? Vorige kabinetten werd kwalijk genomen dat het beleid van de ene op de andere veranderde. Wel subsidie voor duurzame zaken, geen subsidie voor duurzame zaken, halve subsidie, gaat u maar door. Dat zou niet meer voorkomen, beloofde de Minister-President ferm. En wat zien we: onze minister van VROM kondigt een paar maanden geleden aan dat ze de gloeilamp keihard gaat verbieden, tumult, tumult, tumult, en nu kondigt ze dus even vrolijk aan dat ze de gloeilamp niet gaat verbieden. Kijk, dat belooft veel goeds de komende periode. Sussende woorden van de heer Samsom, maar mij dunkt dat hij dat alleen maar doet omdat de minister een partijgenoot is. Lees het bericht op www.nu.nl.


17 oktober 2007. Duurzame energie op de tocht in Noord-Nederland omdat grote energiebedrijven alle toekomstige capaciteit op de hoogspanningsnetten hebben gereserveerd voor hun kolencentrales aan de Eemshaven. Althans, dat is de strekking van het bericht in de Volkskrant van vanochtend. Detail uit dit bericht: "Het staatsbedrijf Tennet hanteert bij de verdeling van stroomcapaciteit het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Aangezien grote bedrijven ruim op tijd hun aanvragen indienen, staan zij vaak vooraan bij de verdeling. Duurzaamheid telt niet mee bij de beoordeling van aanvragen, zegt een woordvoerder van Tennet. ‘Alleen de politiek kan ons opdragen daar ook naar te kijken." Er is dus kennelijk achter het groene imago dat zo zorgvuldig door TV-spotjes wordt rondgebazuind hete en en ander aan de gang. Hier is werk aan de winkel voor de politiek, dat wil zeggen: de ministers van EZ en van VROM. Ik vraag me voortdurend af: wie is in dit land de baas over ons stopcontact, de minister of de grote elektriciteitsjongens? Zie ook de pagina 'opinie'. Tip voor de minister van VROM: leg wettelijk vast in het eisenpakket dat die kolencentrales hun warme koelwater gratis aan de steden Groningen en Leeuwarden, en aan de grote steden in de Randstad ter beschikking stellen voor stadsverwarming.


15 oktober 2007. Nuon Solar team meldt zich. Ik ontving dit schrijven in mijn mailbox (enigszinsdoor mij aangepast):

Beste Redactie, op 21 oktober start de World Solar Challenge in Australië en ook dit jaar gaat het Nuon Solar Team daar weer voor de winst. We denken dat het bijgesloten bericht over het team en de ludieke actie interessant is voor jullie site; neem eens een kijk op: www.nuonsolarteam.nl/actie. Bezoekers van de site kunnen zelf betrokken zijn bij het Team door spandoeken te maken (en daarnaast ook prijzen te winnen). Wij denken dat dit onderwerp zowel qua doelgroep als qua nieuwswaarde uitstekend op je site past. Wij willen je dan ook vragen het bijgesloten bericht te plaatsen op jullie site en via een reply te laten weten wanneer deze live staat.

Alvast hartelijk dank voor je reactie! - Met vriendelijke groet, - Arno.

Uit het bijgevoegde document het volgende (de rest is trompetgeschal voor Nuon, en daar doen we op deze site niet aan):

AMSTERDAM, maandag 15 oktober 2007- De Nuna 4, de zonnewagen die het dit jaar zal opnemen tegen de rest van de wereld in de Panasonic World Solar Challenge in Australië, is geheel vernieuwd. Hij gaat nóg efficiënter om met energie. Het zonnecellenoppervlakte is afgenomen, zonder op snelheid in te boeten. De verwachtingen zijn hooggespannen, tot nu toe is Nederland keer op keer winnaar van de prestigieuze race voor auto's op zonne-energie. De Nuna's 1, 2 en 3 waren alle drie wereldwijd de snelste.
De race van 3010 km door Australië wordt voor de vierde keer gehouden. Het Nuon Solar Team is zich momenteel aan het voorbereiden in Darwin, waar op 21 oktober het startschot klinkt. Zoals bij elke wedstrijd zijn ook de supporters van essentieel belang. Daarom heeft Nuon een supportersactie in touw gezet. Op www.nuonsolarteam.nl kunnen fans een spandoek aanmaken om het team toe te juichen. De origineelste spandoektekst komt in de krant en in verschillende banners. De bedenker ervan wint de Ipod Touch en maakt kans op de allernieuwste iMac.

De Nuna 4 is eigenhandig gebouwd door het Nuon Solar Team: 11 geselecteerde studenten van de TU Delft. Om ook dit jaar weer als eerste over de finish te komen, heeft de Nuna 4 een 'extreme make over' gekregen. Het basisconcept is hetzelfde als de eerste drie Nuna's. Maar nu hebben de studenten hypermoderne lucht- en ruimtevaarttechnieken toegepast. Die maken de auto nóg sterker en sneller. En lichter, de zonneauto weegt niet meer dan 200 kilo, wat bijdraagt aan de energiezuinigheid. De Nuna 4 verbruikt niet meer energie dan een stofzuiger en maakt nauwelijks geluid.

Nuon Solar Team
De studenten werken al sinds september 2006 in het diepste geheim aan het ontwerp en de bouw van Nuna4. De verscheidenheid in afkomst (van Nederland, België, de VS en Libanon, tot aan Curaçao) én de kennis uit verschillende studierichtingen van de teamleden (Elektrotechniek, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Industrieel Ontwerpen, Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek) zien ze als één van hun sterkste punten. "De combinatie van een sterk team, een prachtige zonnewagen en een uitgekiende strategie geven ons een uitstekende startpositie", aldus een trotse Stefan Roest, teamleider van het Nuon Solar Team.

Nuon en het Nuon Solar Team
Sinds 2001 is energiebedrijf Nuon hoofdsponsor van het Nuon Solar Team. Ook dit jaar koos Nuon vol overtuiging om de makers van Nuna4 financieel te ondersteunen. Met de uitdagende en avontuurlijke wedstrijd waar het team aan deelneemt, wil het bedrijf de interesse in duurzame energie en innovatie stimuleren. De studenten van de TU Delft kunnen met hun zonnewagen demonstreren hoe ruim de toepassingen van zonne-energie zijn en hoe jonge mensen met ambitie een substantiële bijdrage leveren aan technische vernieuwing en een duurzame toekomst.


13 oktober 2007. In de NRC-Handelsblad van vandaag stond een overlijdensadvertentie van Kees Daey Ouwens, emeritus hoogleraar van de TU Eindhoven. Daey Ouwens was een echte pionier, waarschijnlijk de eerste Nederlander die een zonnecel in handen kreeg en onderzoek aan zonne-energie deed bij Philips en aan de TH Eindhoven, lang, lang voordat de eerste PV-panelen-op-daken verschenen. Dat onderzoek moet vroeg in de jaren '70 van de vorige eeuw zijn geweest want in 1972 organiseerde Kees een van de eerste symposia over zonne-energie. Kees was uiterst actief in de wereld van duurzame energie, zelfs nadat hij met pensioen ging, en waarschijnlijk tot op de dag dat hij overleed. Vorig jaar nog richtte hij samen met Pauline Westendorp van NewNRG de organisatie Opgewekt.nu op, een club die zich volledig wijdt aan alle aspecten van duurzaam opgewekte energie. Ik ken Kees als een hartstochtelijk voorstander van duurzame energie, en speciaal biomassa, bijvoorbeeld biodiesel gemaakt uit Jathropa, een plantje dat in Afrika op marginale grond groeit en dus bij massale verbouw niet interfereert met de voedselvoorziening. In november 2006 werd in Amsterdam de eerste biodieselpomp feestelijk geopend (brandstof gewonnen uit Jathropa uiteraard). Bij deze gelegenheid was de staatssecretaris Milieu aanwezig, en Kees gaf hem snoeihard in het openbaar een enorme veeg uit de pan over het beroerde overheidsbeleid. Het applaus dat volgde was oorverdovend. Kees was bij de oprichting in 1976 van de eerste Nederlandse vereniging voor zonne-energie, een afdeling van de internationale organisatie voor zonne-energie, ISES. Een paar jaar geleden is deze vereniging opgegaan in ODE.

Van Kees Daey Ouwens komt (in gesprek met Roel van Duyn, 1972) de uitspraak ' De zon is een enorme kernfusiereactor, je kunt voor winning van energie beter van deze bestaande fusiereactor gebruik maken dan zelf een nieuwe bouwen. Het geweldige voordeel van zonne-energie is dan ook dat je er geen natuurlijk evenwicht mee verstoort". Jawel, twee-in-één. Dit was 35 jaar voor Al Gore de Nobelprijs won. Die Nobelprijs had men voor hetzelfde geld net zo goed aan Kees Daey Ouwens kunnen geven.


12 oktober 2007. Ooit uw eigen energievoorziening heben willen simuleren? De Nieuw-Zeelandse website ElectroCity biedt gratis een soort on-line SimCity-spel waarin biedt u de mogelijkheid hebt om een stad te bouwen en te managen. Zorg goed voor de [groene] elektriciteitsvoorziening en uw burgers herverkiezen u graag als burgemeester.


12 oktober 2007. Vandaag begint de Solar Decathlon. De Solar Decathlon is een ontwerpwedstrijd in de USA uitgeschreven door de US Department of Energy waarbij 20 teams van verschillende universiteiten met elkaar wedijveren om de mooiste energiezuinige en door zonne-energie 'aangedreven' woning te ontwerpen. De ontwerpen staan tussen 12 en 20 oktober allemaal opgebouwd op de Mall in Washington DC. De website is www.solardecathlon.org. Het overzichtsplaatje hiernaast is welwillend ter beschikking gesteld door de organisatie.


10 oktober 2007. Inwoners van de gemeenten Haarlemmermeer, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Zandvoort, Gouda, Waddinxveen en Vlist, opgelet! In uw gemeenten is er of komt er binnenkort subsidie op zonnepanelen en zonneboilers. Op 13 oktober a.s. is er een Energiemarkt op het centrale plein van het winkelcentrum 'De Vier Meren' in Hoofddorp; op 3 november een Milieumarkt van de Milieudienst IJmond in Beverwijk. en op 10 november een Milieumarkt in het gemeentehuis Bloemendaal. In Hoofddorp is de subsidie aanzienlijk. Info: Haarlemmermeer: www.haarlemmermeer.nl, (knopje 'Actie Zonnepanelen''; website Milieudienst IJmond. In Gouda en omstreken is de actie Zonneband nog altijd in de lucht.


10 oktober 2007. Fanmail van de industrie! Ik kreeg het volgende e-mailtje van de firma Lemnis, de makers van de Pharoxlamp, dat ik graag hier publiceer:
In de maand oktober bieden Lemnis Lighting en de Stichting SlimLicht! u de mogelijkheid om de Pharox LED-lamp te kopen. Graag verwijzen wij u naar www.slimlicht.nl om deze lamp te bestellen in de webwinkel van SlimLicht!. Voor € 29,95 kunt u de lamp aanschaffen. U bespaart daarna ongeveer € 12,- per jaar per lamp (bij 4 branduren per dag) en over de gehele levensduur ruim € 300,-! U heeft dus hetzelfde licht voor veel minder geld. Bovendien draagt u actief bij aan een schonere wereld.

Op dit moment werken wij er hard aan om de lampen voor alle consumenten in Nederland beschikbaar te krijgen. Daarnaast zijn wij bezig met de uitbreiding van onze productenrange en de distributie internationaal. De ontwikkelingen hieromtrent kunt u volgen via onze website www.lemnislighting.nl.

Wij wensen u veel energiebesparing toe en danken u voor uw interesse in ons product. Met vriendelijke groet, Lemnis Lighting


9 oktober 2007. NUON zonnepaneelactie in de planning? De Energieraad haalde gisteren een bericht aan in de Telegraaf dat Nuon een actie zou heben aangekondigd om aanschaf van zonnepanelen voor huishoudens voordeliger te maken. Wat, hoe, hoeveel en wanneer stond niet in het bericht. Ik heb het bericht nergens kunnen verifieren, dus heb ik een vraag hierover ingediend bij Nuon. Nuon heeft immers in het recente verleden wel eens broodjes-@@p gepresenteerd als het om duurzame energie ging. Deed deze organisatie ook niet iets met 'schone kolen'? Direct helder antwoord geven is bij Nuon niet gebruikelijk, dus het is even afwachten.


8 oktober 2007. Elektrisch rijden en opladen met zonnestroom. Dat dit nu al mogelijk is bewijst Maurice Bergmans met zijn Twike. Rijden met de Twike, opladen via een installatie zonnepanelen op de schuur. Maurice stuurde deze foto van z'n optrekje met de zonnepanelen. Ik heb zelf met een tekenprogramma een Twike in de tuin geparkeerd. U kunt op de website Twike UKl alle informatie vinden over dit sympathieke, elektrisch aangedreven karretje.

Over Maurice: Hij is samen met Ingrid Bergmans de baas van TWIKE Tours, de Nederlandse importeur van dit elektrsiche voertuig. U kunt bij hem een proefrit maken of het voertuig een dagje huren.


8 oktober 2007. Slim of boerenslim? In de nieuwsbrief van Duurzaam Zeeland las ik dat Ballas Nedam en Dutch4 willen dat er in 2010 tweehonderd tankstations zijn om met de auto aardgas te tanken. Iedereen aan het aardgas! Vooral het volgende zinnetje intrigeert me: "Rijden op aardgas heeft een heel belangrijke pré ten opzichte van biodiesel: je kan vrij gemakkelijk de overstap maken naar biogas en/of van daaruit naar het emissieloze waterstof, zoals bekend de brandstof van de toekomst". Als je denkt in termen van 'well to wheel' is aardgas a) fossiel spul en dus niet duurzaam of CO2 neutraal. Rijden met een verbrandingsmotor is verschrikkelijk verspillend, en dus vooral leuk voor de brandstofleverancier. Biodiesel ben ik niet wild van want dat spul is a) niet CO2 neutraal vanwege het verbouwen, bemesten en verslepen, b) er is niet genoeg grond voor. Waterstof is leuk spul maar hoe maak je het? Voor hoge efficiency 'well to wheel' kan ik niets efficienters, duurzamer en CO2 neutraler bedenken dan windenergie/zonneenergie waarmee je accu's laadt die via een elektromotor de wieltjes aandrijft. Zie hiervoor de berichten en discussie van de vorige week. Dat is innovatie. Rijden op fossiel (aard)gas kon men in 1962 ook al. Daar is niets maar dan ook niets nieuws of beters aan.


7 oktober 2007. Wind of zon? Hierbij (onverkort) een zeer doordachte reactie van een van de bezoekers van mij website op de vraag hoeveel windmolens of zonnepanelen we in ons land nodig hebben als alle personenauto's vervangen zouden worden door elektrisch aangedreven voertuigen á la Tesla (zie de berichten van 1-5 oktober) en we de accu's duurzaam willen opladen.

Allereerst: wat zit er in 1 kilowattuur?

Beste Floris, het is blijkbaar nog niet helemaal "opgepikt" maar die kWh is toch echt meer dan die 3,25MJ die jouw calculator opgeeft. Joule is de eenheid voor energie. Watt is de eenheid voor vermogen (= energie per tijdseenheid). Die kWh is dus niks anders dan 1000 Watt (J/s) per 3600 seconden en 1 Joule per seconde is 1 Watt. 1 kWh = 1000 J/s * 3600 seconden is toch echt 3600000 Joule. 3.600.000 is gelijk aan 3,6 MJ.

Windturbines. OK, gaan we naar windturbines en die doen op een hééél goeie windlocatie 2000 kWh/kW/jaar. Die 104,5 miljard MJ zijn dus gelijk aan 29 miljard kWh en kan opgewekt worden door 5800 windturbines van 2,5MW. Die zetten we in een park waarbij geldt dat 1m2 rotoroppervlak 10 m2 grondoppervlak nodig heeft. Een goed windparkheeft 20% verliezen dus dan maakt 5800 *1,2 = 6960 windmolens.
Een 2,5 MW molen heeft een rotoroppervlak van 5800 m2. Windpark is dus 5800 * 10 * 6960 = 403 km2 groot.

Zonnestroompanelen doen op 52 graden noorderbreedte HORIZONTAAL 850 kWh/kWp. 1 kWp = 5 m2. In een park hebben we dan 5*29000000/850 = 170 Km2 nodig. Da's slechts 13 x 13 km. En da's weer de helft van het windmolenpark.

Kostenplaatje:

Windmolen kost €1200/kW, PV kost €3600/kWp.
Windmolenonderhoud is 5 maal zo duur als PV onderhoud.
Windmolens gaan 15 jaar mee, zonnepanelen 30 jaar.

In ons landje is ruimte beperkt en duur dus ik denk dan de zonnepanelen beter scoren VOORAL ook omdat de productie wordt gerealiseerd uitsluitend tijdens piekuren.

Maar goed, het antwoord op je vraag is dus 170 km2. Greetz, Rob


6 oktober 2007. Twee in één. Van de zonne-energie die op een zonnestroompaneel valt wordt pakweg 15% omgezet in elektrische stroom, en de rest verdwijnt in de vorm van warmte. Zonnepanelen produceren veel stroom, en dus nog veel meer warmte! Waarom zou je die warmte niet opvangen en aanwenden in het huishouden, bijvoorbeeld voor het verwarmen van tapwater. Het idee de combinatie, genaamd "PVT" , bestaat al heel lang, maar een werkbare, duurzame combinatie van zonnepaneel en zonnecollector is nog niet zo lang op de markt. De firma PVTwins in Alkmaar verkoopt verschillende soorten PVT-panelen, bijvoorbeeld een eenvoudige PVT-eenheid die per jaar 64 kWh + 0,5 GJ warmte levert. Indien u een paar van die eenheden panelen bij elkaar zet hebt u plenty warm water en heel wat supergroene elektriciteit. Bron: website van PVTwins


5 oktober 2007. Stel je voor dat iedereen in ons land in een elektrische personenauto op accu's zou rijden, bijvoorbeeld de Tesla. Alle benodigde elektriciteit moet duurzaam worden opgewekt. Hoeveel windturbines zijn er dan nodig? Dit prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Ik ga uit van feitelijk verreden kilometers. Een rekensommetje.

Stel een Tesla rijdt 1,1 MJ per kilometer. In 2005 werden er in ons land door automobilisten 95 miljard kilometers verreden (gegevens van Statline). Bij elkaar zou het energieverbruik zijn 1,1 x 95 miljard = 104,5 miljard MJ. Aangezien 1 kWh gelijk staat aan 3,25 MJ, hebben we dus per jaar nodig 104,5:3,25 = 32,15 miljard kilowattuur.

Duurzaam opwekken van die kilowattuurtjes doen we, zoals afgesproken, met windturbines. Een windturbine van 2,5 MW produceert in een goed jaar 2,5 (MW) x 0,25 (gebruiksfactor) x 24 (uur) x 365 (dagen) = 5475 MWh. Dit is 5.475.000 kWh.

Deel dus de vraag (32,15 miljard kWh) door aanbod (5.475.000 kWh per turbine) en je krijgt het antwoord: minimaal 5872 fikse windturbines. Denkt u hier eens over na. Hoeveel vierkante kilometer zonnepanelen presteren hetzelfde als de windturbines? Commentaar? Mail !


4 oktober 2007. Over elektrische auto's (deel III en slot). Dit plaatje, te vinden op www.teslamotors.com vat in feite het hele Megajouleverhaal samen. De Tesla Roadster is een specifieke elektrische sportauto, dus van meet af aan ontworpen rondom elektromotoren, accu's en lichte materialen

--> De elektromotor. Met weinig motoromwentelingen is de perstatie al enorm prestatie (hoog koppel). Bij verbrandingsmotoren is dit niet zo; deze leveren hun beste koppel binnen een bepaald toerentalvenster.

-> Accu's. De Tesla gebruikt Li-ion accu's de beste, lichtste en snelst oplaadbare accu's die er op dit moment bestaan ('laptopbatterijen')

--> Lichte materialen. Hoe lichter een auto is, des te minder energie heb je nodig om het apparaat in beweging te zetten en om het in beweging te houden.

De Tesla 'doet' volgens het grafiekje 1,1 kilometer per MJ. De Astra-op-benzine van het voorbeeld heeft meer dan drie keer zoveel nodig en rijdt 1:2,5 = 0,4 km op 1 MJ. Waar zit het verschil? Het antwoord is warmte. De Tesla heeft geen koelwater, geen radiator, geen hete uitlaatpijp. Als u rijdt met een verbrandingsmotor, verwarmt u het heelal en verziekt u bovendien het klimaat door de CO2 uitstoot. Een verbrandingsmotor is net als een gloeilamp: gewoon zo verschrikkelijk inefficient dat je het haast niet gelooft..

Maar nu even praktisch. Ik hoor u zuchten "Tesla sportauto, leuk beste Floris, dat kan ik niet betalen". Spijtig, ik lust ook wel een prijsje in de Postcodeloterij. Gelukkig kreeg ik een e-mail van iemand die rondrijdt in een Renault Kangoo met elektrische aandrijving:
Hallo, je berekening is deels goed. Een verbrandingsmotor van 60 kW is te vergelijken met een 22KW elektromotor. Dit komt doordat een elektromotor bij elk toerental hetzelfde koppel (Nm) heeft. Die 60 kW benzinemotor heeft dat alleen bij ca. 3000 RPM.
Zelf rijdt ik in een elektrische Renault Kangoo met een gewicht van 1.500 kg ( inclusief accu's) en een 22 kW elektrische motor. Van 0- 40 km/h ben ik sneller dan het overige verkeer, daarna een stuk trager. Ik kan ook max 120 km/uur rijden met een actieradius van max. 70 km.
De auto verbruikt 25 kWh op 100 km. Dus als ik dit omreken naar 25.000 km per jaar hoef ik slechts 6.500 kwh te laden (ca 80m2 aan zonnepanelen!) - groetjes, Edwin.

En dat is dus heel wat beter dan de 30.000 kWh die ik op 1 oktober uit mijn rekenmachientje schudde. Het verschil tussen mijn allereerste berekening en de werkelijkheid van Edwin in z'n Kangootje is warmte: 65% van alle energie in de brandstof gaat zonder meer verloren als warmte. Een verbrandingsmotor heet niet voor niets zo.
interessante websites:            
1999 General motors EV1           Plug-in hybrides in Californie
MODEC elektrische vrachtautootjes           elektrische scooter: John's weblog
EV-World            

Hartelijk dank aan allen die gereageerd hebben. Er kwamen zoveel reacties binnen dat ik u niet allemaal persoonlijk kan bedanken.


3 oktober 2007. Ik woon in Leiden, en daar is het vandaag 3-oktoberfeest ter gelegenheid van van Leidens Ontzet in het goede jaar 1574. Toendertijd kwam alle energie uit biobrandstof en wind. Nu las ik vanmorgen op Energeia Energienieuws een stukje over het subsidiëren door VROM van de 'onrendabele top' van zonnestroompanelen. 'Onrendabele top', wat een rotbegrip, maar dat terzijde. Als die Prins van Oranje in 1574 ook zo lang over 'onrendabele toppen' van zijn rebellie had zitten keutelen als VROM nu over duurzame energie voor burgers, dan spraken we vandaag de dag geen Nederlands, maar Spaans (en hadden we de royale Spaanse terugleververgoeding voor zonnestroom, maar dat terzijde).


2 oktober 2007. Protest van autorijdend Nederland. Men beweert dat mijn berekening van gisteren te pessimistisch is en tot een veel te hoog elektriciteitsverbruik leidt. Laten we dus op een andere manier rekenen. De standaardversie van de Astra van gisteren rijdt 1 op 14 benzine als u het kalm aan doet. 1 liter benzine bevat 35 MJ aan energie. Dus: elke kilometer verbruikt die Astra 35:14 = 2,5 MJ. Aangezien 1 kWh gelijk staat aan 3,25 MJ, verbruikt die automotor 2,5:3,5 = 0,77 kWh per kilometer. De auto rijdt per jaar 25.000 km, dus gaan er 0,77 x 25.000 kilowattuur doorheen, ofwel een dikke 19.000 kWh. Wil je die hoeveelheid stroom zelf opwekken met zonnestroompanelen, dan heb je 24.000 Wp nodig ofwel ruwweg 240 vierkante meter paneel op je dak. Waar komt het verschil vandaan met de 25.000 kWh van gisteren? Waarschijnlijk omdat van het motorvermogen in die Astra een kleiner deel wordt gebruikt dan ik had geschat. In het rekensommetje van gisteren betekent dit dat van de 85 kW die de motor maximaal presteert er gemiddeld 38 kW wordt opgehoest. Dat topvermogen zit er, dunkt mij, alleen voor het snel accelereren. Commentaar? Mail !


1 oktober 2007. Iemand vroeg mij hoeveel kilowatturen stroom je verbruikt als je 25.000 km per jaar in een elektrische auto rijdt. Rekent u even mee? Bij 50 km per uur gemiddeld zit je 500 uur achter het stuur. We nemen een gemiddelde auto: een Opel Astra 5-deurs Temptation met een 1.6 Ecotec motor van 115 PK (85 kW). Die motor vervangen we door een even sterke elektrische aandrijfbron. Het totaalgewicht verandert niet omdat u een lichtere motor hebt maar daar staan zware accu's tegenover. U rijdt netjes volgens de voorschriften van het Nieuwe Rijden met 50 kW van de beschikbare 85 (60% van het vermogen). Nooit het achterste van uw tong laten zien, nooit het gaspedaal kaboem op de plank rammen, ook als is het acceleratievermogen van een elektrische auto fabelachtig.

Die auto verbruikt dus 500 (uren) x 50 (kW) = 25.000 kWh elektriciteit per jaar. Het gemiddelde huishouden verbruikt in de woning 3500 kWh per jaar. 1 auto = 7 huishoudens. Valt de prestatie van de auto tegen? Is een auto een energieslurper of niet? En dat is nog niet alles: bij het laden gaat stroom verloren (bewijs: accu's worden heet bij het opladen). Schat voor het gemak 20% en u hebt een stroomverbruik van 30.000 kWh per jaar. Schrikken he? Commentaar? Mail !


1 oktober 2007. Pharox in de supermarkt! I Een van de bezoekers aan deze website stuurde een e-mailtje dat elke particulier gewoon Pharoxlampen kan kopen in de webwinkel van SlimLicht! zonder dat hij een stroomcontract hoeft af te sluiten met wie dan ook.

SlimLicht! verkoopt alleen maar spaarlampen, spaarlampen, en nog meer spaarlampen. SimLicht is een non-profitorganisatie met als doel voorlichting over energiebesparende verlichting en het opzetten en begeleiden van spaarlampacties.


30 september 2007. Slechte septembermaand voor zonnepaneelbezitters. De opbrengst van mijn Sunpowerpanelen was de laagste ooit geregistreerd in september: 33,8 kWh.


29 september 2007. U piekert of u straks als er subsidie komt, zonnepanelen moet aanschaffen? Misschien helpt het volgende rekensommetje. U investeert in 600 Wp zonnepanelen (het standaard 'Hollandse' setje). Kosten 3000 euro minus 20% aanschafsubsidie, dat maakt 2400 euro. De panelen wekken per jaar 480 kilowattuur op.

Scenario 1: energieprijzen stijgen 5% per jaar. Dit jaar is de prijs 20 cent/kWh. Historisch gezien zijn de laatste 25 jaar de energieprijzen gemiddeld per jaar 3% gestegen. Tussen 1982 en 1996 betaalde men ongeveer 12,5 eurocent voor een kilowattuur elektriciteit, daarna ging de vlam in de pan.

Uw rendement, dwz vermeden stroomkosten, gedeeld door de aanschafprijs, is in het eerste jaar 4%. Omdat de elektriciteitsprijs stijgt, neemt het rendement elk jaar toe. Na 10 jaar is het rendement opgelopen tot 7%, na 20 jaar is het 11% en na 25 jaar is het 14%. Na 16 jaar zijn alle vermeden kosten aan elektriciteit bij elkaar opgeteld gelijk aan de aanschafprijs van het setje zonnepanelen.


Scenario 2: energieprijzen stijgen 8% per jaar. Dit jaar is de prijs 20 cent/kWh. Uw rendement, dwz vermeden stroomkosten, gedeeld door de aanschafprijs, is in het eerste jaar 4%. Omdat de elektriciteitsprijs stijgt, neemt het rendement elk jaar toe. Na 10 jaar is het rendement opgelopen tot 9%, na 20 jaar is het 19% en na 25 jaar is het 27%. Na 14 jaar zijn alle vermeden kosten aan elektriciteit bij elkaar opgeteld gelijk aan de aanschafprijs van het setje zonnepanelen.

U vindt de berekening hier. 'Terugverdienen' zoals Milieu Centraal het presenteert (zie het bericht van gisteren) is niet de goede voorstelling. Mijn elektrische tandenborstel betaalt zichzelf namelijk ook niet terug, hoe hard en hoe lang ik ook poets. Maar fanatiek gebruik van die tandenborstel houdt in ieder geval de rekening van de tandarts laag.


28 september 2007. Proefballon of serieus? Milieu Centraal beweert dat met de door de minister van VROM aangekondigde 16 tot 20% aankoopsubsidie op zonnepanelen deze 'binnen de levensduur worden terugverdiend'. Wat een ongelooflijke kletskoek. Is dat een stimuleringsbeleid? Ik noem het een zwetsvertoning, een schriele subsidie, niet genoeg om je ouwe broek mee op te houden, en dat voor een van de rijkste landen ter wereld dat schatten verdient door het eigen aardgas uit te venten. Smaller-Hollandser kan het haast niet. Vier jaar niks en dan zoiets magers. Minder dan een sigaar uit eigen doos: een overjarig sigarettenpeukje (uit het diepste van uw eigen broekzak). Weet je wat, ik verklaar dit tot broodje-@@p.


27 september 2007. Nieuwe energie voor het klimaat. Op de website van VROM (www.vrom.nl) staat document 7421, het werkprogramma van het regeringsbeleid 'Schoon en Zuinig', met de naam 'Nieuwe energie voor het klimaat'.

Doorworstelen van dit stuk levert weinig concreets op en veel 'mitsen', 'maren', 'komt nog', en 'in ontwikkeling'. In 2007 komen er dus geen subsidies meer, pas in 2008 een heel klein beetje, en in volgende jaren zou het beter moeten worden.
Voor subsidies (SDE, Stimulering Duurzame Energie) is in 2008 14 miljoen euro beschikbaar, in 2009 wordt dat 66 miljoen, in 2010 122 miljoen, en in 2011 een bedrag van 188 miljoen. Met dit geld moeten 100.000 huiseigenaren worden geholpen om zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen op of aan hun woningen in de bestaande woningvoorraad aan te brengen.
14 miljoen in 2008 is een druppel op een gloeiende plaat. Bij 50% subsidie op een zonnestroomsysteem (dit moet als de terugverdientijd van 20 naar 10 jaar terug moet), en bij een kostprijs van 5 euro voor 1 wattpiek zonnestroom, kunt u het hele voor SDE beschikbare budget besteden aan precies 2,8 miljoen wattpiekjes, wat zich weer vertaalt naar 5,6 megawattpiek indien huiseigenaren de andere helft bijpassen. Huiseigenaren willen wel, maar omdat er met die 14 miljoen allerlei andere zaken ook moeten worden geholpen, zal het effect op zonnestroom gering zijn. Het wordt pas beter in 2009, en de geldkraan gaat écht open na 2010. Ik gok erop dat men bij VROM aanneemt dat tegen die tijd de elektriciteitsprijs zodanig is gestegen dat het subsidiebedrag omlaag kan naar 25% of lager.

Het Energie Centrum Nederland (ECN) heeft in samenwerking met het Milieu en Natuur Planbureau het werkdocument van VROM doorgerekend, en heeft een rapport uitgegeven daat u kunt downloaden vanaf ww.ecn.nl, 'Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig' (hier downloaden).
De jongens en meisjes bij ECN rekenen uit dat er met de beperkte subsidies van VROM en Economische Zaken aan huiseigenaren vanaf 2009 per jaar ten minste 50 megawattpiek aan zonnestroom kan worden gerealiseerd (elk jaar 10 MWp hoger). Niet veel, maar iets is beter dan het absolute niets tijdens de regeringsperiode met staatssecretaris Van Geel van VROM/milieu als 'burgemeester in oorlogstijd', en met minister Wijn (EZ) die botweg complete subsidieregelingen afschafte. En was het niet minister Brinkhorst (EZ) die beweerde dat de zon in Nederland slechts 1 uur per dag schijnt? We gaan dus een interessante tijd tegemoet.


25 september 2007. Wanneer ligt de Pharox in de supermarkt? We moeten met z'n allen energie besparen, besparen en besparen, en toch blijft de superzuinige Pharox lamp een exclusief hebbedingetje voor rijkelui. Deze prima vervanger voor 40W gloeiperen is al bijna een jaar op de markt, maar je kan hem nog steeds alleen krijgen door een energiecontract af te sluiten met de groene leverancier, Oxxio. Hoe zit dit nou?


24 september 2007. Groen Links wil klimaatwet omdat men vindt dat de huidige regering een veel te slap programma heeft. De vooruitstrevende partij heeft een klimaatbegroting gepubliceerd waarin staat dat men minstens 30% minder CO2-uitstoot wil in 2020. Daar moet nú haast mee worden gemaakt, en niet straks zoals de bewindslieden in het kabinet-Balkenende ons mee pappen en nathouden. Onder andere moet schoon en zuinig gedrag van burgers worden beloond, moet het fiscaal voordelig zijn voor huiseigenaren om energiezuinig te zijn, er moet een bonus-malussysteem komen om energieverspillende apparaten te ontmoedigen. De normen moeten scherper, en een belasting op kolen voor energiecentrale ligt in het verschiet.

So far so good. Wat levert zoiets op? Probleem is dat, en dat geeft de klimaatbegroting toe, "geen land ter wereld is tot nu toe in staat om de CO2-uitstoot te laten dalen en het niveau van consumptie te laten stijgen." Dat is heel sneu voor Groen Links want als iemand anders het niet kan, waarom zou Groen Links het dan wél kunnen? Het meest eenvoudige is om dit citaat om te draaien: pas als we de consumptie afremmen kunnen we de CO2-uitstoot misschien laten dalen. Maar consuminderen, daar rust een dik, vet taboe op. Voor een modern politicus betekent het prediken van consuminderen hetzelfde als zichzelf politiek incompetent verklaren.

Tragisch! Dat wordt dus nooit wat. Laten we hierom eens een rekensommetje maken. De energieprijzen stijgen 10 jaar lang per jaar een bescheiden 5% (de afgelopen 5 jaren was dat de reëele stijging gemideld 15%). Stel u hebt geld in uw oude sok. U koopt vandaag een zonneboiler en 5 zonnepanelen van 100 Wp. De zonneboiler kost 1800 euro en de zonnepanelen 2500 euro. Bij elkaar gaat er 4300 euro van uw bankrekening af en het dak op. Voor deze aderlating krijgt u terug 200 m3 minder gasverbruik en een elektriciteitsrekening die 400 kWh lager is. Jaar in jaar uit.

Zeg dat op dit moment 1 m3 gas 60 cent kost en 1 kWh 20 cent. U bespaart in het eerste jaar dus 200x0,60 + 400x0,20 = 200 euro. Het rendement is 200/4300 = 4,65%. Belastingvrij!

Kijkt u in de volgende tabel waarin de 5% prijsstijging zit. Er was nog wat ruimte dus heb ik ook 7,5% prijsstijging berekend:

5% stijging per jaar

7,5% stijging per jaar
jaar

besparing

% rendement op de oorspronkelijke investering

besparing

% rendement op de oorspronkelijke investering
2

€ 210,00

4,88%

€ 215,00

4,65%
3

€ 220,50

5,13%

€ 231,13

5,38%
4

€ 231,53

5,38%

€ 248,46

5,78%
5

€ 243,10

5,65%

€ 267,09

6,21%
6

€ 255,26

5,94%

€ 287,13

6,68%
7

€ 268,02

6,23%

€ 308,6

7,18%
8

€ 281,42

6,54%

€ 331,81

7,72%
9

€ 295,49

6,87%

€ 356,70

8,30%
10

€ 310,27

7,22%

€ 383,45

8,92%

Met andere woorden: een sterke investering, beter dan bijvoorbeeld een auto. Op hetzelfde moment dat u een nieuwe auto koopt bent u 20% afschrijving armer, en u geeft allerlei instanties en lieden het voorrecht om als gekken aan uw portemonnee te mogen trekken. Liggen er zonnepanelen op uw dak, kunnen alle buren zien dat u serieus iets doet aan het klimaatprobleem. Kunt u intussen nadenken over wat u met de winst gaat doen. Geen vliegreis in ieder geval!

Dank aan: Bram van Zoelen, Hans Gaarman


23 september 2007. Tankstation voor elektrische auto's vandaag geopend in Amsterdam op het NDSM-terrein. U kon er al biobrandstof tanken, nu dus ook duurzame elektriciteit voor uw elektrsich voertuig of plug-in hybride. Bron: Opgewekt.nu


23 september 2007. Solon heeft aangekondigd in Spanje een zonnestroomcentrale te gaan bouwen van 44 MWp. De zonnepaneeltjes komen te staan bij Ayora, in de provincie Valencia. Bron: Solarserver


22 september 2007. Inertie is een soort synoniem van 'niets doen'. Gelukkig zijn er landgenoten die ondanks de inertie van onze regering, sommige bedrijven en heel veel medemensen de handen in elkaar slaan en zelf aan de slag gaan. Ziehier het volgende e-mailbericht uit Alkmaar:

Beste Floris. Ik was toe aan iets nieuws, en heb meteen maar meteen stevig uitgepakt ;-). Ik had niets, geen zonnepanelen en een lelijke VR-CV ketel van 15 jaar oud. Mijn energierekening is nu terug van 235 euro naar 24 euro per maand. De EPA van mijn woning is van van 1.0 naar 0,15.


systeem :

 • 2x 190 Wp REW mono met Steca 300 (Esdec DHZ)
 • 3x 155 Wp LUXOR poly met Steca 500 (Duits; eigen import)
 • 1x 5,25 collector Atag Qsolar (was gratis tot 16 juli bij Atag)
 • 1x sc200 Atag zonneboiler combi

Ik had het geld op de bank, nu op het dak, waar het veel beter rendeert. Ik snap niet dat niet meer mensen eens aan het rekenen slaan nu de olie alweer op 82 dollar per vat staat.


21 september 2007. Energy Square heette de bijeenkomst waar ik gisterenavond was, een door het Financieele Dagblad georganiseerd debat in Den Haag tussen drie belangrijke personen in de energiewereld: Bert Voet (Shell WindEnergie), Jan Terlouw (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving en Erik Middelman (NedStack). De urgentie voor duurzame energie is heel groot, er is grote voorkeur bij de heren voor zon, maar gek genoeg doet niemand er wat aan!


21 september 2007. Herfst. Tussen 21 maart en vandaag hebben de 6 SunPowerpanelen bij elkaar 276,9 kWh geproduceerd. In de vergelijkbare periode vorig jaar was dat 303,4 kWh, dus 10% meer. In het winterhalfjaar (21 september 2006-20 maart 2007) was er 99,4 kWh binnengesleept, dus het totaal met deze 6 paneeltjes in de afgelopen 365 dagen was 376,3 kWh oftewel 62,7 kWh per paneel. Het zijn 95Wp panelen. Omgerekend is er per 100 Wp geïnstalleerd vermogen 66 kWh geproduceerd.


19 september 2007. Geen subsidies voor zonnestroompanelen in de Rijksbegroting 2008, dat wil zeggen ik ben het woord zonnepanelen nergens tegen gekomen, laat staaan subsidies op die zaken. U wel? Stuur me een e-mail. Eigenlijk ben ik geen voorstander van subsidies op zonnepanelen. Er moet een degelijke terugleververgoeding zijn, iets in de orde van grootte van 50 eurocent/kWh gedurende 20 jaar. Daar schiet duurzaam Nederland iets mee op. En of het werkt? Zie Duitsland.

noot: het bericht 'dat er een subsidieregeling zonnepanelen in de maak is', is afkomstig uit een persbericht van het ministerie van VROM. U kunt het vinden via www.prinsjesdag2007.nl, zoeken op 'zonnepanelen' (met dank aan Jeroen Haringman, www.solarwebsite.nl)


19 september 2007. Wie is het allerblijst met een slimme meter? Als de energieboeren juichen over die mooie slimme meter die ze van Balkenende mogen uitrollen hoef je als consument niet direct mee te jubelen. Het is natuurlijk aardig om elk kwartier je stroomverbruik te weten, en er zal vast een ondernemer staan te popelen om een leuke informatiedienst voor consumenten op te richten, maar gaat de consument er écht op vooruit? Gaat het vastrecht bijvoorbeeld omlaag omdat er door de uitrol 100 miljoen euro wordt bespaard? Hoe zit dat met de groep waar ik er een van ben, de bezitters van zonnepanelen. Moeten die extra vastrecht gaan betalen voor al die slimmigheid? Gescheiden groepen laten aanleggen voor importstroom en exportstroom? Wat is de meerwaarde voor ons van een slimme meter als je die vergelijkt met een eenvoudige ferrarismeter? Zullen we bij voortduring lastig worden gevallen omdat we te weinig stroom verbruiken? Want alle groenheid, milieuvriendelijkheid en energiebesparing ten spijt, economische groei moet in stand blijven, o.a. door toenemende massaconsumptie. En dat betekent: verbruiken jochie!


18 september 2007. Rijksbegroting 2008. Mooie woorden, je krijgt er een prop van in je keel. We moeten in 12 jaar 20% energie besparen. Met zo'n ambitie moet je op alle fronten heel hoog inzetten, want 12 jaar, die zijn zó om. Met deze verwachting gewapend lees ik de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en VROM. Helaas, het klinkt allemaal heel fraai maar ambitieuze plannen hebben geld nodig om te gedijen. En dat is er in 2008 maar mondjesmaat en pas in 2009 iets meer. Bevordering van duurzame energie krijgt helemaal een nare smaak omdat de aardgasbaten de pan uit rijzen vanwege de olieprijzen en omdat energieboeren evenzogoed megakolencentrales willen neerzetten. Sommige voornemens zijn leuk, zoals een Energie Prestatie Coefficient van 0,4 in 2015, maar daar hoef je als minister geen geld aan uit te geven. Warmteisolatie in huurwonigen, dat is m.i. een erg goed voornemen, want daar help je een segment mee waar echt heel veel durzaamheid te winnen is. Duidelijk is dat dit kabinet haar zaakjes graag collectief regelt, dus de individuele burger moet het maar bekijken. Ik wacht met interesse de kamerdebatten af over de departementale begrotingen.


17 september 2007. In 2010 meer dan 8.700 MWp in Europa. Volgens EurObserver kan er in 2010 meer dan 8.700 MWp (8,7 GWp) aan zonnepanelen geïnstalleerd zijn in Europa. Op 1 januari 2007 lag er in totaal 3.000 MWp. Dit betekent straks een toename van 290%. De hoeveelheid zonnestroomvermogen per inwoner in Europa is dan gestegen naar 7,4 Wp per inwoner, vergeleken met 4,7 Wp per inwoner in 2006. Landen waar het heel hard met zonnestroom gaat zijn Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is helemaal weggezakt naar de achterhoede (stond ooit op de tweede of derde plaats, achter Duitsland en Oostenrijk). Zonnestroom groeit in Europa als kool. Meerjarige groeipercentages van 30-40% zijn heel normaal.

Kijkt u naar het aantal wattpiek per inwoner, dan ziet de top-10 er als volgt uit: Luxemburg voorop (51 Wp/persoon), daarna Duitsland (37 Wp/persoon), Oostenrijk (3,5), Nederland (3), Spanje (2,7), Cyprus (1), Italië (1), Finland (0,77), Griekenland (0,6) en als hekkensluiter Zweden (0,54). Die goede positie heeft Nederland te danken aan de jaren 2000-2004 toen het crescendo ging met zonnestroom. Daarna kwam Balkenende-III, Brinkhorst, Wijn en de vrekkigheid. Als er niet gauw iets gebeurt zal de positie van Nederland binnen een paar jaar overgenomen zijn door Vlaanderen.

Doorslaggevend is een goede ondersteuning van zonnestroom. In Duitsland, Spanje, België, Oostenrijk, Italië en Frankrijk kent men een goede terugleverregeling. Die hebben we in ons land broodnodig, dat blijkt uit de cijfertjes. Bron: RenewableEnergyFocus


17 september 2007. Record olieprijs: stuk boven 80 dollar per vat (NYMEX).


16 september 2007. Elektrisch aangedreven monster: van nul naar honderd km/u in 1,04 seconde. Dat het hoofd van die vent nog op z'n nek zit is een mirakel. Het apparaat doet zijn naam eer aan. Zie het filmpje.


16 september 2007. Inwoners van Ede opgelet. Tussen 1 september en 31 december 2007 subsidieert de gemeente Ede mensen die een zonneboiler en/of zonnecollector aanschaffen. Haast u want het subsidiepotje is beperkt (75.000 euro) (herhaling van het bericht van 19 augustus j.l.) Zie de website van de gemeente Ede.


14 september 2007. In een artikel in het Milieudefensie Magazine wordt gesteld dat spaarlampen niet deugen en niet helpen energie te besparen (slechts 1%) Even verder staat dat windmolens niet deugen en niet helpen energie te besparen (bijdrage slechts 1% aan het nationale energieverbruik). Redeneert u mee. Als ze niet besparen, dan doen ze iets anders. Besparen is het niet, dus kunnen ze niet anders dan energie verspillen. En het moet heel veel zijn omdat ze zo weinig bijdragen! Maar......hoe zit dat met mijn zonnepanelen? Veel leveren ze niet op (alle zonnepanelen in Nederland bij elkaar minder dan 0,01% van het nationale energieverbruik). Ik begin nu écht te twijfelen. Als mijn zonnepanelen zó weinig opleveren, moeten ze gigantisch veel verspillen! Even mijn energierekeningen nakijken. Ja, het klopt! Mijn maandelijkse voorschot op de stroomrekening is tien euro! Zo verschrikkelijk veel verspilling! Dat kan toch niet waar zijn? Lievehemel. Nu begrijp ik waarom het energiebedrijf verontrust raageert als ik de meterstanden doorgeef. Het kán niet waar zijn. Ik moet een energieverspiller zijn! Ik ga onmiddellijk al die verrekte spaarlampen vervangen door lekkere grote gloeilampen en ik laat ze de hele winter dag en nacht branden. Uit met die zonnepanelen. Ze verspillen energie, zijn dus niet goed voor het milieu. Trouwens (wees eerlijk): ze zijn lelijk en verontrustend.


13 september 2007. Zelf een stad van energie voorzien. De firma Chevron heeft samen met het blad The Economist een simulatie gemaakt à la SimCity waarin het gegeven is een grote Amerikaanse stad, 'Energyville'. U bent de baas over de energievoorziening. U mag kiezen uit allerlei opties: kerncentrales olie, kolenstook, windturbines, zon en biomassa. Hoe houdt u zo klimaatvriendelijk mogelijk de stad draaiende? De website heet willyoujoinus.com.


12 september 2007. Twee zonnepaneelparken van elk 10 MWp gepland in Ontario (Canada) bij Sault St. Marie. De Ontario Power Authority (OPA) heeft contracten getekend waardoor de twee zonneparken kunnen worden gefinancierd. Het gaat om 100 miljoen Canadese dollars en een contract voor 20 jaar stroomlevering. Een en ander valt onder het Standard Offer Program voor duurzame energie. Bron: RenewableEnergyAcess


12 september 2007. Record olieprijs: even boven 80 dollar per vat (NYMEX).


11 september 2007. Record olieprijs: 78 dollar 26 (NYMEX). Ik ben bang dat dit gevolgen zal hebben voor de prijs, komend jaar, van gas en elektriciteit in ons land. In november worden de prijzen vastgesteld voor het eerste halfjaar van 2008. Ik zet me schrap.


10 september 2007. Slimme en niet zo slimme toepassingen van zonne-energie. Links ziet u een zaklantaarn met zonnecellen. Nooit meer batterijen kopen, nooit meer zonder licht. Rechts ziet u een fietslamp met zonnecellen. Nooit meer batterijen kopen, nooit meer zonder licht. Op het eerste gezicht leuke hebbedingetjes. Slim, nuttig, mooi, lichtgewicht.

Als u even nadenkt wordt de fietslamp op zonne-energie minder aantrekkelijk. Je gebruikt zo'n ding meestal in de winter. In de schuur is het dan donker, dus hij laadt daar niet op. Laat je de lamp op de fiets als je hem overdag buiten stalt (dan kan de accu opladen), dan wordt ie gejat. Je hebt dus helaas niets aan zo'n gadget, ook al is het een wondertje van vernuft. Dat ding zou pluggable moeten zijn, oplaadbaar op het lichtnet via een stopcontact in de schuur en een adaptertje.

Die zonne-zaklantaarn is stukken slimmer. Ik heb een. Hij ligt bij mij op de vensterbank. Daar wordt hij geladen, en hij kan niet gestolen worden behalve door een ruitentikker. Beide gadgets (en nog veel meer leuke dingen) te koop bij De Solarshop.


9 september 2007. Autoloze zondag in veel Nederlandse steden zoals hier, in Leiden. Samenvallend met de Monumentendagen was dat voor menigeen een goede aanleiding om door de steegjes en straten van onze grote monumentale stad te kuieren. Gelukkig hebben we in de Sleutelstad monumenten in overvloed. Ook waren er veel milieuvriendelijke organisaties die zich manifesteerden door middel van een kraampje op het Stadhuisplein.

Wat me opviel was de verkeerschaos buiten de autovrije binnenstad. Nogal wat volk kwam per auto af op de autoloze zondag. En dat nog wel terwijl het openbaar vervoer gratis was. Wat is het nut van een autoloze zondag als mensen op die manier meer autokilometers genereren dan op een normale zondag?


8 september 2007. Hulp gevraagd in Gambia - reacties (zie bericht van 1 september).

Er hebben 9 mensen gereageerd op het bericht van onze landgenoot in Gambia met problemen met zijn autonome stroomvoorziening en zijn batterij zonnepanelen. Samengevat zijn de meningen/berekeningen als volgt:

Accucapaciteit: ruim voldoende. Er is 6 dagen reserve.
Aantal zonnepanelen: moet in overeenstemming zijn met het verbruik. Kennelijk verbruikt onze landgenoot meer dan zijn zonnepanelen produceren. In zo'n geval zijn er twee keuzes: óf het verbruik drukken, óf meer panelen plaatsen. Aan beide opties kleven voor- en nadelen.
Verbruik minderen: hetopgegeven verbruik is met wat rekenwerk gelijk aan 4,8 kWh per dag. De koelkast verbruikt een kwart hiervan. Vervangen van de koelkast door een extreem zuinige zou al een heleboel helpen.
meer zonnepanelen: dit is lastiger te berekenen. De landgenoot verbruikt 4,8 kWh per dag, maar doordat er laad- en ontlaadverliezen zijn van zijn accu's, en omdat hij reserve moet aanhouden voor dagen met slecht weer, wordt geschat dat hij 6 kWh per dag moet opwekken. Dat komt neer op 365x6=2190 kWh op jaarbasis.

In Nederland produceert 1 paneel van 100 Wp een hoeveelheid stroom van 80 kWh per jaar. Als we aannemen dat dit in Gambia 2x zoveel is (160 kWh/jaar), heeft onze landgenoot 2190:160 = 14 panelen van 100 Wp nodig. De schattingen van onze inzenders lopen uiteen van geen extra panelen, maar in plaats daarvan een tracker (zon-volgsysteem) tot 1600 Wp (reactie van een professional). Laten we uitgaan van deze 1600 Wp. De landgenoot heeft al 18x50=900 Wp, dus hij zou er 700 Wp bij moeten zetten.

Iedereen die heeft gereageerd: hartelijk dank voor het meedenken!.


7 september 2007. Olieprijs kruipt omhoog. Op dit moment staat de prijs van een vat Texas light sweet crude oil op US$ 76,70 en de afgelopen dagen gaat het maar omhoog, omhoog, zonder aanwijsbare reden. Rekende minister Brinkhorst (zonnepanelen horen in de Sahara, haha) in het vorige kabinet niet met 40 dollar per vat ? Windenergie is concurrerend met olie-stroom bij 50 dollar per vat. Zonnestroom moet nog even wachten en heeft nog subsidie nodig.


6 september 2007. Dunner en groter. Fabtech heeft aangekondigd dat men een proces heeft ontwikkeld om kristallijn silicium zonnecellen te vervaardigen van 210x210 mm en een dikte van 300 micron. Op dit moment zijn cellen 150x150 mm. De nieuwe SuperSize cellen zouden 80% meer stroom leveren dan de bestaande (als ik de oppervlakten op elkaar deel, is het verschil meer dan 80%!). Bron: Fabtech.


6 september 2007. Lek. Het volgende bericht stond gisteren op Teletekst, en de bezoeken aan mijn website schoten omhoog. Kennelijk is er iets gelekt naar de media over 's Rijks begroting.Zie ook een kort berichtje de website van de NOS.

Er is een website www.prinsjesdag2007.nl maar daar staat niets op wat me verder helpt. Wel een foto van de minister van VROM. Het had net zo goed een prentje van Jan Klaassen kunnen zijn. Wilt u zonnepanelen aanschaffen: gewoon helemaal niets doen en wachten tot de dag van de waarheid. Installateurs van zonnepanelen zullen dit niet leuk vinden. Dit soort geruchten verlamt hun omzet.


2 september 2007. Met de auto naar Leiden op 9 september a.s.? Niet doen, want dan is er een autovrije zondag. Er is wel een Open Monumentendag, dus komt u gezellig met het openbaar vervoer (gratis lokaal OV!) of met de fiets.


1 september 2007. Hulp gevraagd! Een landgenoot in Gambia heeft een autonoom systeem, want het openbare elektriciteitsnet is een ramp. Hij heeft op zijn estate 25 lampen van 10W (10 uur per dag), 1 TV van 85W (6 uur per dag), een koelkast (90W, 24 uur per dag), een DVD/Sat ontvanger van 30W (6 uur epr dag) en 8 plafondventilators (28W, 2 uur per dag). Hij heeft 18 panelen van 50Wp. De zon schijnt fantastisch: 7 uren per dag, en hij heeft 8 stevige accu's van 200Ah elk. Zijn systeem werkt perfect, maar de accu's raken steeds leger en leger. Wat moet hij doen? Wat zou u doen en waarom? Panelen bijkopen? accu's bijkopen?, én panelen én accu's bijkopen? Verbruik minderen? Oplossingen graag naar mij per e-mail


1 september 2007. Zonne-energie om zuiver water te bereiden. Een van de vaste lezers maakte mij attent op deze bijzonder energievriendelijke en klimaatvriendelijke toepassing.


1 september 2007. Zonne-energiecentrale van 6MWp. Afgelopen dinsdag, 28 augustus is het eerste gedeelte van de zonne-energiecentrale Waldpolenz (bij Leipzig, Duitsland) in werking gesteld. Er staan op dit moment 100.000 zonnestroompanelen bij elkaar, als soldaatjes in het gelid. De eigenaren (Juwi) bouwen rustig door tot het uiteindelijke vermogen van 40 MWp is bereikt (550.000 thin film zonnepanelen, gefabriceerd door First Solar). Bron: RenewableEnergyAccess.com.


31 augustus 2007. Klimaatverandering? Zonnepaneelbezitters krabben zich achter hun oor. Nog nooit hebben we z'n raar opbrengstjaar gehad als dit jaar. Kijkt u eens naar mijn maandelijkse opbrengstgrafiek, dan ziet u in één oogopslag het idiote verloop. De balkjesgrafiek lijkt dit jaarsterk op een ingezakte pudding.


28 augustus 2007. Importheffing EG op Chinese spaarlampen blijft voorlopig. U hoeft dus voorlopig niet op goedkopere spaarlampen te rekenen. De Europese fabrikanten kunnen zich nog een jaartje extra verschuilen achter de brede rug van de Europese Commissie, de prijzen lekker hoog houden en gniffelen, nu de Commissie niet komende oktober maar pas een jaar later de anti-dumpingsheffingen op geïmporteerde spaarlampen opdoekt. Hoe moet onze eigen arme minister van milieu ons aan de spaarlamp helpen? Bron: BBC


27 augustus 2007. Met een zonnetaxi de wereld rond. Een paar Zwitserse avonturiers is op dit moment bezig de hele wereld rond te touren in een door zonne-energie aangedreven vehikel, de zonne-taxi. Ze zijn begonnen op 3 juli vanuit Luzern (Zwitserland) en ze zitten op dit moment in Jordanië. Er is een reis gepland die in totaal 14 maanden gaat duren en die 50.000 km lang zal zijn. De verhalen van de vermetele reizigers zijn te vinden op www.solartaxi.com.


26 augustus 2007. LED-ellende. Ik heb verspreid in mijn woning 5 LED-lampjes GU 5.3 zwakstroom, 10 stuks 230V LED-lampen van allerlei soort, en een Pharoxlamp. De zwakstroom-LED lampen doen het de jaar of twee dat ik ze heb prima, maar van de 230V lampen met E14 en E27 fittingen die ik het afgelopen half jaar heb gekocht stopt de ene na de andere ermee. Dit zijn 38-LED spotjes, hard wit licht, met een reflector. Een van de spotjes is al drie maal gratis door de leverancier vervangen, maar het begint te lijken op dweilen met de kraan open. Ergens tussen 10 en 50 uur branden gaat de elektronica stuk, en dan is het afgelopen en uit met de pret. De buitenring LED-jes stopt ermee, of voor de afwisseling de binnenring. Niks geen 50.000 uur branden, een hoop ergernis en een financiele aderlating. Ik koop voorlopig alleen laagspannings-spul. Ik heb ook een Pharoxlamp en die brandt al een half jaar lang avond aan avond naar genoegen voor verbluffend weinig stroom.


24 augustus 2007. Wijfelende Belgen kunnen het dit jaar schudden! Het PV-subsidieprogramma van de Vlaamse overheid, waarbij voor particuliere investeringen in fotovoltaïsche zonne-energie 10% investeringssteun werd voorzien, is op 21 augustus 2007 stopgezet. Het beschikbare budget voor dit afsluitende jaar 2007 is volledig vastgelegd.
Een laatste lijst met geregistreerde subsidieaanvragen wordt momenteel afgerond door de diensten van het Vlaams Energieagenschap en de laatste registratiedocumenten worden in de loop van volgende week naar de aanvragers verstuurd.Alle ontvangen subsidieaanvragen die niet meer in aanmerking komen op de hoogte worden gebracht. Hiermee wordt dit overgangssubsidieprogramma in zijn laatste jaar 2007 met meer dan 1.600 geregistreerde subsidieaanvragen voorgoed afgesloten. Wegens succes, dat wel. Bron: Belsolar


24 augustus 2007. Solaris-klanten opgelet! Zonnepanelen van de Solaris-actie van Greenpeace (1999-2000) zijn uitgerust met OK4E omvormers. Deze kittige omvormetjes hebben heel veel uitval gekend, en hierom hebben Eneco, Nuon en Beldezon al hun klanten (o.a. SunPower actie) gratis van nieuwe omvormers voorzien. ODE , ZPV en WZF proberen om de firma achter de Solaris-omvormers ook zo ver te krijgen. Daar schijnt nu schot in te zitten. Nieuws o.a. op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging en in Zonneflitsen (nieuwsbrief van ODE voor zonnestroom-intimi - helaas niet op het internet).
23 augustus 2007. Mijn Dorfmüllertje ziet er opengemaakt zo uit. Volgens de specs van de fabrikant (Dorfmüller Solaranlagen in Stuttgart) is het maximale ingangsvermogen 150W en komt er maximaal 125W uit (volgens de specs 89% van het maximale vermogen, en dat zou bij mij dus 89% van 145W moeten zijn, dat is 129W. Dat gaan we proberen te meten! Een hele verbetering in ieder geval met de OK4E waar maar 90W maximaal uit komt (we hebben wel eens 92 en 93W geklokt). Het grote ronde ding is een ringkerntransformator. Hij begint al te werken als het paneel 2,5W afgeeft bij 35V, en in standby verbruikt hij nul watt. De omvormer heeft helaas geen computerinterface of ingebouwd metertje. Een leuk los metertje vindt u hier. Ik heb er meteen twee aangeschaft (met telwerk).


23 augustus 2007. Dorfmüller 150/35 is de naam van de nieuwe omvormer die ik van Beldezon mocht ontvangen als vervanger voor de OK4E omvormer van mijn 145 Wp zonnepaneel die ik tijdens de actie Groen Links (2002) had gekocht. Het ding ziet er uit als een custom product. Nu was het bedienen van een 145 Wp paneel met een OK4E op zich een gotspe (ook al hangen er tien panelen aan, de OK4E levert nooit en te nimmer meer dan 92 W), maar goed. Onmiddellijk de Dorfmüller uitgepakt, de schoevendraaier gepakt, de omvormer met het paneel verbonden, opbrenstvermogensmeter er aan, stekker in het stopcontact! En ja, in plaats van 85 W met de OK4E werd ineens 95W geproduceerd. Dorfmüller mag blijven, OK4E gaat in de kast mocht de nood aan de man komen.


22 augustus 2007. Alle Australische scholen krijgen zonneboilers op het dak. De Australische regering gaat 337 miljoen Australische dollars uitgeven om alle scholen in het land te vorozien van zonneboilers en tanks om regenwater in op te slaan (zoals u weet is Australië niet alleen rijk aan zon, maar tevens arm aan regenval). En hiermee is de koek nog niet op. Iedereen die een zonneboiler laat installeren heeft recht op 1000 AU$ subsidie indien de installatie een elektrische boiler vervangt. Bron: Renewableenergyfocus


21 augustus 2007. Rampzalige boel bij EZ. Op de website van de NOS vindt u de rapporten Veiligheid waarin ambtenaren van diverse ministeries hebben gekeken hoe ons land is voorbereid op rampen en andere tegenspoed. In het gedeelte 'Economische onveiligheid' vindt u het rapport Schaarste Energiedragers. Het gaat over de kansen op mogelijke extreme energieschaarste, wat diverse departementen voor beleid op dit gebied hebben en hoe het beleid van de diverse departementen op elkaar is afgestemd. Het rapport is gedateerd 16 mei 2006.

De omstandigheden zijn volgens de schrijvers op zijn minst alarmerend. Over 25-30 jaar zal Nederland volledig afhankelijk zijn van geimporteerde energie. De wereldproductie aan energie kan het nu al nauwelijks bijhouden. In de hele periode voorafgaand op het leeg zijn van de gasbel zal steeds sterkere concurrentie ontstaan tussen landen die energie importeren. Men is er niet zeker van dat Oom Amerika de Europese energiebelangen zal willen en kunnen verdedigen. Een strategische heroriëntering van het energiebeleid kan geboden zijn.

Economische Zaken (EZ) zit in dit rapport als een spinnetje in het web van departementen en deelt samen met Buitenlandse Zaken (BZ) de lakens uit. EZ regelt, BZ schuimt de wereld af en sleept de contracten binnen. VROM is er alleen voor wat besparing in de gebouwde omgeving. Financien levert de centjes. EZ is er voor het stimuleren van diversificatie (het staat er écht!) en hanteert de MEP is een krachtige en kosteneffectieve stimulering van milieuvriendelijke energie in Nederland.

Twee maanden na het uitkomen van dit rapport schafte de toenmalige minister van EZ de MEP af. Sindsdien is de energie situatie alleen maar nijpender geworden, en toch weet men niets anders te doen dan vergunningen af te geven voor kolencentrales.

Gelukkig komen de ambtenaren tot de conclusie "niets aan de hand, er zijn geen blinde vlekken, gaat u maar rustig slapen, EZ en BZ houden de wacht". Moet ik dit soort gebeuzel geloven?


19 augustus 2007. Inwoners van Ede opgelet. Tussen 1 september en 31 december 2007 subsidieert de gemeente Ede mensen die een zonneboiler en/of zonnecollector aanschaffen. Zoek maar alvast een slaapzak op en ga voor de deur van het gemeentehuis liggen want het subsidiepotje is beperkt (75.000 euro). Zie de website van de gemeente Ede.


19 augustus 2007. Er was eens een wethouder in een provinciestad die vond dat hij de gloeilampen in de barokke kroonluchters in zijn stadhuis niet kon vervangen door spaarlampen '"omdat je spaarlampen niet kan dimmen". Nu was ik onlangs in de Ridderzaal in Den Haag, en daar hangen zeer monumentale kroonluchters met . . . . . spaarlampen! Gelukkig voor de betrokken wethouder zijn er nu dimbare spaarlampen. Hij heeft dus geen akelige rotsmoes meer om zijn kroonluchters eens flink aan te pakken.


19 augustus 2007. Nuon krijgt milieuvergunning voor kolencentrale. In het Eemshavengebied, neem ik aan. Dat is buitengewoon absurd, en er gaat op de pagina 'Opinie' op de balans "Wie is het hier de baas?" een dik punt af voor de overheid van dit land (dank u wel, provinciaal bestuur Groningen). Temeer omdat men beweert dat er twee miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Die huishoudens moeten in de eerste plaats energie besparen (isoleren, warmtepompen, spaarlampen), en in de tweede plaats hun energie zoveel mogelijk zelf opwekken met een goede zonneboiler (heetwatervoorziening, hotfill wasmachine en afwasautomaat) en zonnestroompanelen (stroom). Het is absurd dat een huishouden überhaupt [op jaarbasis genomen] energie verbruikt.


16 augustus 2007. Tweedehandsjes. Gestimuleerd door e-mails van bezoekers van deze website heb ik een pagina Tweedehandsjes aangemaakt. U vindt hierop opmerkingen en adviezen als u het verlangen hebt om eens een tweedehands paneeltje te kopen, bijvoorbeeld om zonnestroom uuit te proberen. Ook staat er hoe u een tweedehands elektriciteitsmeter in een wip omtovert in een opbrengstmeter. De pagina vervangt de pagina Testpanelen.


16 augustus 2007. Collega PolderPV gefeliciteerd met zijn PV-gezinsuitbreiding met twee tweedehandsjes. De tweedehandskoorts slaat toe!


15 augustus 2007. Terugleververgoeding "op z'n Duits" in South Australia. De deelstaat South Australia (hoofdstad: Adelaide) introduceert wetgeving waardoor particuliere bezitters van zonnestroomsystemen die terugleveren aan het net 44 Australische dollarcent gaan ontvangen per kilowattuur, ofwel tweemaal de prijs van 'importstroom' (1 AU$ = 0,65 €). De regeling geldt voorlopig tot 2013 voor systemen van maximaal 10 kWp. In South Australia staat volgens de woordvoerder op dit moment 46% van het nationale aantal zonnestroompanelen in het zonnige land. De wetgeving is opgesteld in het kader van klimaatbeheersingswetgeving. Grappig: zonnepanelen in Australië staan naar het noorden gericht, en ze leveren het meeste stroom op in januari en het minste in juni !
14 augustus 2007. LED lampjes bij Lidl (dat wil zeggen volgende week). Lidl adverteert een aanbieding van LED-lampjes in de week van 20 augustus. 18-LED-lampjes met verschillende fittingen kosten dan 6 euro 99. Leuk om mee te experimenten? Zie de website van Lidl.


14 augustus 2007. Zonnestroom in DAG. In het gratis krantje DAG dat ik elke ochtend bij het station oppik staat vandaag het artikeltje 'Kampioen Zonne-energie'. Met de zonne-raceauto's gaat het goed, met de consumentenzonnestroom gaat het slecht. Het is te duur en het beschuldigende vingertje wijst richting overheid, die niets doet richting consument. De website van het krantje heeft een animatie over zonnestroom.


13 augustus 2007. Hikken we tegen Peak Oil aan of niet? Het Internationale Energie Agentschap (IEA) waarschuwde vandaag dat er wat moet gebeuren met de olieproductie [van OPEC] omdat er anders een olietekort onstaat. Eenmaal raden wat zoiets voor gevolgen zal hebben voor de energieprijzen. We consumeren met z'n allen gewoon teveel. De olieprijzen gingen de afgelopen dagen als een jojo op en neer, maar dat deden de aandelenkoersen ook. Bron: Financial Times.


10 augustus 2007. Duitse subsidies op zonneboilers stevig omhoog. In Duitsland bestond al een langlopend, robuust subsidieprogramma voor zonneboilers. Per 1 augustus 2007 zijn de subsidiebedragen verhoogd van 40 naar 60 tot per vierkante meter collector. Ook voor houtpelletkachels kan men in Duitsland subsidie krijgen (36 euro per kW vermogen). Bij onze oosterburen is het budget voor subsidies in duurzame maatregelen voor particulieren 213 miljoen euro. Het vergelijkbare Nederlandse budget bestaat uit vier letters: nada. Bron: Bund der Energieverbraucher.


9 augustus 2007. Nijmegen vastberaden op weg naar een Solar City. Jan van der Meer, de wethouder Milieu van Nijmegen, wil dat zijn stad zich profileert als Solar City. Hij begon met het organiseren van een symposium dat op 21 maart jonstleden werd gehouden. Verder plaatste Nijmegen al 260 zonnepanelen op de eigen overheidsgebouwen. Er is een ‘Zonnekrachtteam’ onder leiding van oud-CDA kamerlid Ad Lansink dat bepaald niet stil zit. Er kwam een brief aan de ministers van VROM en Economische Zaken met het vriendelijke doch dringende verzoek om een nieuwe subsidieregeling voor duurzame energieopwekking, inclusief een terugleverregeling, net zoals in de Erneuerbaren Energien Gesetz in Duitsland’. Kijk, die Nijmegenaren zijn ook niet gek, want als ze even over de grens koekeloeren zien ze de enorme activiteiten op het gebied van duurzame energie bij onze oosterburen en de slimme manier waarop men het daar heeft aangepakt. Naast het verplichte bedrag dat de energiebedrijven aan leveranciers van zonnestroom moeten geven, moet de overheid opnieuw een subsidieregeling invoeren voor de aanschaf van zonnepanelen. Financiële prikkels zijn namelijk onmisbaar vanwege de hoge aanschafprijs van de panelen. Zowel uit voorbeelden in Duitsland, Spanje, Portugal, België, Frankrijk, Italië, Griekenland en onlangs ook Tsjechië, blijkt zonneklaar dat een terugleververgoeding heel veel zoden aan de dijk zet. Bericht op website Binnenlands Bestuur, door mij lichtelijk redactioneel aangepast.


8 augustus 2007. Op vakantie. Als u kampeert bent u wellicht goed af in een tent met geintegreerd zonnepaneel en LED-verlichting. Bent u een kapitaalkrachtige vakantieganger en gaat u lekker de golfbanen af, dan hebt u wellicht baat bij een zonne-golfcart.


7 augustus 2007. Zonnestroom in Tsjechië in de lift. Dat Praag een zonnige stad is, weten heel veel steden-trippelaars. De stad krijgt gemiddeld 1700 uur zon per jaar (wij: 1300 uur). Aan zonne-energie deed men in het land niet zo veel. Tot er een naar Duits model geschoeide terugleveringsvergoeding kwam. Nu komen de investeerders bij bosjes op het zonnige midden-europese land af. De firma Energy 21 wil nog voor het eind van dit jaar 2,9 MWp aan zonnestroomvermogen gerealiseerd zien in PV-farms (investering 10,7 miljoen euro). Per aan het net teruggeleverde kilowattuur krijgt men 13,46 Tsjechische Kroon (circa 48 Eurocent), en dat 15 jaar lang gegarandeerd. Bron: Czech Business Weekly
Zo ziet u maar: met een slimme wetgeving en een plukje subsidie kom je een heel eind. Leun je alleen maar op enthousiasme, zoals men in Den Haag van Nederlandse burgers verwacht, doen alleen freaks en hobbyisten wat en dat zet verder weinig zoden aan de dijk.


5 augustus 2007. Spannende tijden in aantocht. In Washington werd vannacht door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met 241 tegen 172 stemmen een wet aangenomen die energiebedrijven verplicht om in 2020 15% van de elektriciteit die ze verkopen duurzaam op te wekken. Verder moeten elektrische apparaten efficienter worden, wordt ethanol als autobrandstof gesubsidieerd, en wordt geld uitgetrokken om meer onderzoek te doen aan het omzetten van cellulose naar ethanol. Over betere brandstofefficiency van auto's zegt de wet gek genoeg niets. Dat onderwerp zal in een volgende klimaatwet aan bod komen. Nu de wet is aangenomen moet ze naar de Senaat en daarna naar de President. Het is publiek geheim dat hier de olie-lobby oppermachtig is. Is Bush niet een ex-olieboer? Kruist u maar de vingertjes. Bron: BBC

commentaar: Het merkwaardige is dat onze eigen Haagse ministerraad niets wil weten van een dergelijke verplichtingswet (Renewable Energy Portfolio) voor ons land, ook al schreeuwt de Energiecommissaris van de Europese Commissie moord en brand dat we in 2020 20% van alle energie duurzaam moeten opwekken. "In een geliberaliseerde markt past zo'n wet niet", meent onze minister van Economische Zaken. In het superliberale Amerika worden monopolisten (de grote energiemaatschappijen) door deze wet gedwongen om minder CO2 uit te stoten. Hoe geliberaliseerd is de energiemarkt bij ons eigenlijk? Wie is in dit land de baas over de energie? Ik heb er al een analyse aan gewijd, en de brave ministers in Den Haag komen er niet best vanaf. 8 nieuwe kolencentrales en de minister VROM/Milieu kan er niets tegen doen?


4 augustus 2007. Aerorider. Jeroen Haringman heeft op zijn website (pagina Nieuws) een complete reportage over een heel interessante elektrische hybride velomobile. Hou Jeroen's website in de gaten!


3 augustus 2007. 3000 megawatt windfarm gepland in Texas. Was er niet onlangs een Nederlandse minister van Milieu/VROM die trots aankondigde dat ze hoopte dat het land aan het eind van haar regeringsperiode in totaal 3000 MW aan windvermogen zou hebben? Zoiets steekt een beetje mager af tegen wat Amerikanen willen doen. De firma's Shell WindEnergy en Luminant kondigden afgelopen week aan dat ze een windparkje gaan aanleggen van 3000 megawatt in de Texas Panhandle. Nieuw is dat men als er energie te veel is lucht wil gaan samenpersen om die ondergronds op te slaan tot de energie nodig is en men de samengeperste lucht via aparte turbines weer laat ontsnappen. Wanneer dat enorme windpark klaar is konden de firma's niet zeggen. Een andere firma, FPL Energy, heeft in het gebied al een operationele windfarm(Horse Hollow, 735 MW, 421 turbines). In heel de USA wil FPL er nog 14.000 MW bij zetten. Bron: FPL


2 augustus 2007. Graag meeer zwartkijken alstublieft. Volgens deskundigen gaat het energieverbruik van pc's naar beneden indien de gebruiker meer met donkere schermen werkt. Een zwarte achtergrond zou 15 watt schelen op een beeldscherm vergeleken met een witte achtergrond. Als iedereen over de hele wereld meedeed zou dit bij elkaar 750 megawattuur per jaar schelen. De zoekmachine Google reageerde op deze suggestie door de zoekmachine Blackle ter beschikking te stellen. Mijn favoriete zoekmachine van nu af aan! Bron: Bill Parker


1 augustus 2007. Paus predikt sympathie voor kernenergie, Californische en Duitse kerken plaatsen zonnestroompanelen. De Paus sprak eergisteren zijn sympathie uit voor vreedzame toepassing van kernenergie. Intussen denken Californische kerkelijke kringen wat genuanceerder over energie. Hier heeft men de California Interfaith Power & Light opgericht om het opwarmen van de aardatmosfeer tegen te gaan. Sommige kerken hebben zonnepanelen op het dak gezet, zoals Saint Anselm's Episcopal Church in Lafayette, CA. "Geeft u mij maar in plaats van een kernreactor een zonnepaneel op het dak" zal het kerkbestuur hebben gedacht. In Duitsland denken kerken ook in deze richting (zie het bericht van 2 juni j.l.). Kerken in ons land zouden dit ook kunnen doen. Je hebt jezelf uitgeroepen tot rentmeester van de natuur, of niet soms.


1 augustus 2007. Toyota bezig met een plug-in hybride auto. Dat de Toyota Prius (1 op 23) nog een stuk zuiniger kan als je er meer accu's in stopt en hem bovendien 's nachts thuis of overdag bij je baas kan opladen is ook de Japanse automaker niet ontgaan. Men heeft aangekondigd bezig te zijn met een plug-in hybride auto op basis van de Prius: de Plug-In HV. Bron: Yahoo News.

Veel meer over plug-in hybride auto's op www.gm-volt.com/


31 juli 2007. Roze organische zonnecellen. Onderzoekers van Ohio State University (USA) hebben dye-sensitized zonnecellen (DSSC's) ontwikkeld die door hun mengsel van rode kleurstof en wit metaaloxide-poeder een roze kleur hebben. Momenteel ligt het rendement van deze zonnecellen pas op de helft van siliciumcellen, maar de productiekosten bedragen slechts een kwart. Roze is de typische kleur voor DSSC's. In de meeste zit ruthenium, dat rood van kleur is. Het metaaloxide-poeder van meestal titaanoxide of zinkoxide heeft een witte kleur. De materialen die Wu gebruikt zijn complexer dan de standaard materialen. Daarnaast experimenteert hij ook met verschillende vormen van de deeltjes om de hoeveelheid opgewekte energie te vergroten. Gangbare zonnecellen zijn blauw omdat de groene component van zonlicht wordt geabsorbeerd

Er wordt nog druk gezocht naar efficiëntere stoffen voor DSSC's die efficienter zijn dan ruthenium, dit om het omzetrendement op te peppen. Bericht ingestuurd door Danny. Meer nieuws over DSSC's op www.osu.edu


30 juli 2007. Belangrijk nieuw record omzetrendement van zonnecellen. Onderzoekers van de Universiteit van Delaware (USA), meldden vandaag dat ze zonnecellen heben ontwikkeld met liefst 42,8% omzetefficiency. Dat is dik 2 procent meer dan het vorige record (40,7%), neergezet door onderzoekers bij Boeing. Volgens de Delaware-woordvoerder kan het rendement nog scherper worden gesteld. Het omzetrendement is het percentage energie in zonlicht dat daadwerkelijk in de zonnecel wordt omgezet in elektriciteit. De rest gaat verloren als warmte. Commerciële cellen zoals die bij mij op het dak hebben omzetrendementen van 14-15%. Bron: RenewableEnergyAccess


29 juli 2007. PolderPV, bedankt voor je compliment !


29 juli 2007. Nano-PV-Manhattan. Stel je voor: je bekleed alle wolkenkrabbers van New York met PV panelen, stopt de stad vervolgens in een miniaturiseermachine en laat de boel krimpen tot het formaat van een zonnecel. Wat een enorm rendement zou die zonnecel hebben! Iets in die geest hebben onderzoekers aan Georgia Technical University (USA) gepresteerd. Ze bouwden een plaatje met PV-silicum vol met koolstof nanotorentjes. Hierop werd weer PV-materiaal opgedampt. Door deze manipulatie is het oppervlak van de zonnecel dat zonlicht absorbeert enorm. Gevolg: heel hoog rendement. Oppervlaktevergroting is al eerder geprobeerd, bijvoorbeeld door met een laser groeven in het oppervlak van de cel te maken, of door nanobolletje silicium op een oppervlak aan te brengen. Nano-wolkenkrabbers, dat is iets nieuws. Nu de commerciële toepassing nog in de harde praktijk van alledag. Bron: www.gatech.edu/news-room/release.php?id=1337


29 juli 2007. Korter wordende dagen, goedkopere spaarlampen - commentaar van een bezoeker van deze website

Hoi Floris, ik vind dit een rare beslissing van de EU. Wat de EU eigenlijk zegt is dat het beter is alle spaarlampen in China te produceren en ze daarna per boot naar Europa te halen dan ze in Europa te produceren. Philips Roosendaal is regelmatig in het nieuws omdat ze productie naar het buitenland verplaatsen. Nu maken ze daar nog spaarlampen. Als de Chinese lampen straks nog eens 66% procent goedkoper worden, zal ook de spaarlampen lijn niet lang in Europa blijven. Worden we daar beter van? Produceren die Chinezen zo schoon dat het tochtje per boot nog steeds een kleinere ecologische voetafdruk achterlaat dan productie in Europa?

Zouden we niet beter af zijn als we een "koop een spaarlamp, krijg je geld terug gestort" actie? --- Groetjes, Jean-Paul


27 juli 2007. Korter wordende dagen, goedkopere spaarlampen. Regelmatig terugkerende bezoekers weten dat ik vrij fanatiek ben met spaar- en LEDlampen. Sinds het voorjaar is de minister van VROM/Milieu dat ook. Heeft zij even een meevallertje: de importheffing van de Europese Unie op spaarlampen verdwijnt uiterlijk in oktober. Dat blijkt uit overleg tussen de EU-landen en de Europese Commissie donderdag in Brussel, zo meldt de Volkskrant. Spaarlampen kunnen zo fors goedkoper worden. Importeurs van de lampen, voornamelijk uit China, moeten de EU nu 66 procent heffing betalen op de prijs van de lampen. Duitsland, voornamelijk op initiatief van de Duitse fabrikant Osram, had gevraagd om de heffing voorlopig voort te zetten. Daarvoor bleek geen steun. Een deel van de EU-landen wil de heffing juist nog eerder dan oktober afschaffen. Toch heb ik een vraagje: bestaat er een definitie van 'spaarlamp'? En als de laatste gloeilamp verdwijnt, mag je dan nog wel spreken van een spaarlamp?


27 juli 2007. Zonnepanelen naar de haaien. Het brandje, gisteren, op het dak van het Oceanium van diergaarde Blijdorp, woedde boven het haaienbassin. Volgens het Algemeen Dagblad zijn er 20 à 30 zonnepanelen gesneuveld. Blikseminslag zou de oorzaak zijn geweest waardoor kabels zouden zijn gaan smeulen, gevolgd door kortsluiting. Het zonnedak van het Oceanium bestaat uit ruim 3.400 panelen en heeft een vermogen van 500 kWp.
26 juli 2007. Grootste CSP centrale ter wereld gepland. In Californië bestaat wetgeving die energiebedrijven verplicht in 2010 20% van de energie die ze verkopen op duurzame manier op te wekken (RPS, Renewable Portfolio Standard). De Californische elektriciteitsmaatschappij Pacific Gas and Electric (PG&E) maakte gisteren bekend dat men in de Mojavewoestijn een CSP centrale gaat bouwen met een vermogen van liefst 553 megawatt. In 2011 zal een lap woestijn van negen vierkante mijl vol staan met 1,2 miljoen trogvormige spiegels die zonne-energie opvangen. De techniek is dezelfde als van de bestaande 150 MW installaties in Kramer Junction. Zie de pagina over andere manieren van zonne-energie. (Bron: SolarBuzz). In Nederland maakt de Stichting GEZEN zich sterk voor CSP in zuid-Europa en in noord-Afrika (plaatje in het groot te bewonderen op de website van Stichting GEZEN)


25 juli 2007. Allerlaatste beeldbuismonitor afgeleverd bij de milieustraat van de gemeente. Althans in mijn huis is een einde gekomen aan het tijdperk van glazen, op viskommen lijkende, ruimte innemende en energieslurpende beeldschermen. Zo komt aan alles een eind. Alleen de TV is nog van het beeldbuistype. Deze stookt 75W en hij wordt pas vervangen zodra hij stuk is of zodra LCD-TV's zuiniger zijn geworden dan nu.


23 juli 2007. Solar Decathlon komt er aan. Om het jaar wordt in de Amerikaanse hoofdstad, Washington, de Solar Decathlon gehouden. Dit is een wedstrijd tussen universiteisteams wie het mooiste, origineelste meest praktische en vooral meest energiezuinige huis kan ontwerpen en bouwen. De ingezonden projecten staat een week te kijk voor het publiek op de National Mall tussen 12 en 20 oktober aanstaande. Moch u rond die tijd in Washington zijn, gaat u even een kijkje nemen. Overigens kan zo'n wedstrijd ook bij ons worden gehouden, bijvoorbeeld op het Malieveld in Den Haag. Wie dient een voorstel in voor Duurzame Dinsdag?

De website van de Solar Decathlon is: www.solardecathlon.org. Vanaf die site kunt u doorsurfen naar de sites van de deelnemende teams. veel kijkplezier!


22 juli 2007. Hoe komt het dat je nergens meer een omvormertje kan kopen voor 1 paneel? Antwoord: omdat Nederland het enige land is ter wereld waar überhaupt mensen wonen die slechts 1 lullig paneeltje op het dak leggen! Overal elders in de wereld begint een fatsoenlijk netgekoppeld zonnestroomsysteem met ten minste 1200 Wp. Daar begint het zoden aan de dijk zetten mee. Dat bespaar je 20% mee op je elektriciteitsverbruik. Standaard is in het buitenland 2,5 kWp, iets waarmee wij met de mond open van verbazing naar kijken. Zo verschrikelijk veel vermogen! Dit allemaal zegt toch iets over de ver doorgevoerde kruideniersmentaliteit in ons land, nietwaar?


21 juli 2007. Paneel erbij. Als de zon je in dit seizoen in de steek laat en de opbrengst aan zonnestroom verschraalt zienderogen, wat doe je dan? Je kan aan de vraagkant bezuinigen (spaarlampen, andere besparingsmaatregelen) of je kan aan de aanbodkant iets doen. Ik vond op Marktplaats een geschikt paneel (Siemens 110 Wp) en ik had ergens nog een omvormertje liggen, dus waarom niet. Sinds vanmiddag prijkt de nieuweling op het dak van de schuur (voorgrond). Op de achtergrond een 145Wp paneel dat ik in 2003 in het kader van de actie Groen Links heb aangeschaft.


19 juli 2007. 250.000 bezoekers in de zes jaar dat deze website bestaat. Ik ben de site heel eenvoudig begonnen in 2001 en zette toen een tellertje op de home page die IP-adressen telt (unieke bezoekers, geen page-hits). Dat tellertje staat dus nu op een kwart miljoen, en daar ben ik best blij mee. Het betekent dat er belangstelling is voor duurzame energie achter de meter, ook in de paar moeilijke jaren achter ons toen het milieu eventjes niet meetelde. 80% van het bezoek komt uit Nederland, de overige bezoekers uit de hele wereld. Bezoekers, bedankt!


19 juli 2007. NYMEX Crude Oil $ 75,90; Brent Oil $ 77,70 per vat. De herfst moet nog komen, dus zet u zich maar alvast schrap.


19 juli 2007. The Ampere Strikes Back is de titel van een fascinerend rapport uitgegeven door de Engelse Energy Savings Trust. Men verwacht dat bij ongewijzigde trends in 2020 liefst 45% van al het huishoudelijke stroomverbruik in Groot Brittannië zal worden veroorzaakt door entertainment, computers en gadgets. Alleen al hiervoor zouden in Engeland 14 extra nieuwe elektricteitscentrales nodig zijn. Oorzaken: ongelimiteerd sluipverbruik, meer mogelijkheden, meer gadgets, meer apparaten zoals microgolfovens, afwasmachines, wasdrogers.

Een van de aardige dingen is de distributiepagina. Hierin kunt u het gemiddelde bezit aan elektrische apparaten vergelijken met uw eigen rijkdom. Groot Brittannië verschilt niet zoveel van Europa
gadget/apparaat    
gemiddeld

in uw huishouden
TV    
2-3

video cassette recorder    
1

DVD speler-recorder    
1-2

set top TV box / digi box/ decoder    
1

stereoinstallatie muziek    
2

mobiele telefoon    
3

MP3 speler / ipod-achtige    
1-2

computer    
1

notebook computer    
1

printer    
1

scanner/fax    
1

huistelefoon (DEC)    
3

telefoonbeantwoorder    
1

computerspelletjes console    
1

breedbandmodem//router    
1

digitale fotocamera    
1

videocamera    
1

radio    
2

afwasautomaat    
1 op 4 huishoudens

stofzuiger    
1

wasdroger    
1 op 2 huishoudens

magnetron    
1


16 juli 2007. Enecoklanten en Rotterdammers, opgelet. Huishoudens in de regio Rotterdam kunnen vanaf medio juli het energieverbruik van hun woning in kaart laten brengen en daarmee een energielabel verkrijgen. Het betreft een gezamenlijk initiatief van energiebedrijf ENECO Energie, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en energieadviesbureau EMMA. Het initiatief past geheel in de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative, dat de CO2-uitstoot van Rotterdam fors terug moet brengen. Burgemeester Ivo Opstelten: “Deze pilot loopt vooruit op de plannen van ‘Meer met Minder’ waarin energieleveranciers, marktpartijen in de gebouwde omgeving, woningcorporaties en andere betrokken partijen de overheid helpen de energiebesparingsdoelstelling te realiseren. Dit initiatief verdient navolging.” Met ingang van 1 januari 2008 moet iedereen in Nederland bij verkoop of verhuur van een woning een energielabel overleggen. Vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en auto’s geeft het label aan hoe energiezuinig de woning is, op een schaal van A (zeer zuinig) tot en met G (zeer inefficiënt). Aan dit label is ook een energiebesparingsadvies (EPA) gekoppeld dat aangeeft op welke punten de energiezuinigheid van de woning kan worden verbeterd. De pilot is bedoeld om ervaring op te doen met het energielabel en meer inzicht te krijgen in mogelijke verdergaande maatregelen ter bevordering van energiebesparing. ENECO verzorgt het energiebesparingsadvies, op basis waarvan de eigenaar zijn woning kan verbeteren en zijn maandelijkse energielasten kan verlagen. ENECO kan eigenaren tevens ondersteunen en adviseren bij het uitvoeren van van energiebesparingsmaatregelen in de woning. Bron: EnergieNed


16 juli 2007. Makropanelen. Vette winstpakker in de folder van 17 juli van Makro. En wat voor een: zonnestroompaneel van 160x80 cm van 175 Wp en dat voor slechts 799 euro. Dat lijkt op het eerste gezicht geen onaardige aanbieding. Ik ben geinteresseerd en ik pak de zakjapanner. Het bijschrift bevat optimistische, duidelijke maar niet onredelijke voorlichting: 3 van deze panelen (jaarlijkse opbrengst onder optimale omstandigheden ca 420 kWh - volgens de Makrofolder 465 kWh) schelen 12% op het gemiddelde jaarverbruik van 3500 kWh (volgens de Makrofolder 15%). Zou u 2 panelen kopen, dan bent u kwijt 1598 euro. Hier komt bij een bevestigingsset met omvormer van 349 euro. Zonder zo'n set hebt u niets aan het paneel. Bij elkaar dus 1947 euro. Dan komt er BTW overheen, en dat maakt het bedrag compleet op 2316,93 euro. Prijzen van zonnestroompanelen gaan in euro per Wattpiek. In dit geval kosten 2 panelen met BTW dus euro 2316,93 : 350 = 6,62 euro per Wattpiek. U moet die panelen dan nog op uw dak leggen. Als u weet dat u via een goede installateur zonnepanelen DHZ kunt krijgen voor prijzen tussen 5,00 en 5,50 euro (zie pagina prijzen zonnepanelen), dan bent u bij de Makro 30% duurder uit dan bij de vakinstallateur. Bron www.makro.nl


14 juli 2007. Over 4 jaar . . . "zijn 100.000 huishoudens zelf producent van hun eigen energie door windturbines en zonnepanelen (eventueel) in combinatie met duurzame waterstof" . . . aldus een van de actiepunten van de "Urgenda: maak van Nederland een duurzame proeftuin". (NRC-Handelsblad 14 juli 2004, paginagroot in Opinie & Debat)

commentaar: In het verleden (1999-2004) is gebleken dat menig burger staat te trappelen om zonnepanelen op het dak te leggen, mits op een slimme manier gestimuleerd. Balkenende-III draaide de klok terug en beroofde de burger van elke stimulans. De armpjes van de burgers gingen over elkaar en men wachtte rustig op betere tijden. Ergo, indien de overheid de burger niet inschakelt dan haalt de overheid haar ambities op geen stukken na. Balkenende-IV moet er héél hard aan gaan trekken. Hup, minister van Milieu !


13 juli 2007. Nieuwe stimuleringsregeling duurzame energie-opwekking. De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister Van der Hoeven (EZ) ingestemd met het Ontwerpbesluit stimulering duurzame energieproductie. In dit besluit wordt de grondslag neergelegd voor subsidieverstrekking aan investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/kracht-koppeling (wkk).
Het besluit voorziet in een gesloten, beheersbaar systeem, waarbij jaarlijks een maximum budget wordt vastgesteld voor de verstrekking van nieuwe subsidies. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorieën. In het besluit worden nog geen keuzes gemaakt over de in 2008 en latere jaren te subsidiëren categorieën. Deze keuzes worden uiterlijk begin 2008 bekend gemaakt. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Kosteneffectieve stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie. Voor volumegroei wordt daarom gekozen voor opties met een lage onrendabele top.
Duurzaamheid. De mogelijkheid wordt gecreëerd om aan de subsidieontvanger rapportageverplichtingen op te leggen over de mate van duurzaamheid van de gebruikte biomassabrandstof.
Evenwichtige ontwikkeling van een duurzaam energieaanbod, dus géén eenzijdige focus op een beperkt aantal opties.
Stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een goed langetermijnperspectief

In beginsel wordt, vanwege het belang voor investeerders, meerjarige zekerheid van een vaste opbrengst per geproduceerde energie-eenheid geboden. Bij ministeriële regeling kan de geëigende subsidieperiode per categorie worden vastgesteld. Daarbij speelt de technische levensduur van productie-installaties een belangrijke rol. Voor de verdeling van nieuwe subsidies bestaan twee mogelijkheden: op volgorde van binnenkomst van de aanvraag of op volgorde van rangschikking van de aanvraag (de zogeheten tender). Tegelijk met het bij ministeriële regeling bekend maken van de categorieën productie-installaties waarvoor subsidie wordt verleend, wordt ook de manier van verdeling gepubliceerd.
De hoogte van het subsidietarief wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de relevante energieprijs op de markt. Bij een hoge energieprijs is immers minder subsidie nodig om de vaste opbrengst te realiseren. Daarnaast kunnen ook andere correcties worden vastgesteld als die van invloed zijn op het verschil in kostprijs van geproduceerde energie en de marktprijs. Naar verwachting zullen begin 2008 de ministeriële regelingen worden gepubliceerd waarmee onder meer de subsidiehoogte per categorie en de wijze van subsidietoekenning bekend worden gemaakt. De subsidieregeling zal zo vroeg mogelijk in 2008 in werking treden. De nieuwe regeling zal onder de Kaderwet EZ-subsidies worden ondergebracht en door SenterNovem worden uitgevoerd. Voor de huidige MEP-regeling geldt dat vanwege de beleidssynergie en éénloketgedachte de uitvoering ervan op een later tijdstip zal worden overgeheveld naar SenterNovem.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Daarnaast is het ontwerpbesluit ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.
bron:www.regering.nl


12 juli 2007. Californië verklaart oorlog aan sluipverbruik. Vanaf 1 juli j.l. geldt in Californië de regel dat apparaten, zodra ze in stand-by staan, niet meer dan 0,5 watt aan stroom mogen verbruiken. Aldus de California Energy Commission (CEC). Als iedereen zich hieraan houdt bespaart de gemiddelde Californiër per jaar 75 dollar aan stroom, en het scheelt navenant veel uitstoot aan CO2. Bron: California Energy Commission.

Commentaar: Als Californië het voortouw neemt en zich niet verschuilt achter de slappe rug van Bush, waarom zou Nederland dit ook niet kunnen in plaats van zich knus te verschuilen achter de brede en makke rug van Europa? Kom op, minister van Milieu.

 


10 juli 2007. Autonoom op het water. Energieneutrale woningen en energiepluswoningen bestaan al langer. De Duitse architect Rolf Disch is een pionier op dit gebied. Nu is er ook een energiepluswoning voor op het water: de gewoonboot. Designed and made in Holland. Als ik geld had en een ligplaats, dan kocht ik er een. Vanaf de website kunt u een virtuele rondleiding downloaden. Buitengwoon interessant als u houdt van comfort en energie-onafhankelijkheid.


9 juli 2007. Essent doet iets voor mensen die veel zonnestroom terugleveren. Bent u klant van Essent en levert u tussen 3000 en 5000 kWh terug aan het net, dan hebt u geluk, want deze leverancier geeft zulke klanten vanaf 1 juli 5,7 cent per kilowattuur terug, en kleinverbruikerstarief terug voor de 0-3000 terugeleverde kilowatturen - salderen). Bij andere energieleveranciers krijgt u voor boven-de-3000-kilowatturen niks (en slechts 5,7 cent voor de 3000 teruggeleverde kilowatturen in plaats van kleinverbruikerstarief). Zie www.essent.nl/teruglevering.


9 juli 2007. Wegens succes in het nauw. In België is de subsidieregeling voor zonnestroompanelen oneindig veel beter dan in Nederland. Immers, in het schraperige en eeuwig gierige Nederland moet de burger het doen met enkel enthousiasme, en dat kost niks. Hollanders zijn zuinig en doen dientengevolge ook niks. In België bestaat sinds een jaar een doortimmerde en stimulerende subsidieregeling, namelijk volgens de lijjnen die al eerder in Duitsland zijn uitgezet (Erneuerbare Energien Gesetz). Enthousiasme alom. Belgen laten zonnestroompanelen aanrukken per kilowattpiek. Zou ik ook doen in plaats van lullig stelletje 100 Wp paneeltjes die wij in Nederland bij de gratie van de energieboeren mogen plaatsen (energiebazen hebben in Nederland namelijk meer macht dan de minister van Milieu). Zonnestroom is superschone energie, emissievrij, en energie die ten goede komt voorr jezelf. De Belgische burger mag namelijk iets doen wat in het Calvinistische Nederland welhaast onbespreekbaar is, namelijk geld verrdienen door duurzaam en klimaatvriendelijk te zijn. Fantastisch toch! Belgen installeren zoveel panelen dat de subsidiereregeling wegens succes in het nauw dreigt te komen.

Maar nu ernst. De Vlaamse overheid geeft 10 % subsidie bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen. Verder is er ook nog een gegarandeerde vergoeding van 450,- euro per 1000 kWh geproduceerde electriciteit, tot 20 jaar na de ingebruikneming.

Uit een antwoord van Vlaams Minister Peeters op een parlementaire vraag van Fractievoorzitter Jan Peumans blijkt dat het subsidieprogramma midden dit jaar stopgezet zal worden om alle dossiers afgehandeld te krijgen. Eerder dit jaar ontstond er wat ongerustheid over het feit dat de subsidiepot voor zonnepanelen snel leeg zou zijn. Zo'n vaart blijkt het niet te lopen. Maar het succes van de toelage is groot. Om alle nog lopende dossiers voor 1 januari 2008 af te werken, zal het programma ergens midden dit jaar nog stopgezet moeten worden.

Voor 2006 en 2007 wordt geschat dat in totaal ongeveer 2000 aanvragen kunnen behandeld worden. (400 in 2006 en 1600 in 2007) Een hele hoop aanvragen worden momenteel nog geregistreerd en behandeld. Tot nu toe werden er voor 2006 en 2007 al 1400 aanvragen goedgekeurd. Gelet op de behandelingstermijn van de dossiers en de leverings- en plaatsingstermijn van de firma's is het noodzakelijk om midden dit jaar het programma stop te zetten.

De aanvragen die moeten immers verplicht gerealiseerd worden vóór 1 januari 2008. Aldus het antwoord van Minister Peeters aan Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Peumans. Volgens Jan heeft de Vlaamse Regering al belangrijke stappen gezet in de richting van milieuvriendelijke- en hernieuwbare energiebronnen. Initiatieven zoals de subsidie voor zonnepanelen kennen duidelijk groot succes. Jan Peumans stelt dan ook voor om een uitbreiding van de voorziene middelen in de toekomst te bekijken.

Dus: als ik Belg was en ik had nog geen zonnepanelen : als de wiedeweerga die dingen bestellen. Veel, heel veel! - bron: www.belg.be


8 juli 2007. Bewoners van Barendrecht, opgelet! Inwoners van de gemeente Barendrecht kunnen subsidie krijgen bij aanschaf van een zonneboiler. Zie de website van de gemeente Barendrecht. Aanstaande dinsdag, 10 juli is er een informatiebijeenkomst van 19.30 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Bewoners plandelen 1 en 2 van Stad van de Zon (Heerhugowaard) kunnen rekenen op subsidie van hun gemeente als ze zonnestroompanelen aanschaffen voor hun woning. Zie de website gemeente Heerhugowaaard.

commentaar: plaatselijke initiatieven zoals deze zijn zeer sympathiek en ik sta er ook vierkant achter. Het gegeven echter dat acties als deze altijd worden overtekend, met andere woorden inspelen op een sterke behoefte, zou voor de ministers van EZ en VROM/Milieu aanleiding moeten zijn om serieus na te denken over een fatsoenlijke, langlopende, landelijke regeling. In ALLE landen om ons heen bestaat zo'n regeling, alleen in Nederland niet. Burgers willen best energie besparen en klimaat verbeteren als ze maar een positief financieel duwtje krijgen. Waarom kijgt een inwoner van gemeente A wel subsidie en een inwoner van de aanpalende gemeente B niks?


7 juli 2007. Broodje @@p nummer 8: de paginagrote kranten advertentie van NUON. Zie de pagina Broodjes-@@p.


7 juli 2007. En wat kan je zelf tegen klimaatverandering doen? Kijken naar Live Earth is leuk maar zet niet zoveel zoden aan de dijk als je je goede voornemens niet omzet in iets tastbaar milieuvriendelijks. Bijvoorbeeld je eigen stroom opwekken in plaats van dat over te laten doen door lieden die hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan en alleen maar aan het dividend van hun onderneming [moeten] denken. Dan maar zelf, zoals hier op ingenieuze manier in Ede. Vier panelen aan de gevel, samen 440 Wp, geeft nog beschutting tegen de regen ook. In september komt er een zonneboiler bij. Ingezonden door, en met dank aan, Nicolaas van Everdingen, Ede.

Voor zonnepanelen aan de gevel hebt u overigens geen bouwvergunning nodig, tenzij u in een monument woont of in een beschermd stadsgezicht. Goed rentmeesterschap mag gezien worden.

De Spaanse collega van onze minister voor Milieu kan breeduit lachen. Hij heeft geen buikpijn van energiebedrijven die niets liever willen doen dan kolen stoken. De firma Endesa is begonnen met het plaatsen van trackers met zonnepanelen op het industrieterrein Guadarranque bij San Roque (Cadiz). In eerste instantie wordt op een terrein van 37 hectaren (!) liefst 12,3 MWp aan zonnepanelen geplaatst, en in de tweede fase wordt uitgebreid tot 20 MWp. Bron: Solar Buzz


5 juli 2007. En wat kan je zelf tegen klimaatverandering doen? Nou, een heleboel. Kijkt u maar eens op de website van Hier & Nu. Je kunt ook de vlucht vooruit nemen, zoals Toine Meyvis: zonnepanelen om je eigen klimaatvriendelijke stroom op te wekken.

buiten

binnen

Met dank aan Toine Meyvis en Jean-Paul Rommens voor foto's en tip. En Greenpeace stortte 20 ton steenkool op de stoep bij NUON. Dat leverde ze nog een bekeuring op wegens een milieudelict. Heel Nederland vergiftigen met CO2 levert een vette bonus op het salaris voor de directeur van het elektriciteitsbedrijf. Zo werkt dat kennelijk nog steeds anno 2007 in dit land.


4 juli 2007. Minister bijt in het [kolen]stof. Zongen we vroeger "Moriaantje zo zwart als roet", dan kunt u nu invullen "Jacquelientje zo zwart als roet". Immers, al wordt het gepresenteerd als toegeven onder geween en geknars der tanden, de minister zegt dat ze de energiebedrijven EON, RWE, Nuon en Electrabel niet vergunning kan weigeren om kolen- en gascentrales te gaan bouwen. Het gaat om liefst 4000 megawatt aan kolenelektriciteit, ofwel een equivalent aan CO2 uitstoot van zoveel miljoen auto's. Greenpeace is des duivels. De minister redt het dus van haar leven niet meer met energiebesparing en maatregelen om CO2 emissies te beteugelen. Ze heeft namelijk de ambitie om 30% CO2 emissie weg te heben in 2020. En dan begin je zo! En als energiebedrijven wél als gekken mogen uitstoten (CO2 opslag op die schaal bestaat helemaal niet), waarom zou Jan de burger dan niet even hard recht hebben op onbelemmerd rij- en stookgedrag? Vooral als de industrie wél, en de burger geen subsidies krijgt? Foute signalen, blunder, blunder, blunder. En het argument dat de minister niets kan doen is betrekkelijk. Ze had kunnen eisen dat er minstens 20% duurzaam stroom wordt opgewekt, ofwel minstens 800 MW windenergie. En niet klagen dat dat niet kan in een geliberaliseerde markt. Ten eerste is de 'markt' gemonopoliseerd in plaats van geliberaliseerd, en ten tweede is dwang-tot-duurzaam zelfs in de super-geliberaliseerde USA heel normaal. De regeling heet daar "Renewable Portfolio Standard" (RPS)


3 juli 2007. Minister heeft nog heel wat te doen om zonnewarmte te stimuleren. Terwijl in Europa de afzet van zonneboilers in 2006 steeg met 47% (Belgie 76%, Frankrijk 81%, Duitsland 58%) zakte in Nederland de markt in als een pudding (-27%). Nergens in Europa ging het zo slecht met de zonneboilermarkt als in ons land. Dit is des te opmerkelijker omdat een zonneboiler voor de particulier na isolatie de beste manier is om op aardgas te besparen en dus CO2 emissies te beperken. Interesseert het niemand? Of zou iedereen rustig wachten totdat de minister met stimuleringsmaatregelen komt? Bron: Holland Solar


3 juli 2007. Broertje gezocht. Ik ben in het bezit van een 145 Wp Beldezon zonnepaneel en daar wil ik een tweede in serie mee schakelen. Alleen, panelen met dezelfde specificaties ( polykristallijn, afmetingen: 158 x 79 cm, type: Solar World Beldezon 2, V nominaal 24V, P mpp 142 V, V mpp 34,9 V, I mpp 4,15 A, V dc 43,0 V,I sc 4,45 A, max systeem voltage 600 V, power specifications at stc 1000 W/m2 25 oC AM 1,5) zijn niet meer te koop. Mocht u er eentje in de aanbieding hebben, neemt u dan contact met me op.


1 juli 2007. Wie is in dit land de baas? - de energiebazen of de overheid? Er woedt een soort oorlog in ons doorgaans vredige landje, compleet met het innemen van stellingen, oplaten van proefballonnen, dreigingen, besluiten, vredesbesprekingen, geheime onderhandelingen, propaganda. Inzet: de energiesector, met name de elektriciteitssector. Gaan we duurzaam of gaan we niet. Splitsen we of splitsen we niet? De elektriciteitsbazen gaan frontaal voor niet splitsen en voor fossiele opwekking (en ze kijken als u het mij vraagt met een scheef oogje naar kernenergie), de overheid wil splitsen en duurzaam opwekken. Zie de achtergronden, oorzaken en het verloop van de strijd via mijn waarnemingen op de opiniepagina.


30 juni 2007. Slechtste junimaand sinds het begin van de metingen. Juni begon goed, maar de laatste twee weken liet de zon verstek gaan. Gevolg: 20% minder elektriciteit geoogst dan vorig jaar. Als u de maandopbrengsten ziet blijkt dat dit de somberste junimaand was van de hele meetreeks. Altijd nog 44,2 kWh binnengesleept, maar dat kan stukken beter in juni, met als uitschieter 63,7 kWh in het fameuze zonnejaar 2003. Ik pieker er over om een paneel erbij te kopen om de 'verliezen' te compenseren.


29 juni 2007. Vergeet het maar! is de slogan van de energiebedrijven in hun strijd tegen opsplitsing. Als opsplitsing doorgaat, zou dat volgens hun pamflet ten koste gaan van: 1. werkgelegenheid in de energiesector, 2. duurzame energie, 3. betaalbare energie, 4. Nederland energieland, 5 eerlijke concurrentie. Argumenten van het type luchtballon-die-op-knappen-staat. Kennelijk is de bedrijfsvoering zo inefficient dat een ander het beter kan. Hoeveel maal de Balkenende-norm zijn de salarissen en bonussen van het top-personeel? Duurzaam? Hoorden we niet vandaag een plannetje over VIER stinkende kolencentrales waarmee men de minister van Milieu heeft gevloerd? Betaalbare energie? Hebben energiebedrijven niet de afgelopen jaren 400 miljoen te veel gerekend aan de consument? Staan ze te trappelen om dat geld morgen terug te geven? Buiten dat steeg de olieprijs vandaag tot boven 70 dollar per vat. Is de gasprijs en dus de elektriciteitsprijs niet gekoppeld aan die van aardolie? Houden energiebedrijven hogere olieprijzen buiten de tarieven? Nederland energieland? Moeten we alweer onze energie goedkoop uitventen zoals de regering Den Uyl dat indertijd deed onder aanvoering van de minister van EZ, ene Ruud Lubbers? En winnen energiebedrijven soms jaar in jaar uit hoofdprijzen vanwege hun goudeerlijke concurrentie? Waarom voeren ze eigenlijk niet nummer 6 op: klantvriendelijkheid. Wie voeren al jarenlang de top-10 aan van bedrijven waarover het klachten regent? Jawel, energiebedrijven. Mijn advies aan de huidige minister van Economische Zaken over haar voornemen om de boel op te splitsen: poot stijf houden. Ze verdienen het. O ja, over kolen gesproken, kijk eens op deze website.


29 juni 2007. Bord voor de kop? De Energieraad heeft nog nooit een woord over de Duitse Erneuerbare Energien Gesetz gepubliceerd Het is niet te geloven: een zaal vol grijze gedistingeerde geleerde dames en heren die kennelijk zoveel van energie weten dat ze de eer hebben onze Minister te mogen adviseren. En ze nemen niet eens de moeite over de grens te kijken en te zien welk een onvoorstelbaar succes daar de Erneuerbare Energien Gesetz heeft gehad.. Een geval van verregaand kokerzien? Uit wat voor milieu komen deze dames-heren-krentenbrood (pardon, dames)?


28 juni 2007. Energieraad heeft nog nooit van de Erneuerbare Energien Gesetz gehoord. Een van de vaste bezoekers van deze site schreef het volgende: Op mijn vraag wat de Energieraad van de de Duitse EEG vond was de reactie van de woordvoerder"die ken ik niet"".... Nou dat geeft een mens hoop; de energie raad die de regering adviseert kent de Duitse EEG niet. Jezus nog aan toe, wat doen die lui daar dan?

De inzender vervolgt: "Ik ga de vraag voor leggen aan Tennet, Met al dat geplande kolen vermogen wordt volgens mij wind/ zonne energie zo het net afgedrukt, dan hebben we het nog niet over de prijs van duurzame energie".


26 juni 2007. Wonderolie gevraagd. Het gisteren gepubliceerde plan 'Meer met Minder' is een ambitieuze aanpak van energiebesparing in de bestaande woningbouw. Boven het document staan de logo's van Aedes (woningcorporaties), Creatieve Energie (Energietransitie), EnergieNed (de grote energieleveranciers). Verder worden genoemd Bouwend Nederland, PeGo en UNETO-VNI. VROM is dus geen deelnemer. Het is een giga-ambitieus plan want er moeten 300.00 woningen per jaar duurzaam worden gemaakt. Hallo! Dat vergt een goed geoliede organisatie en vele partijen die hand in hand opereren. Daar is heel goed over nagedacht. De minister van Milieu/VROM geeft zelfs een goedkeurend knikje. Energiebesparing is ook heel hard nodig. We verspillen met z'n allen gigantisch veel energie en we stoten hierdoor CO2 uit als gekken.

In het plan worden o.a. eigen-woningbezitters via een reclamecampagne aangespoord met om hun woningen energievriendelijker te maken, maar het enige dat ze terugkrijgen is misschien een doos met een spaarlamp, een paar standby-killers en opwekkende foldertjes. Verder is het allemaal uiterst spaarzaam, ze mogen een tweede hypotheek nemen. De redenering is namelijk dat na een aantal jaren de besparingen aan de huiseigenaar ten goede komen in de vorm van lagere energiekosten. Op zich geen slechte redenering, maar dezelfde redenering bestond 25 jaar geleden ook al. Ik kan het weten want ik heb toen al energiebesparende maatregelen genomen. Ik incasseer al jaren lachend mijn energierekeningetjes. De minister moet toch weten dat er vooral na 2003 nauwelijks nog iets op woningisolatiegebied is gebeurd in de bestaande bouw nadat de staatssecretaris (hoe heette die man ook alweer?) de subsidies van de ene op de andere dag had afgeschaft (weet u nog: bonnetjes bewaren van rollen isolatiemateriaal, dubbel glas, HR-CV-ketels, zonnepanelen, enzovoort, en opsturen naar uw energiebedrijf). Waarom zou een consument dan nu ineens wél staan te springen om zijn huis plat te isoleren? Voor zoiets abstracts als CO2-uitstoot? Hoe neem je die barrière weg? Ik geef deze regering het voordeel van de twijfel tot aanstaande Prinsjesdag, maar ook geen dag langer. In het regeringsaccoord werd al angstwekkend weinig geld in het vooruitzicht gesteld. En zonder pecunia als wonderolie haal je je enorme ambities niet.

Zijn subsidies soms vies? Elke subsidie-euro genereert vele malen haar eigen waarde aan omzet, met name in het midden- en kleinbedrijf. Weet u het nog? Na het verdwijnen van de subsidies in 2003 storttte de werkgelegenheid bij met name installateurs van zonneboilers en zonnepanelen compleet in. Wie moet nu al die zonneboilers op daken leggen? Waarom maakt het MKB geen deel uit van de club 'Meer met Minder'? Is dat toeval? Zou u als kleine ondernemer staan te trappelen om uw nek uit te steken om duur personeel op te leiden voor de wellicht te verwachten vraag van mensen met een tweede hypotheek? ? Hoe betrouwbaar is een club van grote jongens en zoiets als de overheid met al haar mooie woorden? Ik zou me in eerste instantie héél erg rustig houden.

Aan de andere kant: hoe kan het dat in Duitsland, Spanje en sinds kort ook België duurzame energieopwekking floreert als nergens anders? En dat mensen staan te dringen om massa's van die peperdure zonnepanelen te kopen? Omdat, grote jongens en mevrouw de minister, er in die landen er een goede, langlopende en betrouwbare regeling is die financieel aantrekkelijk is voor huiseigenaren. Niks geen subsidie maar terugleveringsvergoedingen. Die regeling heet de Erneurbare Energien Gesetz. De werkgelegenheid in het Duitss midden- en kleinbedrijf in alleen al de zonne-branche is iets van 30.000 banen. Wonderolie bestaat.

25 juni 2007. Broodje @@p. Een Engelse professor heeft spaarlampen in verband gebracht met epilepsie. Prompt stond vandaag in De Telegraaf een bericht waaruit je zou geloven dat je van brandende spaarlampen epileptische aanvallen kan krijgen. De boodschap was duidelijk: spaarlampen, nooit aan beginnen. Zou je van het lezen van een krant een epileptische aanval kunnen krijgen?


25 juni 2007. Da's snel! Vanochtend berichtte de radio dat een aantal partijen vandaag aan de minister plannen presenteert onder de vlag 'Nationaal Energiebesparingsplan'. In bestaande huurwoningen worden door woningbouwcorporaties op grote schaal hoogrendementsketels geplaatst. Dat betekent een hogere huurprijs, uit te ruilen tegen flink minder stookkosten Ook huiseigenaren krijgen wat toegeschoven, zoals subsidie voor onder andere vloerverwarming, zonneboilers en dubbel glas. Actie wordt dus ondernomen. Ik ben benieuwd. Bron: nu.nl


24 juni 2007. 150 miljoen Canadese dollars zijn in Ontario, Canada uitgetrokken voor een programma om bestaande woningen te isloreren en van zonneboilers te voorzien. Zoiets kunnen we in ons land ook gebruiken. Actie is hard nodig. Bron: SolarBuzz


23 juni 2007. San Francisco heeft een zonnesysteem-landkaart. Als u surft naar de website www.sf.solarmap.org ziet u een Google-map van San Francisco met daarop precies aangegeven waar zonnepaneeelsystemen de daken sieren. En dat zijn er gelukkig heel wat. Iets voor onze minister van Milieu? Een pionier in dit opzicht is de website van Zon&Licht waar u op de pagina's "Waar?" kunt zien waar in Leiden en omgeving zonnepanelen en zonneboilers op daken liggen.


21 juni 2007. e-mail van de eigenaar van het fraaie zonnestroomsysteem uit het bericht van 19 juni j.l.

Hoi Floris, Ik heb al wel wat berekeningen er op los gelaten. 's Middags leveren we (uiteraard is het op dit moment erg gunstig) ca. 0,55 kWh terug het net in (stopwatch met de terugdraaiende meter/wiel en dat in relatie tot 187,5 rpm per kWh).

De besparing zien we gelijk al verschijnen want ons dagverbruik is direct enorm teruggelopen met 6-7 kWh per dag (schatting want de opbrengstmeters heb ik nog niet). En we gebruiken een hoop want toen we dit huis kochten zat er vanalles en nog wat in mbt energieslurpende apparaten zoals stoomoven, cooker en infrarood koken. Ook de buitenverlichting, erg leuk maar gelijk alles omgebouwd naar energiebesparende lampen is natuurlijk het eerste verdiend.'

s Morgens rond 05.30 uur beginnen de PV panelen al te leveren (!) en als het helder blijft tot wel 22.00 uur !
Als het onbewolkt is staan de omvormers driftig te 'zoemen' (koelen). Ik heb ze in de schuur hangen waar het relatief koel blijft en waar ik ook nog eens twee wcd's heb die op een verschillende (eind) groep zitten.
Het leukste moment was het aansluiten van het eerste setje (de meter ging stilstaan) en daarna het aansluiten van het tweede setje: de meter ging achteruit lopen. Ik heb wel 10x gekeken denk ik want het is zo'n vreemd gezicht.


20 juni 2007. Google heeft een 1600 kWp zonnestroompaneelsysteem aangebracht op het daken van hun hoofdkwartier. Het aardige is dat u het systeem van 9212 zonnepanelen en de opbrengst ervan kunt zien op een speciale Google website.


19 juni 2007. Hoi, In navolging van de 'oproep' op de site van http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/ doe ik jullie hierbij een paar foto's toekomen van mij eigen opstelling van recent aangebrachte PV panelen. Mede onder invloed van de bovengenoemde site heb ik op 2 juni 2007 twee setjes van elk 600 Wp aangebracht op het dak van onze garage. Plaats: Schoorl (gemeente Bergen NH).

Tip: volgend jaar is de Provincie Noord Holland van plan een subsidie te verstrekken op PV panelen. In de gaten houden dus
met vriendelijke groeten, familie van Dalen, Schoorl


18 juni 2007. 10 gigajoule bereikt. De warmtemeter op m'n zonneboiler (geinstalleerd juni 2003) gaf dit vandaag aan. Hoeveel is 10 gigajoule? Evenveel als collega PolderPV in 15 jaar gebruikt om zijn woning mee te verwarmen. Een-derde van het jaarververbruik van een gemiddelde woning die op het warmtenet van Nuon is aangesloten. PolderPV is zuinig! 10 GJ is evenveel energie als in 2857 kilowatturen elektriciteitsverbruik zit. 10 gigajoule komt overeen met de pure energie in 284 m3 aardgas. Het scheelt 1623 kilogram CO2 uitstoot in een gasgestookte elektricteitscentrale. 10 GJ is evenveel energie als er in 312 liter benzine zit. Als u het in geld wilt uitdrukken: 250 Euro volgens Essent's stadsverwarmingstarief 2007 in Noord Brabant, inclusief BTW. Als u het omrekent in elektriciteitsprijs: 571 euro puur elektriciteit zonder de verliezen in de centrale en bij het transport mee te rekenen. Zo kan ik nog wel even doorgaan.


17 juni 2007. Gierzwaluwen. Over zonaanbidders gesproken. Ik ben niet de enige. Een clubje van deze kleine, voornamelijk in de lucht levende insekteneters (Apus apus) betrekt elk jaar weer tussen mei en augustus hun plekje bij mij onder het dak. Vorig jaar was het een triootje, dit jaar zijn het er twee. De infrarood-LEDs van de camera zijn stuk dus de camera opereert alleen overdag als er genoeg licht is. Deze gierzwalus wist hij te snappen. Ze komen met een rotvaart aanvliegen en flats! ze duiken in een opening waar de dakkapel slordig aan het dak is gemonteerd. Hier staat mijn infraroodcameraatje paraat. Meer over deze vreselijk interessante globetrotters op de website van Gierzwaluwbescherming Nederland


17 juni 2007. Minister VROM/Milieu op de radio (Vroege Vogels, vanochtend). Omdat pas op Prinsjesdag de harde getallen tevoorschijn komen en we dan pas écht weten hoe de neuzen erbij staan, draaide en keerde de verantwoordelijk bewindsvrouw zich in allerlei bochten om vooral geen harde uitspraken te hoeven doen. Zodra algemeen beleid het onderwerp werd, was alle aarzeling verdwenen. Opmerkelijk is dat ze alle woningen in 2020 energieneutraal wil hebben. Huizen moeten massaal aan de isloatiedeken en aan de stadsverwarming. Dat wordt een klus van multi-mega-omvang. De minister was reuze enthousiast over grote projecten samen met het bedrijfsleven ("kansen", daar had de burgemeester van Rotterdam het ook al over terwijl de $$$ tekentjes in zijn ogen stonden). Het bedrijfsleven worden vette worsten in het vooruitzicht gesteld. Nu de burger nog met een worstje over de streep jagen. Dogma van dit kabinet is dat een en ander beslist niet mag leiden tot lagere consumptie. Misschien kan er dus tóch nog ergens wat geld voor een zonnepaneeltje vanaf. Milieubeleid en economie, het heeft iets van een spagaat.


15 juni 2007. World Solar Challenge komt er weer aan, u weet wel de race dwars door Australië in oktober met door zonne-energie aangedreven vehikels. Ik kwam een website tegen van het Belgische team: Umicore Solar Team. Bravo, Belgen! De website van World Solar challenge vindt u als u klikt op het logo. Er zijn twee Nederlandse teams, maar dat wist u natuurlijk al: Nuon Solar Team en Solar Team Twente.
15 juni 2007. Windboeren zal het de komende jaren voor de wind gaan. Ter gelegenheid van het behalen van 1500 MW windvermogen (ofwel de BLOW-convenant doelstellingen 3 jaar eerder dan gepland) en vanwege de presentatie van het advies '"Windturbines in het Nederlandse Landschap" door de Rijksadviseur voor het Landschap, was er vanochtend in de Ridderzaal in Den Haag een feestelijke bijeenkomst met drie ministers en, uiteraard, de crême de la crême van de Nederlandse windboergemeenschap: exploitanten, techneuten, wethouders, gedeputeerden, bankiers, projectonwtikkelaars en . . . . ikzelf, want als lid van een windmolencooperatie voel ik me een piepklein windboertje. Mijn aandeel in windenergie is ongeveer gelijk aan een van de moeren waarmee bladen van een grote windturbine vast zitten op de as, en mijn hart ligt bij zonnepanelen, maar toch . . ..

Minister Cramer (VROM) pinde een ambitieus en keihard doel vast: met z'n allen aan de slag om een capaciteit van 3000 MW op land in de komende regeringsperiode te realiseren. Verdubbeling van het bestaande windvermogen in 3 jaar! Kijk, dat is wat anders dan de boterzachte beleidspudding van gisteren en de daverende miskleun van minister Wijn, vorig jaar. Windboeren opgelet!
14 juni 2007. Rotsvaste beleidsvoornemens zijn er niet al te veel te bespeuren in het Beleidsprogramma 2007-2011 dat vandaag werd gepresenteer door een montere Balkenende en zijn ministersploeg. Ik heb het over pijler 3: "Een Duurzame Leefomgeving". Het hele programma, en de afzonderlijke onderdelen ('pijlers') zijn te downloaden vanaf www.regering.nl.

Veel fraaie en even boterzachte voornemens, ondersteund door gierigheid. Het kabinet ziet 4 uitdagingen op milieugebied: terugdringen van CO2 uitstoot, spaarzamer met grondstoffen en energie omgaan, duurzaam gebruiken van schaarse ruimte, en integraal watermanagement. Een van de meest vooruitstrevende beleidsvoornemens vind ik de volgende "In de gebouwde omgeving is het streven dat alle nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen vanaf 2020 energieneutraal worden opgeleverd. In de nieuwbouw en de bestaande bouw wordt ingezet op innovatie en op aanscherping van bestaande normen". Die zit, want ruimteverwarming slokt de helft op van het energiebudget van het gemiddelde gezin. Hier is ongelooflijk veel energie en dus CO2 uitstoot te besparen.

Over zonnepanelen en zonneboilers: niets, helemaal niets. We moeten het doen met een wazig zinnetje voonemen "Het stimuleren van technieken die nu nog niet rendabel zijn, zoals duurzaam opgewekte elektriciteit. Het kabinet wil de koplopers ruim baan geven".

En over het geld: het verlangen "heel veel te doen met zo weinig mogelijk poen" druipt er van af. Voor 2007 is er niks. Dat is dus alvast een verloren jaar. Voor de opgepimpte MEP is er elk jaar 51 miljoen beschikbaar. Voor projecten in het kader van Schoner & Zuiniger is er in 2008 een bedragje van 74 miljoen te verdelen, dat oploopt tot 449 miljoen in 2010. Dán pas begint het ergens op te lijken.
13 juni 2007. Konijn of Zwarte Piet. Ik ben benieuwd wat het kabinet morgen op energiegebied uit de hoge hoed tovert.
12 juni 2007. International Space Station breidt uit: meer zonnepanelen. Gisteren werden de nieuwe extra zonnepanelen van het ISS uitgeklapt en gemonteerd. Zodra ze in gebruik zijn genomen is de zonnecentrale van het ISS compleet. De 4groepen panelen (elke groep twee rijen panelen 35 meter lang) zijn bij elkaar goed voor 60 kW vermogen. Bron: NASA
10 juni 2007. Amsterdammers opgelet. De gemeente Amsterdam geeft vanaf 1 juni subsidie op zonnestroompanelen en zonneboilers in het kader van de actie 'Met gemak de zon op je dak. De subsidiepot is maar klein, dus aarzel niet. Surf naar www.zeeburg.amsterdam.nl.
10 juni 2007. 7010658 Watt-uren was vandaag de uitkomst van de spreadsheet waarin ik de standen van alle tellertjes bijhoud waarmee ik al mijn zonnestroompanelen meet. Dit betekent dat alle panelen bij elkaar in de loop der tijd 7000 kilowatturen bij elkaar hebben gesprokkeld (dus vanaf het eerste begin met de 6 Sunpower panelen van 2000).

Hoeveel is 7000 kWh? Dat is twee jaar gratis stroom voor een gemiddeld huishouden. Ofwel een energiebesparing van 33%, alweer van dat gemiddelde gezin. De zonneboiler deed er (conservatief omgerekend) vanaf 2003 nog een schepje van 1046 kWh bovenop. Bij elkaar dus ruim 8 megawattuur ofwel 4,5 ton CO2 vermeden uitstoot (1 kWh = 568 g CO2)

8 juni 2007. Californisch wetsvoorstel voor subsidie zonneboilers. De Californische Assembly heeft gisteren een wet aangenomen (AB 1470) waarmee inwoners van Californie die een zonthermisch systeem willen aanschaffen iets van 50% subsidie zullen krijgen. Er is geld voor een 10-jaarprogramma. Het programma vermindert CO2 uitstoot met bijna 7 miljoen ton per jaar (5% energiebesparing). Zonneboilers zijn om onnaspeurlijke redenen de Assepoester onder de duurzame energietoepassingen. Ook in Nederland. De wetgever in het zonrijke Californië ziet dat in. Of de Nedelandse wetgever het nut van een dergelijke maatregel inziet, horen we over een weekje. Bron: Common Drearms
7 juni 2007. Leringhe ende vermaeck. Als u geïnteresseerd bent in toepassingen van duurzame energie kunt u op zaterdag 16 juni a.s. kiezen uit het gaan kijken naar de Zeeuwse Zonneboot Race in Middelburg (www.zonnebootrace.nl) of uit het bezoeken van de duurzame wijk Lanxmeer in Culemborg (festival C4Real - website www.c4real.nl - en open huis 10:00-19:00 uur).
6 juni 2007. Nijmegenaren opgelet. Op maandagavond 18 juni aanstaande organiseert ‘Hier in Nijmegen’ een opstartbijeenkomst voor een lokale Duurzame Energievereniging, waar alle geïnteresseerden uit Nijmegen en omstreken welkom zijn, met name particuliere zonnestroombezitters en degenen die wel iets zien in zonne-energie. tijd: 20-22:15, locatie: zaal 17/18 Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, Nijmegen.

Doel is te komen tot een vereniging die:

Gezamenlijk serieuze projecten realiseert die energetisch en financieel goed doordacht zijn. Bijvoorbeeld een moderne windmolen of een aantal zonnepanelen op een gunstig gelegen dak of gevel;
Leden steunt bij practische zaken, bijvoorbeeld technische problemen aan een installatie, keuze van de beste maatregelen in het huis, verkrijgen van subsidies bij aanschaf van zonnepanelen e.d., hoe terugleveren aan het net regelen (inclusief redelijke vergoeding);
Hhet idee van duurzaamheid uit te dragen. Bijvoorbeeld stimuleren dat Nijmeegse bedrijven en instellingen zélf projecten realiseren, gebruikmakend van de expertise en het netwerk van de vereniging.Interesse om de 18e te komen? Stuur een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-5 juni 2007. Amsterdam duurzaam op zijn kop. Zie www.duurzaam-amsterdam.nl
5 juni 2007. Schijntje of zee van verspilling? Vandaag staat in De Telegraaf het berichtje voorzien van de pakkende kop 'Gloeilamp kost schijntje energie'. Leest u mee:

AMSTERDAM - Gloeilampen in huishoudens verbruiken nog geen procent van het totale energieverbruik in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het elektriciteitsverbruik door gloeilampen in huishoudens bedraagt rond de 0,3 procent van het totale energieverbruik. Voor de opwekking van die elektriciteit is nog ongeveer een halve procent extra nodig. Minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) wil de verkoop van gloeilampen verbieden ten gunste van spaarlampen.

Analyse
Een bericht met een dubbele dubbele bodem. Da's kras! Eerst dat laatste zinnetje. De intelligentie van de gemiddelde Telegraaflezer is zo laag dat ik de in de mond gegeven conclusie maar voor hem trek: spaarlampen hebben geen enkele zin. Die gaat dus regelrecht naar de pagina broodje-@@p van deze website.

Je zal er maar op komen: de fractie energie verspild aan gloeilampen in huishoudens als percentage uitdrukken van het hele Nederlandse energieverbruik, dus: industrie, vervoer, luchtvaart, verwarming.

Maar nu de clou. In het bericht staat letterlijk dat 0,5% van ons totale energieverbruik wordt verspild om die 0,3% elektriciteit op te wekken voor lampen die 95% inefficient zijn. In feite staat er dus dat er bijna 1% van het totale energieverbruik in ons land kan worden bespaard als wij compleet aan de spaarlamp gaan.
Verzilveren, minister!
4 juni 2007. Meer dan 3 GWp aan zonnepanelen stond begin 2006 in de EG opgesteld.

2 juni 2007. Zonnepanelen op je kerk. In Duitsland is het een aanvaard idee dat je je Godshuis voorziet van zonnepanelen. En waarom ook niet? Ik ken geen religie die predikt dat je van de aarde een rotzooitje moet maken (of het zou indirect moeten zijn; "ga en vermenigvuldig u"). Als men doordrongen is van verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medemens, dan geldt dat ook voor energie en energiebronnen. In het verlengde van dit denken zien we in ons land veel zonnepanelen op gemeenschapsgebouwen. Het gemeenschapsgebouw bij uitstek, de kerk, zou een uitzondering moeten zijn? Hoe vreemd. Kijk, dat kerkbestuurders niet tot de progressieve voorhoede van de maatschappij behoren is hun goed recht. Maar hopeloos fossiel, dat is wat anders.
1 juni 2007. Wie is het brutaalst in dit land? We moeten de komende 12 jaar 20% omlaag gaan in de CO2 emissies. De grote energiebedrijven willen liefst 5 nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales bouwen. Hierdoor neemt de nationale CO2 emissie met 20% toe! Die centrales zullen alleen voorbereid zijn op CO2 afvang (zoiets als de mooie nieuwe HDTV-voorbereide TV die u vorig jaar kocht voor het WK voetbal, maar HDTV ho maar). De technologie tot CO2 afvang op die enorme schaal is namelijk nog niet ontwikkeld. Er komen demonstratieprojecten. Of de belastingbetaler maar even wil dokken voor die glimmende demonstratieprojecten en voor alles wat verder nodig is voor het in de grond stoppen van alle geproduceerde CO2. Als doekje voor het bloeden wordt in 2020 in het vooruitzicht gesteld dat 20% van de elektrische energie duurzaam wordt opgewekt, en dat er 2% energiebesapring zal zijn gerealiseerd. De consument krijgt in dit plaatje de zwarte [kolen] piet (3 miljard euro per jaar), want decentraal achter de meter opwekken staat niet vermeld. Kolenstook wordt weer innovatief. Bericht in Energiened

Commentaar: Laten we hopen dat de ministers EZ en VROM niet toehappen en de consument links laten liggen. Als ik baas van een energiebedrijf was kreeg ik nachtmerries van energieneutrale woningen, terugleveren van met zonnepanelen opgewekte elektricteit aan het net, menesen met eigen windmolens. Wat dacht u van iets simpels als warm water uit je zonneboiler? Ministers: geef in uw beleid ruim baan aan dit soort duurzame oplossingen! ODE, ZPV, PolderPV en de Werkgroep Zonn-energie Fryslâan hebben een petitie naar de ministers EZ en VROM gestuurd.
31 mei 2007. Nuon verlaagt tarieven per 1 juli. Voor stroom gaat de prijs met 3,5 procent omlaag, gas wordt 8,6 procent goedkoper. Dat heeft het energiebedrijf donderdag bekendgemaakt.

Een gemiddeld huishouden met een variabel contract is hiermee jaarlijks ongeveer 86 euro goedkoper uit (gemidddeld jaarverbruik per huishouden is 3500 kWh en 2000 kubieke meter gas). De verlaging van de tarieven is mogelijk door de lagere inkoopprijzen, ofwel de gedaalde olieprijs en de daaraan gekoppelde gasprijs.
Klanten worden volgende maand door Nuon persoonlijk op de hoogte gebracht van de gewijzigde tarieven. Eerder kondigde Essent een tariefsverlaging aan. De beoogde fusiepartner van Nuon schroeft de gasprijs in juli terug met ‘tien procent en die voor stroom met vier procent. Dat scheelt volgens Essent een gemiddeld huishouden jaarlijks 85 euro. Ondertussen trekt Essent vastrechtcomponenten gelijk aan die van Nuon (lees: verhoogt), maar daar juichen ze niet over. Bron: Utilities
31 mei 2007. Paus wordt groen. Zonnepanelen op Vaticaans gebouw. Op de Paulus VI Audientiehal van het Vaticaan komt begin volgend jaar een zonnestroomsysteem. Er worden 1000 zonnestroompanelen geinstalleerd die voldoende vermogen zullen leveren om de hele hal van elektriciteit te voorzien. Als er teveel stroom wordt geproduceerd gaat het overschot terug het Vaticaanse elektriciteitsnet in. Bron: UPI
30 mei 2007. 10 MWp zonnestroompark in Spanje. Gisteren maakte Iberinco (dochteronderneming van Iberdrola) bekend dat men een zonnestroompark gaat aanleggen van liefst 10 MWp op een terrein met een omvang van.60 hectaren. Het park gaat Talayuela heten, en het ligt in de provincie Careres. Over 10 maanden moet de eerste zonnestroom worden geleverd. Men bouwt op twee plekken van elk 5 MWp. Op iedere plek komen 50 groepen zonnepanelen van elk 100 kWp. De panelen worden gemonteerd op trackers.

Het Talayuela zonnestroompark is Iberinco’s tweede grote zonnestroomproject. Pas geleden tekende men het contract om bij de stad Soria een zonnestroompark in te richten van 11.65 MWp. Bron: RenewableEnergyAcess

28 mei 2007. Pagina broodje-@@p aangemaakt

26 mei 2007. Idee voor Duurzame Dinsdag. Wat me al heel lang ergert is de mateloze energieverspilling die optreedt bij het aanlichten van monumenten, bedrijfsgebouwen, en zo. Ook mijn gemeente (Leiden) doet dit. Onder andere het stadhuis staat 's avonds fraai in de schijnwerpers. Op mijn vraag aan de gemeente hierover antwoordde de ambtenaar "Leiden moet zich positioneren in de wereld, het is voor de identiteit en de PR van onze stad". Op de vraag hoeveel het kostte was het antwoord: "maakt niet uit, het wordt betaald uit het PR budget". Of Leiden op dit punt een milieubewuste gemeente is mag u oordelen.

Initiatief voor Duurzame Dinsdag

Attractieve LED-buitenverlichting van gebouwen

Bedrijven en overheden zetten graag 's avonds en 's nachts hun kantoren, gebouwen in de schijnwerpers. Representatief en attractief is dit wel, maar tegelijk schadelijk voor het milieu door de aanzienlijke energieverspilling gekoppeld aan lichtvervuiling. Toch willen bedrijven graag hun corporate identity uitdragen. Overheden: dito.
Ik pleit voor een duale aanpak, cq wetgeving: 1. Buitenverlichting mag alleen uit LED-verlichting bestaan. Dit soort verlichting bestaat al. Het koppelt energiebesparing met de unieke en attractieve mogelijkheid van geprogrammeerde kleurschakering. 2. Ter compensatie van het benodigde elektrische vermogen plaatst het bedrijf of overheid zonnestroompanelen met een overeenkomstige opbrengst op het dak of liever op een goed waar te nemen plek. Dit is innovatief, geavanceerd en geeft duurzame uitstraling. [meer]-Kosten kunnen uit het reclamebudget worden gedekt.

25 mei 2007. Help mee gloeilampen uit te bannen. Een aantal Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op om de gloeilamp in heel Europa af te schaffen. Van alle lampen in Europese huishoudens is de overgrote meerderheid gloeilamp. En al die gloeilampen verspillen 90% van de elektriciteit in de vorm van warmte. Enorme energieverspilling dus, die bijdraagt aan de verandering van ons klimaat! Nu zijn spaarlampen niet brandschoon, en kleven er ook nadelen aan LED-lampen, maar wie volmaakt is werpe de eerste steen.

Surf naar www.greenpeace.nl/news/roep-het-europees-parlement-op

en teken de petitie om gloeilampen wegens hun buitengewone energieverkwisting (en daardoor klimaateffect) de wereld uit te helpen. Alle kleine beetjes helpen.

Als u nieuwsgierig bent naar LED-verlichting: zie de desbetreffende pagina op mijn website.

24 mei 2007. Wat nu? In NRC Handelsblad van vandaag worden spaarlampen vakkundig afgekraakt. Van mevrouw Spies (CDA) mag het ook al niet. Windenergie deugt niet, m'n felbegeerde Prius moet toch een Hummer worden, en de thermostaat moet op 25 graden, met alle ramen open. Belastingvrije vliegtuigkerosine aanpakken is uit den boze. Nog even en ook zonnepanelen hebben hun langste tijd gehad. Je zou het allemaal maar geloven! Echter, een paar dingen ontbreken bij de critici: 1. Ze weigeren steevast een goede oplossing aan te geven hoe het wél moet met het milieu en energiedepletie (stomweg ontkennen?) (kernenergie want dat zou zo goedkoop en veilig zijn?), 2) Ik heb nou eenmaal veel zonnepanelen en een zonneboiler op het dak van een zeer goed geisoleerd huis. Ik glimlach zodra ik mijn energierekening zie.
23 mei 2007. Rechter veroordeelt leverancier tot vergoeden kosten i.v.m. kapotte OK4E-omvormers. In een vonnis van 19 april j.l. heeft de kantonrechter in Zwolle de Vereniging Zonnestroom veroordeeld een complete vergoeding aan de heer Slager, bestuurslid van de Werkgroep Zonne-energieFryslân, van apparatuur en kosten gemaakt als gevolg van het niet goed functioneren van zijn OK4E-omvormers.

De heer Slager had zonnepanelen gekocht via de Vereniging Zonnestroom (Deventer). Een van de omvormers (OK4E) ging snel kapot. Deze werd prompt onder garantie vervangen. Na afloop van de garantie- en coulancetermijn (totaal 3 jaar) gingen opnieuw omvormers stuk. Nu gaf de Vereniging Zonnestroom niet thuis. Sterker, men reageerde helemaal niet op telefonische en schriftelijke verzoeken om contact. Ook de firma Stroomwerk (de installateur; had al eerder gecorrespondeerd met de heer Slager) reageerde niet. De heer Slager pikte dit niet en maakte de zaak aanhangig bij de kantonrechter. Hij claimde bedrijfszekere omvormers en vergoeding voor de installatiekosten, gemiste opbrengst van de panelen en bijbehorende kosten.
Na een lange procedure deed de kantonrechter uitspraak. In de loop van de procedure gaven de Vereniging Zonnestroom en Stroomwerk impliciet toe (tenminste ze deden geen enkele moeite de stelling van de heer Slager te weerleggen) dat de omvormers productiefouten vertoonden, maar stelden dat zij hiervoor niet aansprakelijk zouden zijn, omdat de garantietermijn verlopen zou zijn. Tevens probeerden de Vereniging Zonnestroom en Stroomwerk via een tussenprocedure eerst een uitspraak te forceren over de vraag of zij de fabrikant van de kapotte omvormers (NKF, indertijd onderdeel van Draka) aansprakelijk konden stellen. Een van de problemen van Stroomwerk en Zonnestroom is dat de huidige eigenaar van NKF niet bereid is tot een oplossing te komen (ze deden dat eerder met grote firma's als NUON en ENECO).

Samenvatting van de uitspraak van de rechter

 1. De Vereniging Zonnestroom moet de heer Slager alle geclaimde kosten vergoeden.
 2. Stroomwerk is inderdaad geen partij in het geschil dat de heer Slager heeft, omdat zij de overeenkomst met de heer Slager niet gesloten heeft. Dat zij zich later met de zaak heeft bemoeid wil nog niet zeggen dat zij alsnog partij bij de overeenkomst is geworden.
 3. De procedure van Stroomwerk en de Vereniging Zonnestroom tegen Draka/NKF loopt nog door. De rechter oordeelde dat Stroomwerk geen partij is t.o.v. Draka. De Vereniging Zonnestroom moet bewijzen dat Draka bij het oorspronkelijke contract tot levering van omvormers door NKF aan Vereniging Zonnestroom partij was. Het lijkt waarschijnlijk dat er een nauwe verwevenheid van Draka met NKF is, al dan niet in concernverband. De kantonrechter gaat ervan uit dat uit diverse bronnen helder moet kunnen worden wie nu voor de verplichtingen van NKF aansprakelijk is. In deze procedure houdt de kantonrechter zijn beslissing aan.

Inmiddels heeft Vereniging Zonnestroom aan de heer Slager betaald conform het vonnis van de kantonrechter .

Conclusies

 • De rechter is van mening dat Vereniging Zonnestroom niet weerlegd heeft dat de omvormers niet goed functioneerden (niet functioneerden zoals de heer Slager mocht verwachten, gelet op de productspecificaties), en dat zij dus aansprakelijk is voor de kosten van nieuwe apparatuur en bijkomende kosten.
 • Mensen die nu een vordering in willen stellen, moeten heel goed kijken met wie zij de overeeneenkomst tot levering hebben gesloten, en aan wie zij betaald hebben. Die partij is aansprakelijk te stellen, andere partijen niet.
 • Over het verhalen van kosten door de leverancier op de fabrikant is nog geen duidelijkheid. Hier wordt nog verder over geprocedeerd.


Mensen die nog meer informatie willen hebben, kunnen contact opnemen met Juuk Slager via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 058 - 255 33 31.

 


23 mei 2007. Heel aardig boekje geschreven door Jeroen Trommelen over wat u zelf kunt doen tegen klimaatverandering. En dat is dus heel erg veel en met activiteiten die je niet zo gauw verwacht. Zoals minder vaak verse snijbloemen kopen in de winter, vegetarier worden en minder Internetten. En een werkster in dienst nemen. groene stroom betrekken van Greenchoice, en geen GFT meer scheiden van ander afval. Spaarlampen komen er vrij slecht van af bij Jeroen, maar zonnepanelen daarentegen weer erg goed. Zelfs mijn website wordt genoemd (leuk!, dankjewel Jeroen). Vandaar als tegenprestatie deze gratis en onpartijdige reclame. Ik kan u dit boekje echt aanraden, want u gaat erdoor iets anders tegen uw eigen milieuvriendelijke gedrag aankijken. In de boekhandel te koop voor de portemonnee-vriendelijke prijs van 15 euro. ISBN 978 90 290 7930 3/ NUR 740. Voor mij is het duidelijk: het milieu is definitief terug op de agenda.


21 mei 2007. ZAP Wubbo? In het bericht van gisteren las u dat Wubbo Ockels groot voorstander zegt te zijn van geheel elektrisch aangedreven auto's. Denkt u hierbij niet aan de oude lompe Spijkstaal melkboerkarretjes die zelfs door bejaarde rollator-artiesten werden ingehaald, maar aan goed uitziende, flitsend optrekkende modellen. Silicon Valley bemoeit zich ermee, en dan is de beer los. Hadden we vorig jaar de Tesla en dit voorjaar de Chevrolet Volt, nu is er de firma ZAP-X (zero air pollution) die niet alleen pizzakoerierskarretjes maakt maar die ook een goed ontworpen elektrische plug-in in de pijplijn heeft. Elektrisch heeft een schone toekomst als u het Wubbo en mij vraagt. En als u dacht dat een Ferrari of een Porsche sneller is: kijk dit filmpje op You Tube.


20 mei 2007. Ockels elektrisch. Wubbo Ockels, de bekende hoogleraar TU Delft, is van mening dat de toekomst van persoonlijke mobiliteit best een elektrische auto kan zijn. Ockels denkt aan voertuigen zoals de Chevrolet Volt, een plugin auto die geheel op elektriciteit rijdt. Zo'n auto zou geschikt zijn voor 80 procent van de automobilisten, die vooral korte woon-werkritten maken. Waarom rijden we überhaupt op stinkende benzine of walmende diesel?

Ockels vindt dat de EU en Nederland veel ambitieuzer moeten zijn met hun energiedoelen. Nu is het doel om 20 procent energie en CO2 te besparen tot 2020. "Dat is gewoon haalbaar met de bestaande technieken. Waarom niet 75 procent in 2050? Of 100 procent? Je moet de droom prikkelen." Bron: nieuwsnieuws.

commentaar: Ockels krijgt van mij in dit opzicht 100% gelijk. Ockels weet waar hij over praat, de mensen die reageren op het bericht in nieuwsnieuws leuteren maar wat in het wilde weg. Mits elektriciteit schoon wordt opgewekt, d.w.z. met windturbines en zonne-energie, is het veel efficienter om auto's meteen via hoogefficiente Li-ion accu's elektrisch aan te drijven dan via de inefficiente omweg van waterstofproductie, distributie en brandstofcel-auto's. Oliemaatschappijen zullen dat niet leuk vinden want die staan in een 100% elektrische maatschappij buitenspel. Energiebedrijven spinnen er garen bij. De infrastructuur is eigenlijk al aanwezig en hoeft marginaal aangepast te worden


20 mei 2007. Mijn zonneboiler presteerde afgelopen week "maar' 20 MJ terwijl de zonnestroompanelen iets van 45 kWh binnensleepten. Rara hoe kan zo'n zonneboiler zo ondermaats presteren? Normaal voor mijn zonneboiler in deze tijd van het jaar is 80 tot 90 megajoules per week. Hier illustreert zich heel aardig het verschil tussen zon-thermisch en zon-elektrisch. Ik was een weekje naar Spanje. De zonnestroompanelen gingen al die tijd rustig door met elektriciteit produceren. Zowat alles werd teruggeleverd aan het net want alleen de koelkast en de alarminstallatie stonden aan. Mijn zonneboiler daarentegen heeft een voorraadvat. Zodra de temperatuur in dat vat 80 graden wordt, kapt de zonneboiler er mee totdat de temperatuur in het voorraadvat weer onder de 80 graden komt. Op vakantie gaan is goed voor het terugleveren en dus voor het salderen van elektrische stroom, maar warmwater kan je nu eenmaal niet terugleveren. De buurman die op de plantjes paste had gratis heel lang kunnen douchen.


19 mei 2007. Spanje. Sinds het tijdperk van de Caudillo is er heel veel veranderd in dit uitgestrekte land. In een aantal opzichten, o.a. milieubewustzijn, is men ons land ver voorbij gestreefd. Dit is opmerkelijk, want vroeger was de Spanjaard viezer en milieuonvriendelijker dan de propere Hollander. Nu is de situatie omgekeerd. In Navarra, Viscaya en Asturias bijvoorbeeld valt het op dat hele rijen windturbines de bergruggen sieren op de meest windrijke plekken. De afgelopen jaren schieten in het zonrijke land gelijk padden-stoelen de zonnecentrales uit de grond: U ziet rijen trackers (zonvolgsystemen) met ieder een aantal zonnepanelen. Nieuwbouwwoningen hebben standaard een zonneboiler. In verschillende steden kunnen taxichauffeurs alleen een vergunning krijgen als hun taxi op biodiesel rijdt. Spanjaarden zijn auto-aficionados en dat is te merken ook. Praat met een Spanjaard over autorijden en hij begint te klagen over parkeerproblemen. Die zijn inderdaad gigantisch. Op zoek naar een plekje verstookt een gemiddelde Spanjaard heel wat biodiesel.


8 mei 2007. België. Binnen een drietal weken zal op de bedrijfsdaken van mediareus Alfacam, in Lint, de grootste zonne-energiecentrale in België operationeel zijn. De symbolische legging van het eerste zonnepaneel gebeurde donderdag in het bijzijn van premier Guy Verhofstadt (Open Vld). Verhofstadt noemde Alfacam donderdag een bedrijf dat met zijn ecologisch bewustzijn een voorbeeld moet zijn voor de vele andere Belgische bedrijven die nog argwanend staan tegenover milieuvriendelijke energieproductie. Met de steun van zowel de federale als de Vlaamse overheid worden op drie daken welgeteld 1.927 panelen geïnstalleerd, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer zeventig gezinnen en de uitstoot van zowat 178 ton CO2 tegengaat. Alfacam zal de stroom grotendeels zelf gebruiken voor zijn tv-uitzendingen en mediaproducties. In het geval van overproductie koopt energieleverancier Nuon het overschot over.


8 mei 2007. Vandaag komt de zonneboot SUN21 aan in New York. De door zonne-energie aangedreven boot die de eerste geslaagde transatlantische oversteek maakte komt morgen aan in New York, het eindpunt van de trip. Zie de website van de Sun21 en het bericht van 31 maart 2007.


7 mei 2007. Minister wil snel actie. Naar aanleiding van deel III van het IPCC rapport zei de minister Cramer van Milieu het volgende:
'Snelle actie is absoluut noodzakelijk. Langer wachten is desastreus voor mens, milieu en economie', ' alles zal uit de kast moeten' om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Bedrijven, consumenten en overheden moeten een bijdrage leveren. 'Het beheersen van klimaatverandering dwingt ons tot snelle actie en innovatie', aldus Cramer.

 

 

Nummer één. Energiebesparing

Energiebesparing is volgens de minister de belangrijkste maatregel. Met name in woningen en kantoren zijn er volgens haar veel mogelijkheden. Te denken valt aan betere isolatie, LED-verlichting en zuinige apparaten. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar beperkt ook de woonlasten.
Ook bij de industrie, in het verkeer en de landbouw ziet minister mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarbij gaat het onder andere om CO2-emissiehandel, zuinige autos, biobrandstoffen en energiebesparing in de glastuinbouw.

Nummer twee. Duurzame energie
Minister Cramer wil meer duurzame energie om broeikasgassen terug te dringen. De komende jaren zal dit vooral komen van windenergie. Dat betekent dat er veel meer windparken moeten worden gerealiseerd.
Biomassa, mits duurzaam geproduceerd, kan volgens de minister een belangrijke bijdrage leveren. Om te voorkomen dat grootschalig gebruik negatieve effecten heeft op onder andere natuur en voedselvoorziening, wil de minister duurzaamheideisen stellen. Zo wil zij op korte termijn afspraken maken met bedrijven en wil zij in 2008 een wettelijke verplichting invoeren voor bedrijven om te rapporteren over de duurzaamheid van biomassa. In internationaal verband wil zij zich inzetten voor een certificeringsysteem voor duurzame biomassa.

Nummer drie. CO2-afvang en -opslag
Zonder gebruik te maken van CO2-afvang en -opslag is het volgens Cramer niet mogelijk om het klimaatprobleem voldoende snel te beheersen. CO2-opvang ziet zij als een belangrijke overgangstechnologie naar een duurzame energievoorziening. Het kabinet heeft 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van enkele projecten.
Het kabinet heeft ambitieuze doelen geformuleerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen: 30% minder broeikasgassen, 2% energiebesparing per jaar en 20% hernieuwbare energie in 2020. Momenteel wordt uitgewerkt wat deze doelen betekenen voor de verschillende sectoren. Voor de zomer presenteert het kabinet een plan van aanpak en op Prinsjesdag het volledige pakket aan maatregelen. bron :VROM

 


7 mei 2007. Als het ophoudt met regenen hang ik drie OK4E-tjes in parallelschakeling aan een paneel met heel veel vermogen. Maar ja, waar haal je tegenwoordig drie nog werkende OK4E-tjes vandaan?


6 mei 2007. Twee OK4E-tjes aan één paneel. Nagekomen reactie van een bezoeker op mijn opmerking op 15 april jongstleden over OK4E omvormers.


Hallo Floris, ik reageer hierbij op je proef met twee OK4E omvormers parallel aan een zonnepaneel. Dat kan gewoon. Ikzelf heb al jarenlang zonder problemen 2 Soladin120 omvormers (vergelijkbaar met OK4E) paralell draaien op een 150 Wattpiek zonnepaneel.
Waarom gaat dat goed?
Beide types omvormer zijn begrensd in hun vermogensopname aan de gelijkstroomingangszijde (ongeveer 100 watt). Is er op het zonnepaneel meer dan 100 watt aan vermogen beschikbaar dan zal dit onbenut blijven en wordt de omvormer tot zijn maximum belast. Een overschot zal automatisch toevloeien aan een tweede OK4E omvormer als deze paralell wordt aangesloten (de wet van Ohm).
Toen jij de proef hebt genomen (5 watt extra uitgangsvermogen) was er waarschijnlijk op dat moment maar een nuttig overschot van van ca, 7 watt ingangsvermogen. Zonnepanelen leveren alleen onder ideale omstandigheden hun piekvermogen of zelfs meer (bv. bij een plotselinge felle zon na een langdurige donkere wolk midden op een voorjaarsdag).
Ik raad je aan de proef nogmaals te herhalen met hierbij de volgende tips. Voer de proef uit op een moment dat het zonnepaneel (veel) meer levert dan een enkel OK4E tje kan verwerken. De zonneschijn moet constant zijn. Koppel de -draad van beide OK4E tjes aan elkaar. Meet de ingangsgelijkspanning met een nauwkeurige digitale meter. Sluit vervolgens de beide +draden aan elkaar en meet de spanning opnieuw.
Is de spanning nu lager dan is de proef geslaagd. Het betekent namelijk dat het zonnepaneel meer totaalvermogen aflevert (weer die wet van ohm).
Het betekent bovendien dat de bestaande OK4E (enigzins) wordt ontlast oftewel (iets) minder warm zal worden. Dit bevordert de levensduur.
Mijn ervaring is dat het niet nodig is om het zonnepaneel af te dekken gedurende de proef.
Het totaalresultaat hoe gering ook is toch de moeite waard want een OK4E werkeloos in de kast levert geen vermogen dus ook geen besparing.

Overigens heb ikzelf 2 Shell Solar-panelen met OK4E omvormers in bedrijf vanaf 17 oktober 1999. Beide OK4E omvormers zitten nog op hun oude plek buiten onder het paneel en doen hun werk nog steeds (totaalopbrengst tot op heden 1157 KWh)

Ik hoop dat je er wat aan hebt, met vriendelijke groet, Giel

 


5 mei 2007. Pagina over LED-verlichting. Zojuist heeft Greenpeace haar actie 1 miljoen spaarlampen met groot succes afgesloten. We moeten onverminderd door blijven gaan met het streven naar zuinige verlichting, anders halen we 20% energiebesparing in 2020 nooit van z'n leven (overigens: met verlichting alleen redden we het bij lange na niet. Met name in de verwarmingssfeer en in de transportsector moeten er revolutionaire dingen gebeuren). Ik heb hierom vanaf nu een nieuwe pagina over LED-verlichting. De pagina Mystery Panels heeft het veld moeten ruimen.


4 mei 2007. Je wil zonnepanelen plaatsen maar je hebt geen kompas bij de hand.

Chris Camphuisen komt met een originele oplossing (nee, niet eerst een computer kopen i.pv. een kompas of kijken waar de zon om 13:00 's middags aan de hemel staat, maar via Google Earth!

Hoi Floris, Ik ben voor thuis opzoek naar zonnepanelen en kwam via google op jouw site terrecht. Op je pagina "richting en invalshoek" las ik dat de panelen het hoogste rendement hebben wanneer ze op het zuiden staan. Omdat ik niet zo 123 een kompas kon bemachtigen heb ik even met Google-Earth gekeken (zie aangeknoopte link) en daarmee ontdekt dat de voorzijde van mijn dak op Z-ZW staat !
Misschien een handig tipje voor andere mensen zonder kompas ? Groetjes - Chris Camphuisen


2 mei 2007. Da's een mooie die ik u niet wil onthouden. Ik kreeg het volgende commentaar over mijn zonneboiler: "Hallo Floris,
volgens mij wordt het meeste warme water 's morgens gebruikt als het tapvat nog niet is opgewarmd (winter). Het rendement is dan toch lager of zie ik dat verkeerd".

Mijn mond viel open en zo staat hij nog steeds. Hebt u een antwoord op deze buitengewoon boerenslimme vraag? Commentaar graag via e-mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Commentaren worden hieronder geplaatst:


2 mei 2007. Eerste respons binnen milliseconden - commentaar #1 van Patrick:
'morgens douchen zorgt voor een nieuwe lading koud water in de zonneboiler. Bij het geheel verbruiken van alle (nog aanwezige) energie in de boiler zou dit betekenen een boilertemperatuur van circa 13 graden. Gezien een zonneboiler regelt op basis van een temp verschil tussen de
temp boiler en de temp zonnecollector zal de pomp in het systeem eerder geactiveerd worden. De boiler zal gaan opwarmen. In de winter
zal de opwarming natuurlijk beperkter zijn dan in de zomer.
Stel dit resulteert in een boilertemperatuur van 30 graden.Bij deze temperatuur en een goede boiler zal het water nauwelijks een graad
afkoelen. Stel afkoeling op 1 graad (let wel huis is 20 graad boiler is 30 graad dus overdrachtverschil en dus ook lekverlies zal daadwerkelijk geringer zijn. Einde nacht dus 29 graad. 29 graad is 16 hoger dan 13 graad leidingwater.
ad 100 liter is dit bijvoorbeeld 6688 kJ (1.85 kWh) (4.18kJ x 16 graden x 100 liter)
Dus bij naverwarming bespaar je deze energie op het gasverbruik.

Aardgas bevat circa 8,8 kWh energie per kubieke meter. Bij een opwekkingsrendement van circa 65% (redelijke goede installatie prestatie voor warmwater!) Zou dit 0,323 kuub gas besparen.

Dit is een aannamen gebaseerd op de uitgangspunten zoals boven.

 

 • - naverwarmingssysteem
 • - systeemrendemen warm water ad 65% (is goed warmwater rendement!)
 • - opwarming 16 graden van een voorraad van 100 liter (niet op alle dagen echt haalbaar natuurlijk!)

Ik hoor graag wat je ervan vindt! Groeten Patrick
ps helaas zit het er voor mij niet in, stadsverwarming Helaas is dat in tegenstelling tot enige propaganda niet zo milieuvriendelijk als wel eens wordt gesteld!


2 mei 2007. Eerste respons binnen milliseconden - commentaar #2 van Henk:

Floris is het niet normaal dat je het water(warmte) van de vorige dag 's morgens gebruikt? Wordt toch opgeslagen? Bovendien gaat je rendement pas aan de haal als de collector meer produceert dan dat je gebruikt, of zie ik dat verkeerd? Groetjes en was je maar lekker 'smorgens door hoor - Henk


2 mei 2007. Da's een mooie die ik u niet wil onthouden. Ik kreeg het volgende commentaar over mijn zonneboiler: "Hallo Floris,
volgens mij wordt het meeste warme water 's morgens gebruikt als het tapvat nog niet is opgewarmd (winter). Het rendement is dan toch lager of zie ik dat verkeerd".

Mijn mond viel open en zo staat hij nog steeds. Hebt u een antwoord op deze buitengewoon boerenslimme vraag? Commentaar graag via e-mail


2 mei 2007. Mag het volgend jaar een beetje meer zijn alstublieft? Volgens EurObserver werd in 2006 in de EG landen bij elkaar 1245 MWp aan zonnestroompanelen geplaatst. De meeste panelen werden geplaatst in Duitsland (1150 MWP), gevolgd door Spanje (60 MWp). Dan komen de middenmoters: o.a. Italië (11,6 MWp) en België (2,1 MWp). Bij de kleuters hoort Nederland (0,45 MWp), samen met landen als Polen (0,11 MWp). Zelfs in een land dat zichzelf ziet als regenachtig (Groot Brittannië) (2,75 MWp) werd meer geplaatst dan bij ons. De daadkracht van overheden op milieugebied is naar mijn smaak perfect af te lezen van deze lijst.


30 april 2007. Hoogste opbrengst in april sinds het begin van de metingen. Mijn zes Sunpowerpanelen produceerden deze maand bij elkaar 63,3 kWh en dat is nog nooit zo veel geweest in de maand april. Zelfs niet in het fameuze recordjaar 2003. Alle panelen bij elkaar brachten zoveel op dat de meter in de meterkast vandaag 33 kilowattuur minder aangeeft dan op 31 maart. Die sparen we op voor het najaar. De zonneboiler produceerde afgelopen maand 350 MJ aan warm water en ook dat is een record voor de maand april.


29 april 2007. Minister probeert sneller te werken. U weet, met één domme pennenstreek hielp de vorige minister van Economische Zaken alle subsidies voor nieuwe duurzame energie-installaties om zeep. Dat betekende een abrupt einde van alle insapnningen om meer duurzame energie van de grond te krijgen. Zo is de situatie nog steeds: stagnatie, stagnatie, er gebeurt niks (dat wil zeggen, we drijven wél met onveranderdbeleid op een stijgende zeespiegel regelrecht in de armen van Russische gasleveranciers). Om de zaak vlot te trekken wil de nieuwe minister van Economische Zaken de subsidieregeling weer tot leven wekken. Als die regeling nou Sneeuwwitje was, dan was één kus voldoende. Maar dat schijnt niet te kunnen. In de Tweede Kamer zijn afgelopen woensdag vragen gesteld in de trant van "of het allemaal niet een beetje sneller kan?" De minister zegde toe wat vlotter te zijn. Naar aanleiding van dit vragenuurtje verscheen het volgende verslag in het Financieele Dagblad:

DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft onder druk van de Tweede Kamer toegezegd een nieuwe subsidie voor duurzame energie sneller in te zullen voeren. De voltallige Kamer vond het onaanvaardbaar dat die nieuwe regeling nog minstens een jaar op zich zou laten wachten. Van der Hoeven beloofde enkele maanden tijdwinst te kunnen boeken door snellere procedures.

In een debat waren coalitie en oppositie het erover eens dat de subsidieregeling niet pas na april 2008 kan worden ingevoerd. De subsidie moet de zogeheten MEP-regeling vervangen die het vorige kabinet in augustus 2006 abrupt afschafte. Opvallend in het kamerdebat was dat ook de coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie een felle toon aansloegen.

Van der Hoeven zegde toe de nieuwe regeling 'zo vroeg mogelijk in 2008' open te zullen stellen. Ze wil dat de ministerraad voor de zomer een besluit neemt. Dan zal ze die subsidieregeling tegelijkertijd naar de Raad van State en de Europese Commissie sturen. De Commissie moet de regeling goedkeuren voordat die kan worden ingevoerd. De Kamer wil de regeling desnoods al behandelen als de Commissie er nog mee bezig is.

De minister wil de subsidie invoeren met terugwerkende kracht tot 18 augustus 2006, het moment waarop de vorige regeling is afgeschaft. Dat betekent dat ondernemers die na die datum geïnvesteerd hebben in installaties voor duurzame energie mogelijk alsnog aanspraak maken op subsidie.

Een kamermeerderheid van CDA, PvdA en GroenLinks willen dat energieleveranciers verplicht worden een vast aandeel aan duurzame energie te produceren. Van der Hoeven en minister Jacqueline Cramer van Vrom onderzoeken deze mogelijkheid. Volgens Cramer moeten dan ook andere landen meedoen, omdat de Nederlandse markt te klein is.


28 april 2007. Nu al recordopbrengst voor de maand april. De teller voor de 6 oorsponkelijke Sunpowerpanelen stond op 12:00 uur vandaag op 2664,3 kilowattuur. Dit betekent dat er deze maand tot vandaag liefst 57,6 kilowattuur is geproduceerd. In het recordjaar 2003 registreerde ik over de hele maand april een opbrengst van 56,7 kilowattuur. We hebben dus een nieuw opbrengstrecord, en de maand is nog niet eens afgelopen! Zie op de pagina maandproductie hoeveel variatie er is in de opbengst van zonnepanelen.


27 april 2007. Grootste zonnestroomcentrale van Amerika (40 MWp) gepland in Ontario, Canada. We zijn getuige van schaalvergroting. Haalde 10 jaar geleden een systeem van 10 KWp de voorpagina van de krant en 5 jaar geleden een systeem van 1 megawattpiek, nu kijken we niet meer op van een 10 MWp systeempje meer of minder. Bij Waldpolenz in Duitsland is een systeem van 40 MWp in aanbouw. Zojuist is in Ontario, Canada een andere 40 MWp centrale door de deelstaatregering goedgekeurd. Dit wordt [voorlopig] de grootste zonnestroominstallatie in Amerika. Een miljoen paneeltjes. Of het niks is. K o l o s s a a l. Wie volgt? bron: CBCNews


26 april 2007. Snelle reactie van een van de bezoekers van deze website op het berichtje hieronder:

Leuk, dat berichtje op je weblog over die 3,8%
"mijn commentaar: die 3,8% is vrij van inkomstenbelasting, en dat betekent dus vrij besteedbaar inkomen."

Even doortrekken: als je meer spaargeld hebt dan de vrijstelling (20.000 euro?) en je schaft diezelfde zonnepanelen aan dan kom je op een rendement van 3,8+1,2% vermogensheffing uit. Netto 5% !!! Dat haal je momenteel nergens!


26 april 2007. E-mailtje van een van de bezoekers van deze website.

Ik ben een dagelijkse lezer van je site en kijk elke dag of er wel iets in je blog staat. We hebben vrij recent een huis gekocht en ik zit ook te kijken naar zonnecellen. Maar ik bedacht me vandaag iets met betrekking tot de kosten en baten.Op je website staat dat de aanschaf van een set panelen van 600 Watt ongeveer 480 KWh oplevert wat ongeveer neerkomt op 115 Euro. De aanschaf zal ongeveer 3000 Euro zijn. Dit betekent dat je over die 3000 Euro een rendement behaald van ongeveer 3,8% alleen al over dit jaar en gezien de stijgingen van de energie prijzen zal dit alleen maar toenemen. Die 3,8% is dus beduidend meer dan wat je op een gemiddelde spaarrekening krijgt, niet bepaald een verkeerde investering als je het mij vraagt.

Of mis ik iets in de berekening? Met vriendelijke groet, .....

mijn commentaar:; die 3,8% is vrij van inkomstenbelasting, en dat betekent dus vrij besteedbaar inkomen.


25 april 2007. US Air Force goes solar. Een van de grotere Amerikaanse luchtmachtbases is Nellis Air Force Base aan de rand van Las Vegas. Op Google Earth kunt u de F16's en F18's in keurige rijtjes bewonderen op het platform (N 36 13' 56.42", W 115 02' 09.13"). De militairen hebben onlangs de eerst spade in de grond gestoken voor de bouw vaneen 15 MWp zonnestroominstallatie die stroom aan de luchtmachtbasis zal gaan leveren (70.000 zonnepanelen; 25% van de elektriciteitsbehoefte). De panelen worden op trackers gemonteerd om maximaal van de overvloedige zon te profiteren.Opmerkelijk is dat de US Air Force in 2006 al 11% van haar elektriciteitsverbruik uit duurzame bronnen putte. Nu nog de brandstof voor het vliegend en rijdend matereel. Bron: www.nellis.af.mil


24 april 2007. Energiescan van uw eigen huis op www.bespaardaar.nl. Ik kwam bij toeval op die website terecht. Nog nooit eerder geweest, nog nooit van gehoord, nooit zelfs een link gezien. Tot m'n verbazing kon ik op die site een complete energiescan doen van mijn woning. Er kwam zelfs een energielabel uitrollen dat er met wat moeite leuk uit kwam te zien. Die plak ik op de voordeur! Ook geeft men tips op punten waar nog de meeste winst op het energieverbruik valt te behalen. BespaarDaar is een initiatief van de Noord-Hollandse gemeenten, de Amsterdamse stadsdelen en het CO2-Servicepunt van de provincie Noord-Holland.


23 april 2007. Ultraplatte LED-verlichting van IKEA. De Zweedse meubelschuiver verkoopt deze 5mm dikke LED- lampjes onder de naam 'DIODER'. U koopt voor 29 euro 95 cent een setje met 4 lampjes. Elk lampje is in feite een schijfje wit plastic met een doorsnede van 5 cm waarin 9 LEDjes zitten gemonteerd: eentje in het midden en de andere 8 in een keurig kringetje om het centrale LEDje heen. Elk schijfje verbruikt 0.5W bij 12 V gelijkstroom. Bij elkaar dus 2 Watt. De stroom komt bij de lampjes via een snoertje met adapter-stekker. Het licht is hard-wit.

Deze lampjes lijken ideaal om in vitrinekasten e.d. te gebruiken waar ze een sprankelend licht geven op de tentoongestelde schatten. U plakt de platte lampjes met dubbelzijdig kleefband op elke gewenste plek. Klein minpuntje is dat de aan/uitschakelaar in het laagspanningscircuit zit zodat de adapter in feite een sluipverbruiker is.


21 april 2007. Myhtes en andere nonsense. U kent ze wellicht, broodjes-@@p verhalen over duurzame energie, met name over zonne-energie onder het motto "we willen er tóch niet aan". Hier hebt u er drie. Nummers 1 en 2 opgetekend uit de mond van een Nederlandse minister.

broodje-@@p-1: Zonne-energie werkt alleen goed in de Sahara.

broodje-@@p-1: Zonne-energie is te duur, laten we nog 20 jaar wachten.

broodje-@@p-1: Zonne-energie is onbetrouwbaar want de zon schijnt niet regelmatig genoeg.

wilt u weten hoe ik over dit soort ideetjes denk, klik hier voor de pagina broodjes-@@p


20 april 2007. Elke dag ZONdag. U weet: in België is men bijzonder royaal met het steunen van zonne-energie. Een Vlaming die zonnepanelen aanschaft krijgt belastingvermindering van de federale overheid, een premie van de Vlaamse overheid, extra pemie indien hij in de provincie Limburg wont, plus omdat het niet op kan eventueel een bonus van de gemeente waar hij of zij woont. Hier houdt het niet mee op: terugleveren van elektriciteit aan het net levert bijkomende inkomsten via de terugdraaiende teller en er is een systeem van groenestroomcertificaten. Vind u het gek dat bij onze zuiderburen zonnepanelen worden geplaatst in een tempo waar je je adem bij inhoudt?

De nieuwe aan zonne-energie gewijde website van de privincie Limburg heet www.elkedagzondag.be
17 april 2007. Mag het volgend jaar een beetje meer zijn alstublieft? Het CBS publiceerde eergisteren cijfers over aantallen geinstalleerde zonnepanelen in ons land in 2006. Er is vorig jaar 1500 kilowattpiek aan zonnestroompanelen bijgelegd bij de 53.000 die er al lagen. Schandalig weinig vergeleken met de buren (Duitsland) waar eventjes 750.000 kilowattpiek in het afgelopen jaar werd opgetuigd.

 


16 april 2007. Ministers in Leiden. Vanvavond gaf minister Cramer (VROM) samen met twee collega-ministers (mevrouw Vogelaar, de heer Plasterk) en een staatssecretaris (mevrouw Dijksma) acte de présence in Leiden om ervaringen van de eerste 50 dagen regeren te rapporteren aan hun partijleden en te luisteren naar suggesties en ideëen uit plaatselijke politieke kringen, van provinciale politici en zelfs van gewone burgers. Ik was zelf als belangstellende burger komen luisteren naar wat mevrouw Cramer te zeggen had en wat voor concreet duurzaam beleid en ze voorstaat (ook een beetje in de hoop te netwerken). Natuurlijk was ik benieuwd naar concrete maatregelen in de duurzame hoek en speciaal voor duurzame energie voor huishoudens. Nou, dat bleek niet een emmer vol te zijn maar een hele rij emmers. Er wordt zo te horen keihard gewerkt aan beleidsvoornemens, en zelfs wordt overwogen gewone burgers mee te laten discussieren over hoe een duurzame samenleving kan worden gecreëerd. Ze krijgt van mij tot Prinsjesdag de benefit of the doubt. Een niet onbelangrijk minpuntje: de portefeuille Energie blijft bij Economische Zaken. Volgens mij is dit een misser van historische afmetingen. Energie hoort thuis onder Milieu. Energie is macht, en Energie onder EZ betekent veel te veel invloed van oliemaatschappijen en andersoortige energiebedrijven waarvan de milieuvriendelijkheid bedenkelijk is en die bepaald geen belang hebben bij energiebesparing (zie de Hofstadlezing van de CEO Shell, 10-11 maart jl)..
Het was een geanimeerde avond, en mevrouw Cramer krijgt van mij een dikke pluim voor haar inzet.


16 april 2007. Commentaar van een expert op het bericht van gisteren: twee OK4E-tjes aan één paneel is vragen om moeilijkheden. Beide omvomertjes doen aan MPP (maximum power point) - tracking, dat wil zeggen dat ieder voor zich voortdurend probeert spanning en stroomsterkte maximaal op elkaar af te stemmen om het hoogste rendement te krijgen bij 230V output. MPP tracking gebeurt aan de gelijkstroomkant, en daarom beconcurreren de omvormertjes elkaar om de stroom die van dat ene paneel afkomt. Een van de OK4E's wint en de ander heeft het nakijken, blijft 'sudderen'.


15 april 2007. Twee OK4E-tjes aan één paneel. Gisteren, bij de vergadering van de PV-sectie van ODE, Alkmaar vertelde een van de deelnemers me dat hij wel eens twee OK4E omvormertjes parallel aan een paneel met te hoog vermogen had geschakeld. Hij was er heel enthousiast over. Dat ben ik dus vandaag ook eens gaan proberen. Ik heb namelijk een 145 Wp paneel met een OK4E-tje. Volkomen overgedimensioneerd dus. Dit paneel heb ik me op een naief moment laten verkopen (Groen-Links actie, november 2003). Met het paneel in de volle zon stond dat ding 90 W te produceren. Meer doet hij gewoon niet want OK4E's zijn afgeknepen op 90W. Zonde. Paneel even afgedekt, stroom afgeschakeld, even wat knutselen met draadjes en kroonsteentjes, tweede OK4E ernaast geplaatst, stroom weer ingeschakeld, afdekking weg en vol verwachting de opbrengstmeter afgelezen. Treurig. Slechts 95W, dus maar 5 watt winst. Na een tijdje eens gevoeld hoe warm het duo werd. De ene omvormer bleek bloedheet, de ander koud. Dat ging dus niet zoals gewenst. Experiment gestopt, en de extra OK4E weer de kast in omdat het een reserveomvormertje is. Morgen schijnt de zon weer. Heeft iemand nog een 24-volts 100 Wp paneeltje over?


14 april 2007. WORD SPONSOR VAN FRES. FRES staat voor Foundation Rural Energy Services. Doel van de stichting is kleinschalige en duurzame elektriciteit te brengen in ontwikkelingslanden. Om elektriciteit voor arme gezinnen in de Derde Wereld betaalbaar te maken en te houden, is FRES onder andere afhankelijk van uw steun. FRES voorziet deze gezinnen van de basisbehoeften aan elektriciteit met behulp van zonnepanelen. FRES heeft als stichting geen winstoogmerk. Wij willen op een professionele manier in vijf jaar tijd 100.000 klanten (= 1 miljoen mensen) in ontwikkelingslanden van elektriciteit voorzien. Met een bedrag van €120 helpt u mee om voor één gezin een zonne-energiesysteem aan te schaffen dat twintig jaar meegaat.

Wilt u ook een gezin in de Derde Wereld helpen aan gezond licht? Meldt u dan aan als sponsor van FRES. U kunt ervoor kiezen om zelf een éénmalige storting van € 120,00 te maken, of FRES te machtigen om een maandelijks, kleiner bedrag van uw rekening te af te schrijven. www.fres.nl


13 april 2007. Gasterra (de handelspoot van Gasunie) kondigde trots aan vorig jaar 80 miljard kubieke meter aardgas te heben omgezet. Ik neem aan dat dat aardgas bedoeld was voor gasfornuizen, verwarmingsketeltjes en elektriciteitscentrales. Laten we aannemen al dat gas is opgestookt. 1 kubieke meter gas levert bij verbranding 568 gram CO2 op. Even rekenen, dat is 80.000.000.000 keer 568 gram, dat is 45.440.000.000.000 gram ofwel ruim 45 miljoen ton CO2 uitstoot. Is dat iets om trots op te zijn?


12 april 2007. Zonne-energie op YouTube. U vindt een filmpje over de zonnepanelen van de heer van der Krift uit Weert hier op You Tube. Een Engels filmpje over het onderwerp zonne-energie vindt u hier.


10 april 2007. Hypothecair krediet voor het aanschaffen van (bijboorbeeld) zonnestroompanelen? De Rabobank heeft een nieuw hypothecair product: de klimaathypotheek. Geplukt van de website van Rabobank: "Duurzaam (ver)bouwen hoeft niet duur te zijn. Wij introduceren de Rabo KlimaatHypotheek. Hiermee leent u geld tegen een aantrekkelijke rente. Dit gebruikt u voor duurzaam bouwen of verbouwen van uw eigen woning. Bijvoorbeeld dubbel glas laten zetten, het dak isoleren, uw oude ketel vervangen of zonnepanelen plaatsen. Zo bespaart u energie in uw huis. En dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat". Kijk, dat zou best wel eens aantrekkelijk kunnen zijn. Kansen voor u, kansen voor de Rabo-jongens. It's up to you . . . .


10 april 2007. Hoe versleten zijn de kiezen van Hans Wiegel? Vandaag hield hield Hans Wiegel in zijn column in ‘de Pers’ een krachtig pleidooi voor (veel) kernenergiecentrales in plaats van dure en horizonvervuilende windenergie. Zonne-energie was voorlopig geen realistische optie. Het was alsof ik een reuzenstap terug maakte in de geschiedenis: een ouderwets centralistisch standpunt waarin je alle rotzooi op één plek concentreert, een machtig mooi monopolistisch grootindustrieel complex bouwt, veilig ver weg van alle onwetende en onmondige burgers, wouden hoogspanningsmasten er omheen en drie verdedigingszones met ME en luchtafweerraketten. Dat we tegenwoordig schoon en decentraal opwekken vlakbij de plek waar de energie ook wordt geconsumeerd, past niet prehistorische energie-denkpatronen. Bij uitgestorven mammoeten kan je aan de slijtage van de kiezen zien hoe prehistorisch ze zijn. Die kiezen van Wiegel moeten heel veel slijtage vertonen.


9 april 2007. Living Colors heet deze sfeerlamp en je koopt hem o.a. bij Praxis. Deze bijzondere lamp is opgebouwd uit rode, groene en blauwe LED's die je via een afstandsbediening in elke gewenste combinatie kunt laten branden. Hij wordt gemaakt door Philips. Je past je verlichting aan aan je stemming (16 miljoen combinaties). Stroomverbruik: zo goed als niets. Philips heeft op haar website een aardige reclame voor dit juweeltje.
8 april 2007. Gedenkwaardig moment. Vandaag ging OK4E omvormer nummer 13303 door de 500 kWh-opbrengst-grens. Nummer 13303 is een echte die-hard veteraan. Hij is onderdeel van het originele Sunpowersysteem van 6 zonnepanelen. Samen met 5 andere OK4E-tjes werd hij gemonteerd op 21 juni 2000. Drie van zijn broertjes zijn gesneuveld en vervangen, maar 13303 gaat onverdroten voort. Bij de grote omvormer-vervangingsoperatie die ik op eigen initiatief in 2004 heb gehouden is hij van het paneel afgehaald en binnenshuis geplaatst op de [zwaar geisoleerde] vliering. In deze prettige constante-temperatuuromgeving doet 13303 het sindsdien nog steeds opperbest. Even rekenen: 500 kWh in krap 7 jaar = 71 kWh/jaar. Niet slecht voor een OK4E-tje chter een 95 Wp Shell paneel. 500 kWh scheelt eventjes 284 kilogram CO2 uitstoot. Ik ben een tevreden mens.


7 april 2007. Zo de mens is, zo is zijn auto. Hier vindt u een full electric Daihatsu Cuore. Het hoeft allemaal dus niet zo patserig. (met dank aan Jeroen Haringman).


5 april 2007. Zeeuwse Zonnebootrace 2007. Op 14, 15 en 16 juni aanstaande wordt voor de derde keer de Zeeuwse Zonnebootrace gehouden. De race duurt drie dagen. De uitgebreide website heet www.zonnebootrace.nl


4 april 2007. Zonneschijnkaart van Europa. Het Latijse woord insolatie betekent zoiets als 'bezonning' ofwel de hoeveelheid zon die per jaar op een bepaalde plek valt. Voor Nederland is het insolatiegetal de onvoorstelbare hoeveelheid van 1000 kilowattuur per jaar per vierkante meter. Eeen beetje daarvan hebben we de afgelopen paar dagen genoten, het ene record na het andere. Maar hoeveel zon schijnt er in uw favoriete vakantieland, en hoeveel méér is dat in vergelijking met ons eigen land? De Europese Commissie publiceert op de website PVGIS een aantal interessante insolatiekaarten. Als u op het plaatje klikt komt u op de website van PVGIS terecht en kunt u de kaart downloaden.


3 april 2007. Mooie woorden, lelijke woorden. Op 28 maart zei ik aardige dingen over de gemeente Hardenberg. Nu sta ik versteld van de ezelskoppen in de gemeenteraad van Delfzijl. Hier is het bericht (bron: Energy Valley)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Raad Delfzijl zegt nee tegen windmolenpark

Geluidsoverlast, brandgevaar, waardedaling van de huizen, slagschaduw: de gemeenteraad van Delfzijl voelt niks voor de komst van 50 windmolens. Een grote meerderheid stemde gisteravond dan ook tegen de plannen.

Millenergy BV wilde circa 120 miljoen euro steken in de bouw van windmolens op de schermdijk langs het Zeehavenkanaal, de Pier van Oterdum en het bedrijventerrein Oosterhorn. De molens moesten tussen de 80 en 100 meter hoog worden.

De fracties van PvdA, CDA, Lijst Stulp en Partij voor het Noorden verwierpen de plannen. Raadslid Jan Wierenga (PvdA) vindt dat de gevolgen voor de veiligheid niet goed zijn onderzocht. ‘Zo is niet duidelijk wat er kan gebeuren als zo’n molen door bijvoorbeeld een blikseminslag in brand vliegt. Een aantal molens staat dichtbij het Chemiepark.’ Ook vreest het raadslid voor waardedaling van de huizen en geluidsoverlast.

De VVD en ChristenUnie stemden voor de plannen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commentaar: Wat een onvoorstelbare nonsens-argumenten. Wat ontploft eerder: iets in het Chemiepark of een windturbine. Wat is je huis waard als het pal naast een chemiepark staat. Kijk, dat CDA-ers tegen zijn, ach dat ben je gewend. Stulp en de PvhN zijn binnenvetters. Die PvdA raadslieden, die moeten collectief verplicht naar de film van Al Gore, "An Inconvenient Truth". Diederik Samsom, hou je partijleden in toom, ook al zijn het maar oliedomme noorderlingen.


1 april 2007. In plaats van jezelf suf kopen aan veel te dure LED-lampjes om daarmee spaarlampen te vervangen (!), kan je het heel wat slimmer aanpakken: lid worden van een windcoöperatie. Zo'n coöperatie is een club mensen die samen een windturbine exploiteert. Sinds 24 maart kunnen leden van 13 windcoöperaties onder de paraplu van ODE zelf groene windstroom betrekken van hun 'eigen' windturbines. Een en ander wordt geregeld via Greenchoice. Zelf doe ik al een paar jaartjes mee met een windcooperatie, en het bevalt mij best om m'n eigen molenaar te zijn (op afstand, want 'mijn' windturbines staan in de kop van Noord Holland - Kennemerwind).


31 maart 2007. LED verlichting rukt op! In de gang bij mij thuis zaten nog ouderwetse gloeipeertjes in de plafondverlichting (2x 60W). Reden was dat spaarlampen niet goed tegen aan/uitschakelen kunnen en bovendien moeten opwarmen voordat ze 100% licht geven. Op dit soort plekken kon je tot voor kort beter gloeilampen gebruiken. LED-verlichting heeft het nadeel van de aanwarmtijd niet. De lichtsterkte van de meeste LED's is aan de geringe kant voor andere toepassingen dan achtergrondverlichting, spotjes en tuindecoratie. Dat is nu anders o.a. met de komst van de Pharox (zie bericht van 21 maart jl) en met lampjes met grotere vermogens.

Hiernaast ziet u een van de twee 38-LED lampjes (230V, verbruik 2 Watt per stuk) die onlangs werden geleverd door de firma Rivertrade uit Oirschot. De kleurtemperatuur is 2800 K, ofwel prima licht, iets naar het wit neigend. Ze kostten me 10 euro 75 per stuk plus verzendkosten, en ze gaan heel lang mee. Je schoeft ze gewoon in de fitting waar eerst de gloeipeer in zat (E27). Er is geen trafo nodig.

Even rekenen: oude lampen samen 120 W, nieuwe lampen samen 4 W, verschil is 116W, ofwel elke 9 uur brandtijd 1 kWh minder verstookt. Nu laat ik de gangverlichting niet permanent aan, laten we zeggen 36 uur per jaar. Dat is dus 4 kWh minder verbruik op jaarbasis. Niet veel, maar het gaat hier om het principe. Kijk, het scheelt dit jaar 1 euro op de elektriciteitsrekening. Er komen geen nieuw gloeiperen in huis, basta. Oude gloeipeer stuk = spaarlamp of LED-lamp ervoor in de plaats.
31 maart 2007. Sun21 aangkomen aan in Miami. De door zonne-energie aangedreven boot die de eerste geslaagde transatlantische oversteek maakte is onlangs gearriveerd in Miami. Zie de website van de Sun21 en het bericht van 3 februari j.l.


30 maart 2007. Ingezonden e-mail: Hallo, Ik ben regelmatig op uw site om de nieuwtjes te lezen. En dacht zal vanavond zelf voor het nieuws zorgen. Zelf heb ik 880WP op het dak liggen op het zuiden. In 2005 is door de Nuon een slimme meter geplaatst en ik heb in mijn ontwetenheid daarin toegestemd en dacht tot nu toe dat ik daar door mijn teruglevering mis liep, dat was ook zo tot vanavond.
Ook al heeft Den Haag anders geregeld. Afijn heb post gekregen van de Nuon, heb in december mijn standen doorgegeven en ze hebben mij vandaar 534 kWh terug gegeven a 107,78 incl btw dat is dus vanaf 23-05-06 tot 31-12-06.
Heb wel inderdaat veel moeite moeten doen voor het zover was , veel bellen en zo maar het is vandaag zo ver.


30 maart 2007. 28% minder gas verbruikt in januari. In januari 2007is volgens het Centraal Buerau voor de Statistiek 28% minder gas verbruikt dan een jaar geleden. Reden: de verwarming heeft in de meeste huishoudens vanwege het zachte weer kampjes aan gedaan. Geen echte bezuiniging dus, maar een 'kadootje' van Moeder Natuur.


30 maart 2007. Zonnestroomcentrale 11 MWp geopend in Portugal. Bij het stadje Serpa in de Alentejo van Portugal is een groots project afgesloten: de zonnestroomcentrale. Er staat 60 hectaren vol met zonnestroompanelen: 52.000 stuks welteverstaan. Per jaar zullen deze panelen 20 GWh elektriciteit produceren, ofwel het equivalent verbruik van 8000 huishoudens. Er wordt uitstoot voorkomen van 30.000 ton CO2 op jaarbasis. Portugal wil 45% duurzame elektriciteit in 2010 (hmm, waar blijven wij in ons rijke Noordzeelandje?). Bron: BBC


28 maart 2007. Opmerkelijk groot verschil in opvattingen tussen landelijk en stedelijk Nederland. Gisteren was ik te gast bij een symposium over ervaringen en toepassingan van duurzame energiebronnen georganiseerd door het CDA in Hardenberg, Overijssel. Daar in dat landelijke gebied wordt veel en veel progressiever en innovatiever gedacht over duurzame energie dan ik voor mogelijk hield. In de Randstad worstelt men met gigantische problemen en kijken gemeentes vaak niet verder dan de onmiddellijke baten. Het aardige daar in het oosten van het land is dat men de luxe heeft van meer ruimte en meer hulpbronnen. Men kan daardoor integraal vooruit plannen. Duurzaamheid is hierbij een voorwaarde. Het begrip ''duurzaamheid" wordt overigens hierbij ruim bemeten. Een aansprekend voorbeeld van toegepaste duurzaamheid zijn warmtepompen voor wooonhuisverwarming. Dit is booming business in het oosten des lands. Ik kwam dus een uiterst progressief lokaal CDA tegen in Hardenberg, hetgeen mij buitengewoon verbaasde. Ik ben jarenlang gebiologeerd door de wanprestaties op milieu- en duurzaamheidsgebied van partijgenoten, met name de staatssecretaris voor Milieu in het vorige kabinet samen met zijn baas de Minister-President (hoe milieuvriendelijk is de waterstof-SUV waarmee hij gisteren de Auto-RAI opende?). Ik had de oogjes niet zo moeten richten op Den Haag. Komt het misschien omdat ze in oost-Nederland zien hoe hard duurzame energie in het nabije Duitsland vooruit snelt en wat voor enorme voordelen dit heeft voor de plaatselijke werkgelegenheid? Zijn ze alleen maar boerenslim in Hardenberg? Ik krijg zin om naar het oosten van het land te verhuizen.


26 maart 2007. Daar gaat de olieprijs weer. Na een tijdje gestadig te zijn gedaald is door spanningen rond de gevangen genomen Britse commando's in Iran de olieprijs ineens opgelopen naar het hoogste punt dit jaar: 63 dollar.Krijgt u hier ook zo'n déja vu-gevoel van?


26 maart 2007. Naar aanleiding van het vorige bericht: wat we zo langzamerhand écht hard nodig heben is een Minister van Milieu met ballen. Die minister kan pas wat doen als ze Energie in haar portefeuille heeft. Die zou naar Milieu gaan, maar Energie zat en zit nog, ondanks de mooie afspraken, vrolijk bij Economische Zaken. En er wordt touw getrokken, reken maar, want Energie = macht, heel veel macht. Als Energie bij Economische Zaken blijft is het over en uit met de leuke milieuplannetjes van de Minister van Milieu. Ze kan dan wat spaarlampjes indraaien en een lintje van een nieuwe kerncentrale doorknippen, en daar blijft het dan weer 4 jaar bij.


26 maart 2007. Eneco ook al zo groen als lentegras. Je oren vallen zo nu en dan van je hoofd af! Let u even op wat ik uit FEM Business Online magazine oppikte. Leest u mee::

Energiebedrijf Eneco presenteerde haar jaarcijfers, maar in Rotterdam ging het nauwelijks over de financiële resultaten. Waar het wel over ging, behalve de cijfers ? Ten eerste over de fusie van Essent en Nuon. Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas, die begin dit jaar Ronald Blom opvolgde, zegt "bijzonder geïnteresseerd" te zijn in het piekvermogen dat beide concurrenten waarschijnlijk van de NMa moeten afstaan. Het verplicht afstoten van 1900 megawatt, zoals de NMa vorig jaar voorstelde , noemt hij "een goed uitgangspunt". "Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijke fusie zonder remedies kan plaats vinden." Dat betekent volgens De Haas ook het afstoten van klanten. Maar dat is een lastigere operatie dan bij productiecapaciteit, erkent De Haas. Er is immers een vrije energiemarkt en het staat gebruikers vrij een energieleverancier te kiezen.

Daarnaast ging De Haas uitvoerig in op de omvorming Eneco tot "een nieuw, duurzaam energiebedrijf". Zo'n onderneming gaat volgens hem niet meer uit van het "klassieke, centralistische model", waarbij de klant het laatste schakeltje is aan het eind van de keten grondstoffen-productie-distributie-levering. "Die keten bijna versleten". Nee, het nieuwe, duurzame energiebedrijf hanteert een productiemodel waarbij energie duurzamer én lokaler wordt opgewerkt, bijvoorbeeld met zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling (micro-WKK). Een energiebedrijf wordt volgens De Haas meer een leverancier van duurzame energiesystemen dan alleen een leverancier van gas en elektriciteit. Gelukkig kent De Haas het principe 'put your money where your mouth is' . Voor de kust verrijst een groot windpark onder de naam Q7, in een Amersfoortse wijk wordt op grote schaal zonnestroom toegepast en in de nieuwe gascentrale wil Eneco vanaf 2013 CO2 gaan afvangen. Het Rotterdamse bedrijf wil daarvoor de koude gebruiken van de nabijgelegen LNG-terminal van 4Gas .

Om die investeringen in duurzame energie economisch aantrekkelijk te maken is volgens De Haas een consistent subsidiebeleid nodig. Hij pleitte voor het invoeren van "een MEP-achtige regeling". Vorig jaar werd die regeling door toenmalig minister Wijn bruut stopgezet. Door het zwalkende subsidiebeleid is Nederland volgens De Haas achterop geraakt. "Hadden we 10 à 15 jaar geleden nog een leidende positie op het gebied van duurzame energie, inmiddels hebben we veel kennis en bedrijvigheid verloren aan omliggende landen."

Die Jeroen toch. Als Jeroen echt aan de weg timmert komt hij met een voorstel voor een terugleververgoeding voor decentrale opwekking. Trekken mensen in Boxtel niet de stekker uit hun zonnestroominstallatie omdat ze NIKS krijgen als ze een pietsje te veel tergleveren? Is Eneco niet de club die mensen met zonnepanelen lastig valt met onnodige verhalen dat ze een nieuwe meter moeten hebben (voordelig voor Eneco), willen ze niet o zo graag dat mensen met micro-WKK op de bestaande regeling gaan terugleveren (zie Boxtel; voordelig voor Eneco c.s.?). Wat dacht u van de slimme meter en het capaciteitstarief (zeer voordelig voor Eneco). Het muntje rolt aardig de kant van Eneco op, Jeroen! Straks wordt NUON nog jaloers en laten ook zij hun allerfrisgroene reclamegezichtje zien en dan zijn we allemaal groen! Nuon is zo brutaal geweest de terugleververgoeding op zonnestroom dit jaar helemaal op nul te zetten, NUON probeert een teruglevertransportvergoedinging te voeren. Nuon wil ook een graantje groen meepikken. Zat er geen fusie aan te komen tussen Eneco en NUON?


25 maart 2007: Essent in zonne-energie? Ik kwam al surfend een nieuwe folder tegen waarin deze energieboer zonne-energie aanprijst (zonnepanelen, zonneboiler). Over subsidies wordt niet gerept.


24 maart 2007: Energiezuiniger PC's zijn hard nodig, vindt ook Intel. Het Amerikaanse bedrijf heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor zuinige computers ('Energy Star'-label, versie 4.0). Vanaf 20 juli geldt dat het beeldscherm bij aflevering ingesteld moet staan om binnen 15 minuten uit te springen als de gebruiker niet actief is. Binnen 30 minuten moet de slaapstand geactiveerd worden. Gigabitverbindingen moeten tijdens het slapen terugvallen op een lagere snelheid en voor zakelijke systemen wordt Wake-on-LAN verplicht. Het volledige bericht vindt u op www.tweakers.net.


22 maart 2007: Mooie voornemens in Den Haag. Voor bijna iedereen is de overdrachtsbelasting op koopwoningen een doorn in het oog: a) de belasting is belachlijk hoog, b) er staat geen enkele prestatie van de minister van Financien tegenover, c) het is belasting op belasting op een bepaald goed (je kan de overdrachtbelasting niet verrekenen, zoals BTW) en dat is niet eerlijk. De minister van VROm heeft aangekondigd dat ze een voorstel gaat doen aan haar collega van financien om overdrachtsbelasting voor energiezuinige woningen lager te stellen. Zou zo'n maatregel een meeslepende stimulans zijn om huizen energiezuiniger te maken? Of een pietsje subsidie, misschien?


22 maart 2007: LED-verlichting bij Aurora. Neêrlands oudste lampenzaak, Aurora in Amsterdam heeft een hele mooie website met tientallen LED-lampen, groot en klein. Om je vingers bij af te likken. Helaas staan er geen prijzen.


21 maart 2007: Symposium over zonne-energie in Nijmegen. In het buurtcentrum De Klif in Nijmegen werd vanmiddag een symposium gehouden over hoe de stad kan uitgroeien tot zonne-stad van Nederland. Een van de sprekers was niemand minder dan Rolf Disch. Rolf is architect die zich sinds jaar en dag met enorm succes bezig houdt met energiezuinige huizen en gebouwen. Terwijl wij hier in Nederland nog nooit van zonnestroom hadden gehoord ontwierp hij al hele energieneutrale wijken waarvan de eenheden zoveel mogelijk passieve zonne-ontwerpenw aren. Een aantal van zijn ontwerpen zijn gebouwd, o.a. veel in zijn woonplaats Freiburg. Terwijl wij ons eindelijk realiseren dat huizen minder energie moeten gebruiken en een beetje prutsen in de marge met een zonnepaneeltje hier en daar, is Rolf alweer bezig met het ontwerpen van energiepluswoningen, dat wil zeggen normale huizen voor normale gezinnen die energie opleveren in plaats van verbruiken. Bezoekt u de website van Rolf Disch. Andere sprekers waren Richard van Pelt (Greenchoice) en John Schermer (Radbouduniversiteit Nijmegen, Institute for Molecules and Materials)

Mijn favoriete gemeentelijke maatregel om zonnestroom te bevorderen: verlaag de onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen met zonnestroompanelen (en dat terwijl de waarde door zo'n maatregel toeneemt, haha!).


21 maart 2007: Uden bespaart energie. Als u in de gemeente Uden woont is het raadzaam om eens een bezoekje te brengen aan de website van uw gemeente, vanwege de actie Energie bespaard = geld bewaard!


20 maart 2007: Pharox! Op de overloop hangt sinds vanavond een heuse Pharox-lamp. Als u ernst wil maken met bestrijden van CO2 emissies, dan kunt u kiezen uit maatregelen aan de aanbodkant en aan de vraagkant. Bij mij staan aan de aanbodkant m'n zonnestroompanelen. Aan de vraagkant staan de verbruikers. Verlichting is zo'n verbruiker. Hier kan ik wellicht nog wat besparen.

De Pharox (LED-lamp ziet eruit als een gloeipeertje, is even groot als een gloeipeertje en heeft dezelfde schroefdraad als een gloeipeertje - E27). Hij verbruikt volgens de leverancier (Oxxio) 3,5 Watt en hij geeft net zo veel licht als een 40W gloeilamp. Mijn meetapparaat kan het verbruik niet meten (te laag voor het meetbereik!), dus dat stroomverbruik zit wel goed. De lamp wordt heel weinig warm, dus bijna alle energie die hij verbruikt wordt omgezet in licht. De lichtkleur is aangenaam, wit met iets roodachtigs.

De Pharox die u hier ziet geeft minder licht dan een 40W lamp. Ik zou zeggen: hetzelfde als een 25W lamp. Mij dunkt een ideale lamp voor schemerlampen en dergelijke, [nog] niet voor hoofdverlichting. En het verbruik is verwaarloosbaar. Ze zijn vrij duur maar dat verdient u vanzelf in een paar jaar terug.

Dank voor de medewerking van Oxxio.


18 maart 2007: Lente! Op het grafiekje links ziet u de opbrengst van het Sunpower zonnestroomsysteem per week in de afgelopen herfst en winter. Ik heb gemiddeld over de zes panelen. Opbrengsten in Watt-uren.

Dus: in week 36 van 2006 bracht een gemiddeld paneel 1150 Wu op. Alle zes panelen bij elkaar produceerden in die week voor mij 6 x 1150 Wu = 6900 Wu = 6,9 kWh. Weken 51 en 52 haden zo weinig zon dat de opbrengst in die weken verwaarloosbaar was. Afgelopen week was met 1250 Wu per paneel erg goed. En er komt nog een hele lente en zomer aan!

In feite ziet u in deze grafiek het aantal zonne-uren vermenigvuldigd met de kracht (energie-inhoud) van de zonnestraling.

Even opletten: al deze opgewekte energie was schoon, CO2-emissieloos, geluidloos. I love sunshine!


17 maart 2007: Auto op samengeperste lucht. Waarom zou je benzine als energiebron voor je transportmiddel gebruiken? Het spul stinkt, het maken ervan is smerig, de leveranciers van de aardolie zijn ook niet allemaal brandschoon, de uitlaatgassen zijn vies, en ga zo maar door. Waarom niet samengeperste lucht? In mijnen is voortbeweging op samengeperste lucht de gewoonste zaak van de wereld. Geen gesis en zo, gewoon netjes samengeperste lucht in kunststof cilinders die niet kunnen ploffen. www.theaircar.com
16 maart 2007: Panelen in Almere. Een van de regelmatige bezoekers van deze site schreef het volgende.

Met interesse houd ik altijd je site bij. Met name de nieuwtjes bekijk ik elke week. Erg leuk, ik hoop dat de site nog lang blijft.

In de bijlage foto’s van mijn installatie. Pastelstraat Almere (even googlen op Earth en ze zijn mooi in beeld)!

Verder een opmerkelijk feit. Ik ben aan het kijken voor een nieuwe woning in Almere (nieuwbouw dus) Er is op dit moment geen enkele woning (voor zover ik weet), waar als optie of standaard wordt aangeboden om zonnepanelen te laten plaatsen.

De makelaars kijken verbaasd en zeggen, tja dat aanbieden is geen slecht idee.


15 maart 2007: Twente gaat weer naar Australië. Elke twee jaar wordt in Australië de World Solar Challenge gehouden, een race met door zonne-energie aangedreven auto's van Darwin naar Adelaide. Komende herfst staat het spektakel weer op stapel. De laatste keren won het team van de TH Delft met de Nuna-2. Twee jaar geleden deed ook een team van de TH Twente mee. De 'tukkers' hebben op hun website aangekondigd dat ze ook dit jaar meedoen met hun auto, de 'SolUTra'. Men zoekt sponsors, en u kunt een zonnecelletje adopteren.


15 maart 2007: Uranium oxide ('yellow cake', U3O8) doet op spotmarkt 91 dollar per kilo, en dat is huizenhoog. 6 maanden geleden was het nog 50 dollar, twee jaar geleden 20 dollar. Bron: UXC.com. Als olie dezelfde prijsstijging had gehad, dan kostte 1 barrel olie op dit moment 227 dollar en 50 cent. Wie straks kernenergie wil, zal er vet voor moeten betalen want op de uraniumwinkel hangt het bordje 'uitverkocht'.


12 maart 2007: Betz mogelijk gepasseerd. De Wet van Betz (geformuleerd door de Duitse professor Betz in 1919) houdt in dat windturbines een maximaal energierendement hebben van 59%. Bij de TU in Delft is een revolutionair nieuw type windturbine bedacht die door een heel slimme ontwerptruc veel hogere redenenten zou opleveren: de Archimedes windmolen. De jongens van de Energietransitie van SenterNovem zijn er nogal juichend over.


12 maart 2007: Opmerkelijk verschil tussen Belgische en Nederlandse socialisten. Ik las het volgende:

Belgie: (Gazet van Antwerpen) Sp.a wil met 50 maatregelen klimaat redden - De sp.a (Socialistisch Progressief Alternatief - Vlaanderen) wil tegen 2011 een pak voorstellen gerealiseerd zien. Centraal staat energiebesparing in woningen en huizen. Via een grootschalig actieprogramma met renteloze leningen moeten alle woningen in het land binnen vier jaar dakisolatie en dubbele beglazing hebben. Alle sociale woningen moeten passiefhuizen worden. Dergelijke maatregelen moeten woningen en kantoren tegen 2020 20 procent energiezuiniger maken.

Daarnaast moet tegen dan 20 procent meer energie uit alternatieve bronnen worden gehaald. Dat kan onder meer door meer te focussen op warmtekrachtcentrales en door grote bedrijven aan te zetten efficiënter te zijn en meer groene stroom te gebruiken. In ruil garandeert de overheid een stabiele energieprijs. Het plan kost 750 miljoen euro. De maatregelen hebben een terugverdieneffect van 600 miljoen.

Nederland: (Zibb) PvdA: Een miljoen volledig duurzame huizen in 2020 - De PvdA wil in 2020 een miljoen huizen - bestaande en nieuwe – ‘volledig duurzaam’ maken. Huizen zouden daarvoor uitgerust moeten worden met bijvoorbeeld zogenoemde micro WKK's, warmtekrachtinstallatie,s ofwel verwarmingsketels die extra stroom produceren. Zulke goed geïsoleerde huizen verbruiken de helft minder energie dan een gemiddelde woning, zei donderdag PvdA-Tweede Kamerlid en -milieuwoordvoerder Diederik Samsom.

Ziet u het verschil tussen het land dat geen aardgas in de bodem heeft en het land dat 'kansen' ziet in het aardgas dat in de bodem zit (lees: dat gas wordt in Nederland vast dubbel zo duur, dus de bewoners zijn per saldo financieel niet beter of slechter af dan nu! Sorry Diederik, microWKK is hopeloos fossiel, dus niet 'volledig duurzaam'. Flauwekul! Zuinig met aardgas omgaan, OK, want we zijn immers 'ollanders'.


11 maart 2007: Hofstadlezing of geen Hofstadlezing (zie gisteren): de opbrengst van mijn zonnepanelen teruggerekend naar 4 paneeltjes was afgelopen week mooi 4 kWh. Voor een oliemaatschappij is dat niet veel, voor mijn huishouden wél! Omdat ik meer dan 4 panelen panelen heb draaide het huishouden afgelopen week quitte qua elektriciteitsverbruik. Per saldo geen CO2-uitstoot, geen NOx en geen SOx. Over een maandje of zo houden we dik over!


10 maart 2007: Jeroen van der Veer (CEO, Shell) vindt zonnepanelen maar niks. In de Hofstadlezing van 8 maart j.l. zei de baas van Shell o.a. het volgende:

"Als op elk van de vier miljoen in dit land daarvoor geschikte daken vier vierkante meter zonnepanelen wordt gemonteerd, levert dat in een jaar ongeveer twee miljard kilowattuur elektriciteit op, ofwel 2 Terawattuur. Maar Nederland gebruikt per jaar 120 TWh. Zo’n ‘vier-miljoen dakenplan’ zou dus 1,67 procent van de Nederlandse elektriciteitsconsumptie in een jaar dekken. Als we bij oud-en-nieuw op zonnestroom waren gaan draaien, zouden we er op 7 januari kwart voor twee ’s nachts al helemaal doorheen zijn geweest".

Met andere woorden . . . . peanuts, vergeet het maar. Niet interessant voor Shell en dus niet interessant voor ons allemaal

Hier gaat de heer van der Veer wel erg kort door de bocht. Tussen zijn berekeningen is geen speld te krijgen, maar pak de bril van de neus van de energiebaas af en zet hem eens omgekeerd op je eigen neus, ofwel: kijk eens door de bril van de consument. Daar gaat ie:

2 terawattuur delen door 4 miljoen huizen = 500 kWh per huishouden. Een standaard huishouden verbruikt 3400 kWh per jaar. Die 500 zonne-kWh's zijn dus 500/3400 = 15%. Dus: als ieder huishouden die zonnepanelen had, gaat de elektriciteitsrekening van al die huishoudens 15% naar beneden. En reken dat die huishoudens meer manieren gaan bedenken om energie te besparen als ze zien hoe succesvol zonnepanelen bijdragen aan het in de hand houden van de energierekening. Eenmaal zonnepanelen en Shell verdient geen rooie cent meer aan de consument wat de opgewekte kilowattuurtjes betreft. De 'brandstof' is namelijk zonneschijn en daarin heeft Shell geen marktaandeel!

Maar ja, als iedereen zonnepanelen zou heben gaan de verdiensten van de energieleveranciers omlaag. Dat kan niet in het belang zijn van de firma waarvan meneer van der Veer bestuursvoorzitter is. We moeten als het aan hem ligt veel méér energie gaan verbruiken. CO2-arme energie, dat wel. Eenmaal raden wat voor Shell de meest interessante manier is om massaal CO2 arme energie op te wekken?

Ik ben blij dat ik zonnestroompaneeltjes heb. Morgen schijnt de zon alweer gratis en voor niets. Op mijn 25 vierkante meter zonnepaneel, niet op de magere 4 van de CEO van Shell.


7 maart 2007: Gratis naar de film van Al Gore. De Planet Prosperity Foundation vindt het belangrijk dat veel mensen deze productie zien en kwam daarom met het initiatief. De steden waarin geïnteresseerden kosteloos naar de film kunnen zijn Almere, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Hilversum, Groningen, Leiden, Rotterdam, Venray/Reuver, Zeist en Zutphen.

Met het gratis vertonen van de film wil de organisatie de bewustwording van het probleem van klimaatverandering vergroten en versnellen. Ook hopen de bedenkers op een breed debat in Nederland over de kwestie. De campagne voor het gratis vertonen van de film wordt de komende vier weken gevoerd onder de naam www.gratisnaaral. bron: de Volkskrant


6 maart 2007: Zonnestroomsymposium gepland op 21 maart in Nijmegen. Onder andere spreekt hier Rolf Disch, de architect van het fascinerende ronddraaiende zonnehuis in Freiburg. Buitengewoon interesssant als u in de buurt van Nijmegen woont en iets voelt voor zonnestroom.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht op de website van de Gemeente Nijmegen: www.nijmegen.nl/zonnekracht of neem contact op met Nicole Molenveld, telefoonnummer (024) 329 27 56. Het symposium wordt gehouden op 21 maart 2007 vanaf 13:15 uur in de Klif te Oosterhout, gemeente Nijmegen. U moet zich digitaal aanmelden via de website.


6 maart 2007: Auto slurpt met meeste energie van allemaal - ga maar na: het vermogen van een gloeipeertje meet u in Watt, het motorvermogen van een auto in kilowatt. Van elke liter benzine die u in de tank gooit gaat driekwart als warmte de pijp uit. Ik verwacht hierom niets van ethanol-auto's of methanol-auto's of biodiesel-auto's, want elke verbrandingsmotor is thermodynamisch gezien een ramp. Dan maar geen auto? Ik kies op termijn voor de plugin-hybride auto en de all-electric.


5 maart 2007: Koelkast slurpt energie als u niet goed oppast. Als u piekert over een nieuwe koelkast, koel-vriescombinatie of diepvriezer, maar u wilt lage elektriciteitskosten, neem een kijkje op www.top10.hier.nu. Het is met koelkasten net als met spaarlampen en zonnestroompanelen: de aanschaf is duur, maar door lagere energiekosten compenseer je datop termijn ruimschoots.


4 maart 2007: PC slurpt energie als u niet goed oppast. Ik heb mijn eigen pc eens aan de energiemeter gehangen. Als ik met mijn Flight Simulator 747 dwars door Manhattan vlieg met alle features in volle glorie, meet ik 225 watt opgenomen vermogen (inclusief de 40W TFT monitor). Als de pc uit staat en ik vergeet de hoofdschakelaar op het stekkerblok om te zetten staat hij samen met de monitor 10W te sluipverbruiken.

In de trein werk ik als er elleboognruimte is vaak met het laptopje van m'n baas. Ik mocht hem zelf aanschaffen. Er zit een M-processor in en een Intel 855 Centrino chipset. Het opgenomen vermogen aan de lichtnetadapter bedraagt 25W.

Over het energieverbruik van pc's en andere stroomvretende apparaten gaat het HCC-debat op 6 maart a.s. Verder is er voor de professionals de website www.energiecommunicatie.nl


3 maart 2007: Warmteopbrengstmeter voor de zonneboiler. Aan mijn zonneboiler hangt deze warmtemeter. Toen ik de installatie kocht stelde ik als voorwaarde dat ik een opbrengstmeter erbij kreeg en wel zonder meerprijs. De installateur zei "ja", maar die dingen zijn duur, dus ging ik accoord met een tweedehandsje. Die bleek een beetje overkill (GJ's in plaats van MJ's), maar allà, ik ben er reuze blij mee. De meeste eigenaren van zonneboilers heben geen meter en zien dus niet welke gigantische bijdrage een zonneboiler levert aan de warmwatervoorziening. Niet bemeteren (en dit geldt ook voor zonnestroompanelen) is naar mijn idee een psychologische misser van de eerste orde. De beginstand (juni 2003) was 29,03. Er is dus in de 3 1/2 jaar bedrijfstijd zo'n kleine 9 GJ aan warmte opgevangen. Stel dat u alle energie perst uit 1 kuub aardgas uit Slochteren, dan hebt u 35,17 MJ in uw handjes. Die 9 GJ van mijn zonneboiler staat dus gelijk aan de energie die in 256 m3 aardgas zit. Mijn oude geiser had een rendement van 65%, m.a.w. die zou bijna 400 m3 gas nodig gehad hebben om deze energie te leveren. Als inzetje ziet u de gemiddelde maand-opbrengst in MJ. Let op het verloop. Opmerkelijk is de hoge opbrengst in mei. Het dipje in juli komt door vakanties. Als je namelijk geen verbruik hebt, blijft het voorraadvat vol zitten met heet water. Vol = vol, en dat betekent geen opbrengst!


1 maart 2007: De grootste zonnestroomcentrale ter wereld wordt gebouwd in de buurt van Leipzig in Duitsland. Op het terrein van een voormalige luchtmachtbasis zijn bij het stadje Brandis in Saksen de eerste palen geslagen voor het zonnestroompark 'Waldpolenz'. De constructeur en exploitant is de firma Juwi. Als de centrale helemaal klaar is, in 2009, dan liggen er 550.000 zonnepanelen. Bij elkaar 40 megawatt-piek op een oppervlak gelijk aan 20 voetbalvelden. Bron: RenewableAccess


28 februari 2007: Duitsers duurzamer dan Nederlanders. In 2006 is in Duitsland o.a. door burgers voor een totaalbedrag van 8 miljard euro geinvesteerd in duurzame energieopwekking. 4 miljard van dit geld is besteed aan 100.000 zonnestroomsystemen, goed voor 750 MWp. Per jaar wordt er door zonnestroomsystemen 2 terawattuur elektriciteit geproduceerd. 2 Terawattuur is 2000.000.000 kilowattuur. Dit is goed voor dekking van 0,5% van de nationale elektriciteitsbehoefte bij onze Oosterburen. Daarnaast is er 5 miljard euro geinvesteerd in windenergie. Windenergie draagt 10% bij in de Duitse elektriciteitsvoorziening. Men heeft overigens in Duitsland meer zonne-energie-capaciteit dan wij in ons landje aan windenergie!

Tot slot de zonthermische systemen. Er werden in Duitsland in 2006 liefst 140.000 zonthermische systemen geinstalleerd, goed voor 1050 MW opwekcapaciteit. Per jaar is de opbrengst aan warm water van alle Duitse zonthermische systemen gelijk aan 4,3 terawattuur.

Er zijn in Duitsland 18.000 mensen werkzaam alleen al in de zonthermische tak van de duurzame industrie. De hele Duitse zonne-industrie heeft 35.000 werknemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf.

Dit alles is in de afgelopen 5 jaar opgebouwd. Wat hebben we de afgelopen jaren in Nederland gedaan? Niks, en daarom is er geen geld uitgegeven, is er geen geld verdiend, is er geen werkgelegenheid bij gekomen en zijn we verslaafd aan peperdure fossiele energie. Gezien de nogal ambitieuze doelstellingen van Balkenende-IV is een enorme inspanning nodig. Hoeveel euro heeft het kabinet over voor deze schone zaak? 200 miljoen euro per jaar. Shocking. Vergelijk dit bedrag met de Duitse investeringen en de conclusie ligt voor de hand: voor minder dan een dubbeltje wil men hier eerste rang zitten. Succes toegewenst, minister!


27 februari 2007: Duitsers duurzaam. Duitsland voert als huidig voorzitter van de Europese Unie de druk op de EU-landen op om het eens te worden over ambitieuzere, verplichtende afspraken voor duurzame energie. Dat meldden diplomatieke bronnen in Brussel afgelopen woensdag, na overleg tussen de ambassadeurs van de EU-lidstaten. Tot nog toe konden de 27 landen van de EU het niet eens worden over duurzame energie. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wil dat de landen in 2020 20 procent van de energie halen uit hernieuwbare bronnen als windmolens, zonnepanelen, biomassa, maar ook kernenergie. Nu is dat aandeel duurzame energie nog maar 7 procent.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt ook dat het percentage van 20 procent bindend moet worden voor alle EU-landen.
Er was de afgelopen week nogal verzet van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland. De EU-regeringsleiders nemen op hun top op 8 en 9 maart een besluit.


26 februari 2007: Vlaanderen gooit er een schepje bovenop. In 2007 is in Vlaanderen een bedrag beschikbaar van 1,6 miljoen euro voor subsidies voor zonnestroompanelen. Er was al 730.000 euro toegezegd, en dat is nu aangevuld met 870.000 extra eurootjes. In 2007 kan op deze manier steun worden verleend aan 1000 nieuwe systemen bij particulieren. In 2006 werd subsidie verleend aan 400 zonnestroomsystemen.

Wij Hollanders mogen strontjaloers zijn op de Vlaamse regeling. Niet alleen is er plaatsingssubsidie, maar daar bovenop bestaat er een terugleververgoeding. Iedereen die een zonnestroominstallatie plaatst krijgt sinds 1 januari 2006 een gegarandeerde vergoeding van 450 euro per megawattuur (20 jaar lang), en sinds 1 januar j.l. is er bovendien een fiscaal voordeel tot 2.600 euro. Als ik Vlaming was ging ik stevig aan de zonnestroom.

In Nederland krijgt iemand die investeert in zonnestroompanelen helemaal niets van de centrale overheid. Sommige gemeenten hebben een bescheiden subsidiepotje. Het energiebedijf Delta geeft subsidie, en dat is het dan. Netbeheerders liggen dwars, doen moeilijk met bemetering en het doorgeven van meterstanden (je zal zoals ik negatief verbruik hebben - ze reageren niet echt enthousiast, laten we het diplomatiek zeggen) en hebben zelfs de brutale lef om een teruglever-vastrecht voor te stellen. Als je meer dan 3000 kilowattuur teruglevert aan het net val je in een heel diep gat. De MEP is afgeschaft. Vindt u het gek dat er in Nederland mondjesmaat iets gebeurt op zonnestroomgebied (meestal door mensen met een diepgeworteld milieugevoel) terwijl zonnestroom in Vlaanderen intussen een successtory aan het worden is.

In 2006 werden in Vlaanderen 400 PV-systemen gesubsidieerd (ongeveer 1.100 kWp in 2006 tegen bijna 400 kWp in 2005). Daarnaast werd voor meer dan 500 kW aan grootschalige projecten gerealiseerd met de ondersteuning van 450 euro per 1.000 kWh. Vanaf dit jaar kan een particuliere investeerder tevens genieten van een verdubbeling van het fiscale voordeel op zijn personenbelasting tot 2600 euro.

Men voorziet in Vlaanderen een verdere groei in PV-investeringen door particulieren. Een buitengewoon goede ontwikkeling. De subsidieregeling voor Vlaanderen kunt u hier vinden.


25 februari 2007: LED-lampjes luilekkerland (2). Een regelmatige bezoeker van deze pagina stuurde een e-mailtje dat in Tilburg een LED-specialist zit met hele concurrerende prijzen: www.rivertrade.nl (het is even zoeken op hun website).


24 februari 2007: LED-lampjes luilekkerland (1). Het zal regelmatige bezoekers van deze site niet ontgaan zijn dat mijn sympathie uitgaat naar LED-verlichting Reden: uiterst laag stroomverbruik. Die dingen worden niet warm, ze gaan heel lang mee en ze geven een plas licht. En u weet: lampen dienen licht te geven. Om mijn huis warm te stoken heb ik een kachel. Wilt u uw stroomverbruik drukken, dan zijn dit soort lampjes het overwegen waard.

De Duitse firma Pearl (zoek op het woord LED) heeft een hele collectie LED-verlichting. Je kijkt je ogen uit. Waarom wordt dit spul niet in ons land verkocht? Lopen we in ons land mijlenver achter?


23 februari 2007: Zonne-energie is gratis. In NRC van 15 februari j.l. stond een ingezonden brief van de beroepsbrievenschrijver Arie de Goederen uit Boskoop waarin werd gesteld dat zonnepanelen eigenlijk niet veel beter waren dan gasgestookte aardgascentrales. Zonnepanelen zouden stroom leveren tegen 40 cent per kilowattuur, en ze zouden 174 gram CO2 per kWh uitstoten. Kortom, waar doen we het allemaal voor?

Arie zit goed fout.

Eerst de CO2 uitstoot per kilowattuur. Zonnestroompanelen stoten helemaal niets uit per kilowattuur. Noppes, nada, niets. NIETS. Ik heb nog nooit gasbelvorming gezien op mijn zonnestroompanelen, en ook de omvormers stoten helemaal niets uit en ze staan niet te sissen of te blazen.

Dan de prijs van zonnestroom. Mijn panelen maken zonnestroom, en veel ook. Vandaag ook weer 2,5 kWh, evenveel als mijn huishouden overdag verbruikt. Mijn elektriciteitsrekening is hierdoor heel erg laag, Arie. Die van jou niet. Mijn zonnestroom kost mij namelijk helemaal niets. Ik heb die panelen 7 jaar geleden gekocht, samen met een nieuwe auto. Die auto is nu niets meer waard, ze is totaal afgeschreven. Toch kost dat ding mij sloten geld vanwege brandstof, belasting, verzekering, onderhoud. Die zonnepanelen daarentegen kan ik vandaag nog voor precies hetzelfde bedrag verkopen als waarvoor ik ze indertijd heb gekocht. Ze hebben mij dus in feite niets gekost. De brandstof (zonneschijn) is gratis, er is geen onderhoud, geen belasting, en de verzekering zit in de woonhuisverzekering. De stroom die de panelen vandaag de dag maken kost dus in feite niets.

Stroom van het energiebedrijf wordt ondertussen duurder en duurder.


23 februari 2007: Kosten van zonne-energie. Natuurlijk kost het vervaardigen van zonnestroompanelen energie en wordt er tijdens het hele fabricageproces CO2 uitgestoten. In 1995 verscheen het rapport 'Environmental life cycle assessment of multicrystalline silicon solar cell modules' door GJM Phylipsen en EA Alsema (Universiteit Utrecht) in opdracht van NOVEM. De hele levenscyclus van zonnestroompanelen wordt in dit rapport van 65 pagina's compleet en grondig doorgelicht, van het delven van zand voor de siliciumbereiding tot en met het kant-en-klaar paneel, inclusief aluminium voor het frame en een mooie glasplaat voor de afwerking. De auteurs rekenen uit dat de energie-terugverdientijd voor een frameloos paneel in Nederland (1000 W/m2/jaar zonlicht) gelijk is aan 1,3 jaar opbrengst, en dat een frame van niet-gerecycled aluminium om het paneel heen deze energie-terugverdientijd ophoogt tot 1,7 jaar (let op: in het worst-case scenario). Per vierkante meter PV paneel-met aluminium frame is alles bij elkaar 1150 kWh elektriciteit nodig. Dit leidt bij conventionele elektriciteitsopwekking tot een uitstoot van 167 kg CO2 per GWhe zonnestroom, of omgerekend 167 gram CO2 per kWh geproduceerde stroom over de hele levensduur (dit is dus hetzelfde getal waar de heer Goederen aan refereert in zijn ingezonden stuk in de NRC, zie hierboven - 174 g CO2/kWh). Opwekking van 1 kWh elektriciteit in een aardgasgestookte centrale kost 666 g CO2/kWh alleen al aan brandstof (bouw, onderhoud van de centrale en hoogspanningsnetten niet meegerekend).

De auteurs voegen aan hun rapport toe: "The amount of primary energy carriers necessary for producing a certain amount of electricity with base case multicrystalline silicon PV modules is estimated to be about 20 times lower than for the present Dutch electricity supply system. Also for CO2 the base case emissions are about 20 x lower than for conventional electricity generation. The non-energy-related CO2 emissions are about 2% of the energy-related emissions.

Laten we het daar maar voorlopig op houden. De heer Goederen (NRC, 15 februari j.l.) vergelijkt appels en peren, namelijk atoomstroom en aardgasstroom zonder levenscyclusgetallen met zonnestroom met levenscyclusgetallen. Tendentieuze brieven aan kranten schrijven, ja dat kan ik ook (of dito blogjes, zie hierboven, haha!).


21 februari 2007: 3 MW golfenergiecentrale. In de wind- en golfslagrijke eilandengroep Orkney (Schotland) komt een golgslagcentrale die bestaat uit vier Pelamis-eenheden. Men heeft 13 miljoen pond voor het project uitgetrokken. Zie de website van de fabrikant, Ocean Power Delivery. Zie ook de pagina Golven en Getijden.


21 februari 2007: Groene stroom tekort. Van alle energie in ons land wordt 2,6 procent opgewekt uit stromingsbronnen: wind, water, biomassa en zon (2005: 2,4 procent). Duurzaam opgewekte elektriciteit, alle hoepla van het kabinet-Balkenende ten spijt, blijft steken op 6 procent. Iets meer dan eenderde hiervan wordt opgewekt met windturbines (2,4%).

De stagnatie van duurzame opwekking komt vooral door biomassa. Nadat op 1 juli 2006 de subsidie voor onder meer palmolie werd verminderd is er ook veel minder palmolie verstookt. Het meestoken van biomassa is in de tweede helft van 2006 dan ook gehalveerd. Palmoliewordt ook wel aangeduid met 'ontbossingsdiesel'. Vandaar.

PvdA-kamerlid Diederik Samsom noemt de stagnatie van duurzame opwekking zorgwekkend. 'Het nieuwe kabinet moet met een slimmer en stabiele subsidiesysteem het vertrouwen van het bedrijfsleven in duurzame energie snel herstellen.' Samsom vindt de doelstelling van 9 procent de absolute ondergrens. Het nieuwe kabinet moet volgens hem alles op alles zetten om op 11 procent uit te komen. Op dit moment wordt meer dan de helft van de in Nederland verkochte groene stroom geïmporteerd.

Investeerders staan te trappelen om windturbines te bouwen maar doen niets. Oorzaak: beroerd overheidsbeleid, geen ambitie, MEP weg. Hier kan het nieuwe kabinet goedmaken waar Balkenende-III heel veel heeft laten liggen, dan wel afgebroken.


16 februari 2007: Verwarm ik het heelal?, is een vraag die veel huurders van huizen zich mogen stellen. In ons land zijn veel huurwoningen slecht geïsoleerd. De Nederlandse Woonbond www.woonbond.nl is een actie gestart 'Ik stook niet voor de buitenlucht!'. Kijkt u ook eens of uw gasrekening niet alle perken te buiten gaat. In april van dit jaar biedt de woonbond samen met de stichting Natuur&Milieu het resultaat aan aan de woningcorporaties en de politiek.


16 februari 2007: Geachte nieuwe minister, ik nodig u uit om meteen stevig nieuw beleid te gaan voeren. Zorg dat vanaf nu iedere nieuwe woning wordt uitgerust met een zonneboiler en met zonnestroompanelen.De EPC moet terug naar 0,0. Woningen dragen aanzienlijk bij tot energieverbruik en CO2 emissies. Dat is helemaal niet nodig. Woningen hoeven geen energie te verbruiken.
De bouwwereld zal al te graag bezwaar maken. "Te duur", en "kan niet", zal men jammeren. Men reageert precies zo als de autoindustrie die auto's moet maken met minder CO2 uitstoot. Ze willen gewoon niet. Bedenk dat degene die in een energiearm huis woont meer economische armslag heeft omdat hij minder geld kwijt is aan de energiekosten. Wie nu geen energiezuinige woningen bouwt, bouwt de armenwijken van de toekomst.


14 februari 2007: Onderzoek van SenterNovem. Volgens SenterNovem is driekwart van de Nederlanders is bereid meer te betalen voor een huis dat minder energie gebruikt. 537 Nederlanders die meewerkten aan het onderzoek willen graag snel beschikken over een systeem dat in één oogopslag laat zien hoe energiezuinig een huis is. Zeven op de tien huurders letten nu al scherp op het energiegebruik bij hun zoektocht naar een nieuwe woning. Voor kopers is het een iets minder belangrijk onderwerp. Op 1 januari 2008 wordt het Europees energieprestatiecertificaat in Nederland ingevoerd.


9 februari 2007: Spam gooi ik meteen weg, maar nu werd ik opgewekt om een elektrische terrasverwarming aan te schaffen. U begrijpt dat deze reclame aan het volkomen verkeerde oor is gericht. Hoe bedenken ze zoiets. Zelden heb ik zo'n vergissing van doelgroep meegemaakt.

Kwarts-straler met drie standen:

Stand 1: 650 W

Stand 2: 1350 W

Stand 3: 2000 W

Nu is in mijn opinie terrasverwarming iets onnodigs. Van boven word je gebraden terwijl je kont intussen bevriest. Een terrasverwarming met een gasfles kan nog nèt door de beugel, maar een elektrische terrasverwarming! Mijn goede collega PolderPV zou een rolberoerte van dit aanbod krijgen. Ik hoor hem al briesen van woede.
Iets moois is de volgende zinsnede: "Bestellen Sie noch heute und testen Sie 4 Wochen". Stel je voor dat ik dat zou doen. royaal in stand 3 en vier weken inschakelen. Rekent u even mee: 4 x 7 x 24 = 672 uur. 2000 watt is heel wat, dus we zetten de ramen open (dit ding is immers gemaakt om er het heelal mee te verwarmen). Bij elkaar verstookt je dan 1344 kilowattuur, dat is zo'n beetje mijn jaarverbruik.

Hoeveel zonnepanelen zou je nodig hebben om standje 3 te kunnen volhouden? Afgelopen zondag scheen het zonnetje en leverden de Sunpowerpaneeltjes (95Wp) ieder op een gegeven moment 50 watt. Je hebt dus 40 van die panelen nodig om 2000 watt bij elkaar te scharrelen om met dit onding een koude kont te krijgen! Dankjewel! Aan dit soort waanzinnige apparaten gaat onze beschaving kapot.

Kortom: ik zou dit ding nog niet eens aan de scheidende staatssecretaris van Milieu /VROM cadeau willen doen!


8 februari 2007: Niks vandaag. Het sneeuwt, opbrengst vandaag nul komma nul........


7 februari 2007: In het regeringsaccoord staat dat het energieverbruik de komende kabinetsperiode 2% per jaar moet worden gedrukt, dat wil zeggen det er met een bepaalde hoeveelheid energie elk jaar 2% méér moet worden gedaan. Nederland moet in 2020 een van de meest duurzame en energie-efficiëntste landen van Europa zijn. Duurzaam opgewekte energie maakt in 2020 20% van het energieverbruik uit, en de CO2 uitstoot is in 2020 30% lager dan in 1990, het ijkjaar van het Kyoto-accoord.

De meest belangrijke en opvallende stap vind ik dat het energiebeleid in de portefeuille van de nieuwe minister van Milieu komt en dus wordt wegehaald bij Economische Zaken. Men is kennelijk niet vergeten dat de ministers van Economische Zaken van de afgelopen kabinetten zowat alle duurzame energie de nek hebben omgedraaid. Het directoraat Energie van EZ kan met pensioen, want tegelijk moeten er ook ambtenaren weg. Deze lieden waren aantoonbaar contraproductieve krachten.

Ik ben heel benieuwd wat er voor u en mij, huishoudens en consumenten dus, in het vat zit om met z'n allen het energieverbruik te temperen. Want alle stoere taal en mooie woorden ten spijt is er slechts 800 miljoen euro beschikbaar voor al dit schoons. Het lijkt op het bekende voor-een-dubbeltje-op-de-eerste-rang-willen-zitten. 800 miljoen voor een hele kabinetsperiode is niet veel, sterker, het is angstaanjagend weinig. Dit wordt een spannend jaar.


5 februari 2007: Solar Impulse. Met een door zonnestroom aangedreven boot de oceaan over is kennelijk nog niet genoeg. Bertrand Piccard, zoon van Jacques Piccard en kleinzoon van de beroemde diepzeeavonturier Auguste Piccard, heeft het plan opgevat om met een door zonne-energie aangedreven vliegtuig de wereld om te vliegen. Non-stop. In 2003 is hij en zijn team begonnen met een haalbaarheidsstudie. In 2008 moeten testvluchten beginnen. Er is een fascinerende website over de Solar Impulse en haar voorgangers.


3 februari 2007: Zonneboot arriveert in Martinique. Voor de eerste keer is een boot de Atlantische Oceaan overgestoken geheel en uitsluitend aangedreven door zonne-energie. Vanmiddag om 15:00 lokale tijd arriveerde de catamaran-met-zonnepanelen veilig in de haven van Le Marin, Martinique. Gefeliciteerd, bemanning!

Zie de website van de SUN21


3 februari 2007: Gezocht: kandidaat-minister voor Milieu (2). In de krant lees ik vandaag dat in het ontwerp-regeringsakkoord een échte minister voor Milieu is opgenomen. Dat begint ergens op te lijken.


2 februari 2007: Gezocht: kandidaat-minister voor Milieu (1). Natuur en Milieu plaatste onlangs een advertentie met het verzoek of kandidaten voor de post van Minister van Milieu zich willen melden. De post komt er in feite op neer dat er stukken beter moet worden gepresteerd dan de staatsscretaris van Milieu heeft gedaan in het thans demissionaire kabinet-Balkenende.


2 februari 2007: Californisch parlementslid wil gloeilamp verbieden. Al eerder pleitte ik op deze blog-pagina voor het ter grave dragen van de gloeilamp. Het Californische parlementslid Lloyd Levine heeft kennelijk mijn idee overgenomen. Hij zegt een wet voor te bereiden die gloeilampen in Californië verbiedt. Volgens Levine is de gloeilamp verouderd , vreet het ding stroom en zijn energie-efficiente lampen beter voor de portemonnee van de eigenaar, voor het milieu en voor het vaderland, kortom gezonde argumenten waar niemand wat tegen in kan brengen. Waarom die gekke Amerikanen (en ook Nederlanders) toch maar hardnekkig gloeilampen blijven kopen? Ik heb echt geen idee. Zou het komen doordat de industrie die armaturen vervaardigd het maar niet voor elkaar krijgt om sexy armaturen te maken voor energiebesparende verlichting?


1 februari 2007: Lichten uit tussen 19:55 en 20:00. Zelfs onze minister-president maakte zich druk over de elektriciteitsvoorziening. Uiterst merkwaardig dat je van overheidswege wordt aangespoord om de lichten aan te doen in plaats van uit! Ik heb dus alle lichten uit gedaan en ben een kwartiertje gaan wandelen in de buurt. Weinig verschil met een gewone doordeweekse avond. Ook de Telegraaf vond dat: " De belasting van het elektriciteitsnet was 13.000 megawatt, hetzelfde als elke andere donderdagavond, stelt een woordvoerder van Tennet. Dat leidt tot de conclusie dat niet zoveel huishoudens gehoor hebben gegeven aan de oproep als verwacht werd", aldus deze krant.


31 januari 2007: Mensen met zonnepanelen van BELDEZON, opgelet! Ik kreeg vanavond bericht dat Beldezon de in 2000-2003 geleverde OK4E omvormers omwisselt. Een kopie van het grootste deel van de brief van Beldezon aan haar klanten vindt u hieronder.


29 januari 2007: Zonneboot halverwege oceaan. Nog een paar daagjes varen en de zonneboot Sun 21 heeft het grootste deel van de overtocht gemaakt. Afgelopen 23 december berichtte ik over de positie. Welnu, de boot en ahar bemanning is zonder veel problemen een heel eind opgeschoten. De Kaapverdische Eilanden heeft men maar overgeslagen.

Zie de website van de SUN21


28 januari 2007: Wat drijft onze auto's aan over 50 jaar? "Waterstof" zal menigeen zeggen. Dat is nog maar de vraag. Aan waterstof als energiedrager kleven nogal wat bezwaren. Waterstofgas gemengd met zuurstof heet niet voor niets 'knalgas'. Het is geen gemakkelijk te hanteren spul, dat waterstof, en bovendien moet je het met veel moeite en energieverlies bereiden. Waarom dan niet meteen helemaal elektrisch? Nu heeft elektrische aandrijving nog steeds de reputatie van de melkboer-aan-de-deur met zijn Spijkstaal (5 km/uur?), maar dat is rap aan het veranderen. General Motors heeft een auto in studie, de Chevy Volt electrical 'plugin' hybride auto. Deze auto wordt 100% elektrisch aangedreven, en de verbrandingsmotor die er in zit is nodig om stroom op te wekken zodra de accu's leeg raken. Op de parkeerplaats bij de baas, bij de supermarkt en thuis in de garage gaat de stekker in het stopcontact en worden de accu's opgeladen vanuit het elektriciteitsnet. Vergelijk dit eens met de Toyota's Prius. Deze hybride heeft een benzinemotor. De elektromotoren en de accu's helpen bij het kruip- en sluipwerk. De Prius heeft geen snoer-met-stekker. Is de Prius de laatste fossiele dinosaurier? Wie weet.


24 januari 2007: ACTIE tegen klimaatverandering: mobilisatie van Europese burgers tegen klimaatverandering ! L'Alliance pour la Planète (groepering van milieuverenigingen) doet een oproep tot al de burgers: gun de planeet 5 minuten rust!
Iedereen die de actie steunt wordt verzocht alle lichten in huis te doven op 1 februari a.s., van 19.55 tot 20.00.

Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens
de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen !

Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten : dat duurt echt niet lang en het kost niets. En het zal de politici en kandidaten voor de Provinciale verkiezingen van maart 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een serieus onderwerp uitmaakt dat weegt in het politieke debat.

En waarom op 1 februari 2007? Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experts van de Verenigde Naties uitkomt. En dat gebeurt bij onze buren! Wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de schijnwerpers richten op de dringende aard van 's werelds klimatologische situatie. Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke én politieke invloed hebben, en dit enkele weken vóór de verkiezingen !

Laat dit bericht zoveel mogelijk circuleren, stuur het zoveel mogelijk door, ook naar lokale politici; vermeld het in Newsletters, op jeiInternetsite of blog ...


23 januari 2007: Waar wie/wat gaan de aardgasbaten eigenlijk heen? Antwoord: naar het FES (Fonds Economische Structuurversterking). Met dat geld wordt van alles en nog wat gefinancierd. Uiterst nuttig! Oficieel gaat er dit jaar 293 miljoen euro naar projecten op het gebied van kennis en innovatie, voor onderwijsprojecten is er 520 miljoen gereserveerd, en voor ruimtelijke economische investeringen 394 mljoen (Betuwelijn, HSL). Hoeveel gaat er naar duurzame energie? Niets over te vinden. Vrij kort door de bocht kan je zeggen: "als er niets over op het internet is te vinden, dan bestaat het niet". Ik vrees dus dat er deze regering alle aardgasbaten uitgeeft aan leuke dingetjes, en dat er dus helemaal niets mee aan duurzame energie wordt gedaan. We zitten dus als we zo doorgaan over 20 jaar met de brokken. Gas op, energie op de bon, maar wel een nog immer onrendabele Betuwelijn.


21 januari 2007: Stijgende lijn hervat. Orkanen, regenhozen en pestweer ten spijt laten de eerste drie weken van dit jaar een keurige stijgende lijn in de opbrengst zien. Nu zijn er twee oorzaken voor de nette rechte lijn: 1. de laatste week van 2006 was qua weer allerbelabberdst en het dieptepunt in die week was dus dieper dan diep, 2. de eerste drie weken van januari hadden we beroerd weer, maar verdeeld over de periode elke week ongeveer even veel!. Het is het prille beginnetje, maar een begin is een begin. De 6 Sunpowertjes produceerden met elkaar afgelopen week 2,6 kWh, en de rest van het systeem deed er nog iets meer dan 2 kWh bij. Het totale systeem presteerde afgelopen week 4,8 kWh op de verzamelmeter, dus omvormerverliezen zijn er al af. 4,8 kWh 'schoon aan de haak' dus. Niet slecht voor half januari. Maar een recordopbrengst wordt het deze maand niet. Hoofdingredienten voor een recordopbrengst in januari: vorst, kraakhelder weer, hogedrukgebieden. Zon, dus!


19 januari 2007: Double whammy! Met zo'n storm als die van gisteren ben je al lang blij dat je zonnepanelen niet van het dak waaien. Vooral omdat ik hier vlak bij de kust woon maakte ik me tijdens de stormen van gisteren en van vorige week lichtelijk zorgen om m'n kostbare paneeltjes daar boven in de orkaanwind.

Toch is wat er hier in Nederland gebeurt peanuts vergeleken bij de ellende die de eigenaar van deze zonnepanelen in Amerika overkwam. En kijk eens waar de schade vandaan komt. Van de buurman! Om te huilen, wat?

foto met dank aan Johan Bakker


16 januari 2007: Zonder omvormer zou een zonnepaneel een stuk goedkoper zijn. Waarom zou je een peperdure omvormer aan je panelen hangen? Antwoord is dat dat zonnestroompanelen gelijkstroom produceren en het lichtnet op wisselstroom 'draait'. We nemen dus een omvormer voor lief. Zou het niet simpeler zijn om zonnepanelen wisselstroom te laten produceren? Dat dachten twee Amerikaanse uitvinders ook, en ze puzzelden net zo lang totdat ze een oplossing hadden. Resultaat: US patent nummer 7.141.734 op wisselstroomzonnepanelen.


14 januari 2007: Zonnepanelen van DotCorp. Een nieuwe ster aan het firnament! Had u wel eens gehoord van dit merk? Ik niet in ieder geval. Men heeft een website koop zonnepanelen nu waarop DHZ panelen van 175 Wp worden aangeboden. Elk paneel zou een eigen omvormer hebben, een Gridfit 250 (dat hoop ik tenminste want het is niet duidelijk - je kan namelijk geen twee 175 Wp panelen efficient aan een enkele Gridfit hangen. Als je 8 DotCorp-panelen zou kopen, kom je op € 6,25 per wattpiek. Dat is een erg hoge prijs voor een onbekende upstart als je het vergelijkt met prijzen bij gevestigde installateurs (zie de pagina prijsvergelijking die ik gisteren heb bijgewerkt). En je moet dan nog zelf het dak op om te installeren. En het terugverdienverhaal komt mij heel bekend voor. Tros Radar maakte daar afgelopen september gehakt van toen het ging om de Karwei-panelen. Héél toevallig waren die precies zo gedimensioneerd als de DotCom panelen!


13 januari 2007: Pagina "Prijzen Zonnepanelen" bijgewerkt.


11 januari 2007: "1 miljoen spaarlampen" heet de actie van Greenpeace. Maar: hoeveel lampen heeft een mens in huis, en hoeveel daarvan zijn spaarlampen? Hoeveel sluipverbruikers heeft u in huis? Wedden dat het meer is dan u denkt! Ik heb een notitieblok gepakt en ik ben het hele huis doorgelopen (plus de schuur en de buitenverlichting). Elke lamp is geteld (als er in een fitting of ornament meerdere lampjes zitten tellen die als even zovele lampen). Ik kwam op de volgende lijst. Verbazingwekkend. Toch nog 13 gloeilampen, 30 TL buizen , 18 spaarlampen, 7 LED-lampjes, 15 halogeenspots en 15 (jawel, vijftien) sluipverbruikers die 24 uur per dag aanblijven. Daar moet verandering in komen. Laten we zeggen dat elke gloeilamp die vanaf nu stuk gaat wordt vervangen door een spaarlamp. Over een paar jaar mag er geen enkele gloeilamp meer over zijn.


9 januari 2007: Energiebesparingsweek Groningen. Volgende week is het zo ver. De Milieufederatie Groningen samen met een aantal partners de eerste Groningse energiebesparingsweek georganiseerd: 15 t/m 20 januari 2007. De volgende tekst is overgenomen van de website van de enerbiebesparingsweek: Het idee voor de energiebesparingsweek is afkomstig uit Finland. Daar wordt deze themaweek al tien jaar met groot succes door Motiva georganiseerd. Motiva is een organisatie die nieuwe energiebronnen en effectief energiegebruik in Finland promoot.

Tijdens de themaweek wordt iedere dag een ander thema behandeld met een bijzondere actie op een bijpassende locatie. Sommige acties zijn wedstrijden en de winnaars krijgen een energiebewuste prijs. Om een blijvende stimulans aan energiebesparing te geven krijgen 1000 mensen een leuke verjaardagskalender met energiebesparingstips.

De Energiebesparingsweek heeft vijf verschillende thema’s: verwarming, hergebruik, water, elektriciteit en verantwoord klussen. De feestelijke opening van de week vindt plaats op maandagmiddag 15 januari. Dinsdag is de Dikke Truiendag. Het programma staat op deze website.


8 januari 2007: TROS Radar stelt belachelijke regeling aan de kaak. Het geachte kamerlid Diederik Samsom (PvdA) mocht vanavond opdraven in TROS Radar om uit te leggen hoe het komt dat mensen die meer dan 3000 kWh zonnestroom aan het net terugleveren een grote financiele opdoffer krijgen. Hoe zit het: Je mag met je zonnestroompanelen tot 3000 kWh terugleveren tegen hetzelfde tarief als waarvoor je stroom van het net koopt, zeg 24 eurocent. Zodra je ook maar één kilowattuurtje boven die 3000 kWh grens komt, krijg je plotseling over de hele 3000 kWh slechts iets van 4,8 cent (Essent doet dit, Essent is nog een 'redelijke ergieleverancier'; er zijn andere, brutalere energieleveranciers die doen alsof hun neus bloedt en helemaal niets willen terugeven, of bijvorobeeld netbeheerders die weigeren de stand door te geven, of die wel de stand willen doorgeven met handjeklap van het plaatsen van een nieuwe meter die alleen voordelig is voor de energieboer - gaat u maar eens uw recht halen, meneertje, mevrouwtje).
Dus: 2999 kilowattuur terugeleverd: 2999 x 0,24 = 719,76 euro die je terugkrijgt (lees: niet betaalt).
3001 kilowattuur die je teruglevert: 144,04 die je terugkrijg (lees: niet betaalt). Een vette 575 euro verschil. Uiterst bizar. En dat is nog niet alles. de TROS vergat te melden dat je boven 3000 kWh teruglevering ook nog eens terugleveringstransport moet betalen. Extra betalen dus!

Indertijd was die 3000 kWh regeling een mooie oplossing. Leverde je meer dan 3000 kWh terug, dan kon je MEP aanvragen. Ik ken MEPpers en die zijn best tevreden. Die hoor je niet. Maarrrr, de MEP is wegens succes opgeheven door onze vooruitstrevende minister van Economische Zaken, en nieuwkomers die MEP willen aanvragen krijgen nul op rekest. Dus leveren de meeste 3000+ terugleveraars honderden euro's in. Gevolg: de mevrouw die werd geinterviewd zet haar zonnepanelen maar uit als het teruglevermetertje de 300 nadert. Uit voorzorg. Mevrouw is wel goed maar niet gek! Hoezo milieu, meneer de minister? Enfin, Diederik Samsom heeft beloofd er iets aan te gaan doen als hij de kans krijgt. Ik stel Samsom hierbij kandidaat voor de ministerspost Duurzame Energie. Bron: TROS Radar


7 januari 2007: Revolutie eindigt in milieuramp. Een van de bezoekers van mijn website maakte mij er op attent hoe enorm de IT revolutie bijdraagt aan energieverbruik en dus aan de gaande klimaatramp. Leest u zelf. Eigenlijk is het hoog tijd om zware energieverbruiksnomen op te stellen voor computer, routers, servers e.d.


7 januari 2007: en je nog meer boos maken. Ik probeer er al jaren achter te komen hoeveel ik precies betaal voor elektriciteit, dat wil zeggen gewoon 1 kilowattuur stroom uit het stopcontact, inclusief BTW, belastingen, landelijke, regionale en plaatselijke heffingen, rechten, brandstofopslagen, meettarieven, precario en God weet wat de commerciële jongens, ambtenaren, wetbedenkers en regelneven nog meer verzinnen. Het kost heel veel rekenwerk, en dan ben je er nooit zeker van dat je geen post hebt overgeslagen. Neem als voorbeeld iets heel concreets: 1 kilowattuur Nuon Natuurstrom, afgeleverd bij mij achter de voordeur, stopcontact.

Op de website van Nuon staan keurig tariefachtige verhalen: 1 kWh continutarief Natuurstroom 0,1023 cent. nergiebelasting eerste 10.000 kWh: 0,0852 cent. Vastrecht meetdienst 12 x 1,87. Op een verbruik van 1250 kWh wordt dat 1250 : (1,87x12) = 0,018 cent.

Bij elkaar dus 0,1023 + 0,0852 + 0,018 = 20,5 cent. Dan heffen we 19% BTW en we komen uit op 24,448 cent. Als ik iets vergeten ben graa een e-mailje. Voor de opbrengst van zonnestroompanelen reken ik dit jaar dus voor het gemak met 24,5 cent per kilowattuur. Zit here precarion in? Nee. Zit hier wettelijk geregelde teruggave per aansluiting in: nee. Zit hier teruglevervastrecht in: nee (God betere het bij NUON, zo verdien je dubbel aan mensen met zonnepanelen die terugleveren, dit noemt men in hat jargon 'kansrijk duurzaam ondernemen". Het warme gevoel dat ik transparante, objectieve en eerlijke voorlichting krijg moet nog steeds komen. Nou ja, hetzelfde gaat op met telefoontarieven.


7 januari 2007. Polderjongen had uitgevogeld dat de energiebelasting per 1 januari is verhoogd met 0,13 eurocent per kilowattuur. Dit maakt het minder-meer betalen voor de Sunpowertjes geen 1,2 euro maar 52 eurocentjes (per jaar - word ik rijk van).

 


4 januari 2007 en je meteen al boos maken. Ik vernam ergens dat per 1 januari de energiebelasting is verhoogd met 0,3 cent per kilowattuur. Het maakt niet uit wat vor elektriciteit u gebruikt: fossiel, atoom of groen. Dat gebrek aan nuance is reden nummer een om boos te worden. Groen moet gestimuleerd worden, fossiel bestraft. Nu verwacht je toch dat die 0,3 cent zal worden ingezet om massaal energiebesparende maatregelen te stimuleren bij degenen die de belasting ophoesten. Niks ervan, helemaal niets. Niet eens een gratis Calvinistisch spaarlampje. Reden nummer twee om boos te worden. Blijft dat met elke kilowattuur zonnestroom die PV-bezitters opwekken er weer 0,3 cent extra wordt bespaard. Dat verkort de periode tot break-even. Mijn Sunpowertjes met hun 400 kWh op jaarbasis 'doen' dus 1,20 euro meer dit jaar.


2 januari 2007. Dit doe je als je wat wilt doen als burger tegen klimaatverandering, CO2 uitstoot, NOx-uitstoot, roet, astma, atoomstroom, energierekeningen. Regerend Den Haag (nou ja, regeren?) doet verdacht weinig. Men zit verlamd te wachten op een echte en vooral voortvarende minister voor Milieu. Dus doe je zelf wat. De wereld wacht niet op onze staatssecretaris Milieu van VROM. Je koopt zonnepanelen.

Dit plaatje kreeg ik voor de kerst toegestuurd door de heer Thijssen uit Gennep. Hij is wat trots op zijn splinternieuwe zonnestroominstallatie. Ereplaatsje, en hartelijk dank! Veel zon in het komende jaar.


1 januari 2007. Iedereen een goed en zonnig jaar toegewenst. Laten we hopen dat we een minister voor Energie en een minister voor Milieu krijgen, en wel ministers met ballen.
PDF bestand met informatie over zonnestroom. Deze website gaat over het hoe en waarom van zonnestroompanelen en het nut dat u er van heeft. Ik krijg vaak vragen "hoe werkt het?", "is het niet ingewikkeld?", "wat is de terugverdientijd". Hierom dit PDF-document met in een notendop antwoorden op de meest voorkomende vragen. Ook geschikt als startinformatie voor scholieren die een werkstuk maken!