Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Broodje @@p

Ik zie een nieuw broodje-@@p aankomen. In sommige media wordt geroeptoeterd dat we morgen stroomtekort kunnen krijgen vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. “Geen zon = geen zonnestroom = stroomtekort”, zo eenvoudig wordt dat voorgesteld. Nu gaat het om een partiēle zonsverduistering, hap uit de zon, die we hopelijk met het fantastische weer goed kunnen zien. Bedekking van  de zon door de maan is voor een zonnepaneel net zoiets als een wolk voor de zon, dus er is helemaal niets aan de hand. Men schreeuwt maar wat, maar dat doet men vaker. Bovendien voorziet zonnestroom een deel van de elektriciteitsvoorziening, en de netbeheerder houdt de zaak in de gaten, reken maar. Schakelt u maar wat megawattjes (desnoods fossiel) vermogen bij!

Het plaatje is van een gedeeltelijke zonsverduistering die ik ooit meemaakte in Perth (Australiē). Morgen proberen we opnieuw een mooi plaatje te schieten van dit heel aparte fenomeen.

welles-nietes?

Moet je nu wel of niet een omgevingsvergunning voor zonnepanelen aanvragen als je een leuke woning hebt in Leiden maar die ligt binnen het beschermde stadsgezicht. Er is een hele mooie kaart gepubliceerd, een kunstwerkje waarin ambtenaren pietje-precies elk dakvlakje een kleurtje hebben gegeven: welles-nietes. Oranje betekent: “never-nooit-niet”, blauw betekent “nee-tenzij” en groen betekent “nou ja, als het niet anders kan”. Maar er wordt geen duidelijk ‘Ja” gegeven. De kaart is te vinden op https://leiden.zonnepanelen

Een beetje ondernemende burger gaat op zoek op www.omgevingsloket.nl waar een vergunningschecker te vinden is. De check bevat een oeverloze lange rij vragen en als je niet pietje-precies met het Handboek voor de Gemeenteambtenaar erbij de vragenlijst invult kom je standaard uit op “vergunningsplichtig”. Nietes dus. Bovendien staat er een disclaimer waar je bang van wordt. Toch maar vergunning aanvragen?

Tipt een architect me dat in de vragenlijst bij “zonnepanelen” een vraag staat: “Komt de installatie in een bouwwerk“. Ik klik voor een zonnepaneeltje op de dakkapel aan de achterkant daar intuitief op “nee” want ik verkeer in de overtuiging dat een zonnepaneel binnenshuis minder effectief is dan op de woning. Als je bij deze vraag “ja ” invult is geen vergunning nodig! Bingo. maar dan heb je wel zonnepanelen op zolder en niet op het dak. Nietes-welles!

Nu staat er bij de bewuste vraag een infosymbooltje. Als je dat aanklikt staat er dat met “de installatie” de omvormer wordt bedoeld. Instinker! Alsof een omvormer stroom produceert en een zonnepaneel niet! Je moet hier dus “nee” aanklikken en dan is je paneeltje op de achterdakkapel vergunningsvrij! Welles!

Overigens: mag je blind vertrouwen op de vergunningscheck? Dit is uiterst onzeker. Onder de vergunningschecker staat een disclaimer waar je van gaat trillen in je schoenen. In mijn donkere dromen staat er de volgende dag een handhaver aan de voordeur “….en meneertje, wat doet dat paneel op uw dakkapel?”. Nietes?

Navraag leert dat er bij de gemeente Leiden fundamentalisten rondlopen die vinden dat alles vergunningsplichtig behoort te zijn, er liberale types rondlopen die sommige dingen vergunningsvrij vinden, en de gemeenteraad die politieke spelletjes speelt. Tel uit je winst. Verder is een begrip als “cultuurhistorisch belang” behoorlijk rekbaar en dus arbitrair. Het is maar hoe je ambtenarenpet staat: fundamentalist of liberaal.

Welles-nietes dus, of nietes-welles. Zoek het maar uit, burger!

Ter lering en vermaak hier een uittreksel van een begeleidend schrijven bij een recentelijk verleende omgevingsvergunning voor zonnepanelen op het voordakvlak van een woning in het beschermde stadsgezicht Leiden. Voel de welles-nietes spagaat waarin de gemeente zit. Boeren met kiespijn, dat zijn het! (het gaat overigens om een doodgewoon tussenwoninkje, bouwjaar 1936 of zo).


Het bouwplan betreft het plaatsen van ** zonnepanelen op het voordakvlak van de woning en is niet in strijd met het paraplubestemmingsplan en de parapluherziening.
Het bouwplan is wel in strijd met het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Schil’, artikel 4.1.1, omdat het uitwendig karakter van het bouwwerk wordt veranderd voor wat betreft de hoofdafmetingen en de onderlinge verhoudingen.

Uw aanvraag wordt mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo (afwijken bestemmingsplan). Op grond van 4.2 zijn wij bevoegd om een vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 4.1.1, mits:
a) de karakteristieke waarden van het bouwwerk niet in onevenredige mate worden aangetast;
b) bij verandering of complete vernieuwing van het beeldbepalend pand met het desbetreffende beeldbepalende pand identieke en/of gelijkwaardige karakteristieke waarden worden teruggebracht;
c) vooraf een advies is gevraagd aan de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

Om te beoordelen of gebruik kan worden gemaakt van de bovengenoemde binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1 van de Wabo is het plan ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke vak-afdeling Erfgoed Leiden & Omstreken (ELO).

ELO heeft onderstaand (intern) advies uitgebracht, waarbij het volgende is overwogen:

  • Het voordakvlak van deze eenheid is nog onaangetast van toevoegingen zoals dakramen.
  • De zonnepanelen zijn zichtbaar vanuit de openbare ruimte en niet ondergeschikt te noemen aan het dakvlak. Het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak verstoort het gave dakvlak.
  • Het toevoegen van zonnepanelen leidt tot een aantasting van het historische gevelbeeld van dit karakteristieke pand en de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht

De gemeenteraad heeft onlangs de gewijzigde Welstandsnota Leiden vastgesteld, waarbij een amendement is aangenomen waardoor op voordakvlakken binnen het beschermd stadsgezicht Zuidelijke Schil ook zonnepanelen zijn toegestaan, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het plaatsen van zonnepanelen op dit voordakvlak is in overeenstemming met het gestelde in de ‘Richtlijnen voor zonne-energie in de historische context’ van de Welstandsnota Leiden.

Ondanks het advies van ELO is het plan toch ter beoordeling voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML heeft geoordeeld dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Wij hebben kennis genomen van het advies van ELO en na weging van de verschillende belangen besluiten wij om, anders dan ELO adviseert, medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan. Daarbij zijn de volgende overwegingen van belang:

  • de gemeenteraad heeft in het kader van verduurzaming een amendement aangenomen om in het beschermde stadsgezicht Zuidelijke Schil –ondanks de strijdigheid met het bestemmingsplan- het plaatsen van zonnepanelen mogelijk te maken die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
  • de WML heeft geoordeeld dat het bouwplan voldoet aan de voor dakvlaktype 2 gestelde criteria en niet in strijd is met redelijke eisen van welstand;
  • het plaatsen van de zonnepanelen is een reversibele ingreep;
  • de zonnepanelen zijn beperkt zichtbaar vanaf de straat en zijn op afstand van de dakrand geplaatst;

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat de wens van de gemeenteraad om te verduurzamen, mede gelet op de overige overwegingen, zwaarder weegt dan de aantasting van de karakteristieke waarde van het pand en de cultuurhistorische waarde van het beschermd stadsgezicht.

welstand (artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo)
Op grond van artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo mag de omgevingsvergunning alleen worden verleend indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. In de gemeente Leiden is de Welstandsnota gemeente Leiden van toepassing. Het bouwplan voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen sneltoetscriteria en is daarom voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML heeft in haar vergadering van 19 mei 2021 geoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Wij hebben dit advies overgenomen en zijn daarmee van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.
Wij zijn van oordeel dat de vergunning voor de activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ en ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’ kan worden verleend.

afzender: Gemeente Leiden


Mijn indruk is dat het hommeles is tussen ELO en de welstandscommissie, met B&W als Salomon, en met de gemeenteraad als koortje op de achtergrond.

Consument op kosten gejaagd?

Al sinds maart stijgen grondstofprijzen. Langzaam en met hobbeltjes, maar o, zo gestaag. Ook zo gas. En aangezien CO2 uitstootrechten ook stijgen hebben uitbaters van met name gascentrales het niet gemakkelijk: hun variabele kosten stijgen met dubbele snelheid. Wat doe je in zo’n geval als commerciēle uitbater: je berekent door aan je eindgebruiker, het brave melkkoetje genaamd ‘consument’. De fiscus glimlacht fijntjes want die vangt toeslagen en btw. Brave consument is de klos, want ja, hij zit aan het eind van het lijntje.

So far so good. Nu werden we dus afgelopen week zo’n beetje doodgegooid met schreeuwerige berichten over gigantische stijgingen van energieprijzen voor consumenten die een variabel contract hebben. Was dat spin om domme consumenten meerjarige contracten aan te smeren, klantenbinding dus, of een rimpel in de altijd klotsende internationale energievijver? Ik weet het niet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde nog afgelopen maart een geruststellend rapport/prognose over energieprijzen. Maar ja, ook het PBL kan gemakkelijk de plank misslaan in het immer roerige energiewereldje. Koffiedik!

Nu zijn er domme en slimme consumenten. De domme doen niks. De slimme kijken of ze energie kunnen besparen, of ze kopen zonnepanelen om in ieder geval de component elektriciteit onder de duim te houden. De zonnepanelenbranche floreert dus als nooit tevoren. Gas wordt lastiger want je moet of radicaal van dat gas af, of minder gaan verbruiken door (straks in de herfst, winter) de thermostaat van de cv lager te zetten. Isoleren helpt: woningisolatie is een passieve toepassing, heeft weinig onderhoud nodig en vermindert de energievraag drastisch en permanent. Een goede uitgangspositie ook voor latere (dure) van-het-gas-af-gaan plannen. Isoleren, isoleren, isoleren, dat wordt het motto straks in het najaar.

Essent: Marktinformatie grootzakelijke markt: actuele prijzen gas en stroom

Eind-mei sprint

Bij het bekijken van alle grafiekjes in deze  blog kwam ik de productiegrafiek tegen van 26 mei 2017.  In dat jaar was mei een hele gemiddelde maand, net als dit jaar, en ook toen werden tegen het slot van de maand prachtige opbrengsten behaald op superzonnige dagen. De productiegrafiek van toen lijkt zo enorm veel op die van vandaag dat ik het ‘oude’ plaatje laat zien. Leiden startte de dag koud (de cv brandde even!) en toen was het feest. We hadden de hele dag een strakblauwe lucht met een paar mooiweer-wolkjes om het af te maken. De zomer komt eraan en dat merk je goed.

Meer dan 8 GW zonnestroomvermogen vandaag

Ik keek zojuist op energieopwek.nl en zag aan de grafiek dat er rond 14:00 uur liefst 8.130 MW aan zonnestroom werd opgewekt in ons land. Wind was er nauwelijks en de biomassacentrales stookten de hele dag overstoorbaar door op 500 MW. De grafiek schaaft tegen de bovenkant van de schaal aan. Prachtig! Dat gebeurde vorig jaar ook, maar dan bij 5.000 MW zonnestroom

www.energieopwek.nl

Meer energie uit zon en wind, Tweede Kamer!

We zien overal om ons heen groei van wind- en zonne-energie. Huizen gaan van het gas af. Ook het aantal elektrische auto’s neemt spectaculair toe met in het kielzog het aantal beschikbare laadpalen. Shell moet van de rechter van de olie af. Tata Steel moet aan de waterstof. Dat moet en kan nog veel beter, vinden de brancheverenigingen NWEA, Holland Solar en Energie- Nederland. Ze hebben een dingend advies aan de Tweede Kamer verstuurd om in de regeringsperiode die voor ons ligt zevenmijlslaars stappen te maken op het gebied van windenergie, zonne-energie en voortgaande electrificatie van onze maatschappij. Hiervoor is aanzienlijke versterking van de elektriciteitsnetten nodig. Puntje voor op de agenda, formateur!

bericht op Energienieuws.info – nieuws op de website Holland Solar

Vooruitgang in Leiden!

Er is hoop dat het ooit nog wat wordt in de wijken in Leiden waarin de verstikkende regeltjes van het beschermde stadsgezicht ervoor zorgen dat verduurzaming van de woning een helse klus is. Er is een interessante aanvraag ingediend namens een serie bewoner/eigenaars van woningen in een mooie oost-west georienteerde straat in de Professoren- en Burgemeesterswijk voor een omgevingsvergunning om zonnepanelen te mogen installeren die vanaf de straat zijn te zien: mensen dus die in woningen wonen aan de noordzijde van de straat. De zon schijnt lekker in de voortuin, op de voorgevel en op het dak. Je moet dus panelen aan de straatkant plaatsen, want anders loont het niet zo. Tot voorheen was zo’n aanvraag vloeken in de kerk van conservatief Leiden en werd ze meteen in de prullenbak gedeponeerd. Ditmaal niet, tot mijn verrassing. Vergunning is verleend en binnenkort gaan de panelen op de daken. Een mooi strak rijtje identieke panelen wordt dat, een unicum voor de buurt. In het besluit van B&W werd meegedeeld dat zowel de welstandscommissie als Erfgoed Leiden en Omstreken (dit adviserende gremium is de peetvader van conservatief Leiden) negatief advies hadden uitgebracht. Het is dus de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraad die met hun (met grote meerderheid aangenomen) voorstel tot aanpassing van de welstandsregels en selectief toestaan tot dit succes hebben geleid. Hulde, gemeenteraad, pluim voor de wethouder! Nu nog meer straten aan de bak.

Mei 2021 behoorlijk gemiddeld

Met enige weemoed denk ik terug aan de meimaand van vorig jaar. In mijn herinnering was elke dag strakblauw, zonovergoten, met heerlijke temperatuur, er was zelfs sprake van een heuse hittegolf, en o,o, wat was het droog. Moet je dit jaar zien! De tuin is sappiger dan ooit, dat wel; alle planten (en ook het onkruid) groeien als een gek, maar het is koel, het regent en het stormt. Buiten zitten? Ho maar. Kleumen met Pinksteren! Dat komt allemaal goed tot uiting in de productiegetalletjes van mijn zonnepaneeltjes. Het plaatje laat de geaccumuleerde productie zien van m’n referentiepaneeltjes (6*95 Wp Shell, jaartal 2000) in mei 2021 (paarse lijn) vergeleken met mei 2020 (blauwe lijn), daggrafiek. Zelfs dit setje nietige paneeltjes produceerde in de eerste drie weken van mei vorig jaar 25 kilowattuur meer dan dit jaar. Dat voorspelt niet veel goeds voor de maand-mei opbrengst van de hele PV-installatie. Mei 2020 was een recordbreker, dit jaar is mei maar heel erg zo-zo.

Go ahead voor het eerste grote Amerikaanse offshore windpark

In de Verenigde Staten kijkt men met een scheef oog naar de wind-op-zee projecten in Europa en Azie. “Waarom wij niet?”, vroegen Amerikaanse supporters van duurzame energie opwekking zich af. “Wij zijn toch Number One In The World”. Jawel, dat mag wel zo wezen, maar offshore wind komt in de USA maar moeilijk van de grond. Dat komt om een aantal redenen. Ten eerste is het land verschrikkelijk groot. In de tweede plaats is er enorm veel windenergie te oogsten, maar wel op plekken waar weinig mensen wonen: de panhandles van Texas en Oklahoma. Die staten kennen we als nogal olieverslaafd. De grote bevolkingsconcentraties liggen in het noordoosten: de Boswash corridor. Nu is er veel wind beschikbaar op de oceaan ten zuiden van de eilanden Martha’s Vineyard en Nantucket, maar dat zijn een soort “groot-Wassenaar”-eilandjes, en de miljonairs aldaar zijn falikant tegen windenergie op zee. Je zal maar tegen een windturbine aankijken vanuit je privé strandpaviljoen, nietwaar? Donald Trump steunde zijn vriendjes dus werden plannen voor offshore wind (‘Cape Wind’, ‘Vineyard Wind’) zoveel mogelijk getraineerd. Nu, met een milieuvriendelijke en energieke president, gaat de beuk erin: de onderneming ‘Vineyard Wind’ heeft officieel vergunning gekregen om een offshore windpark in de Atlantische Oceaan te gaan bouwen dat bestaat uit 84 turbines van ieder zo’n 10 MW. In 2023 moet de eerste stroom aan land komen in Covell’s Beach, Cape Cod, Massachusetts.

bericht op REVE

zie ook www.vineyardwind.com/vineyard-wind-1

TegenGassers

De energietransitie komt eraan, daar is geen ontkomen aan. Behalve in Leiden waar nogal wat mensen denken dat ze in een soort Asterix-Obelix dorpje wonen dat bestand is tegen alle maatschappelijke woelingen. De gemeente heeft in 2017 haar Warmtevisie gepresenteerd waarin staat dat o.a. de Merenwijk wordt gezien als een kansrijke wijk (even tussendoor: mijn eigen wijk is absoluut totaal kansloos om voor 2035 van het gas af te zijn, heeft in de Warmtevisie namelijk de status ‘nader te bezien na 2035′). De Merenwijk is overigens in de jaren ’70 van de vorige eeuw gebouwd, toen aardgas nog 4 cent per kuub kostte en men de woningen niet isoleerde. Tegeltjes piepschuim tegen het keukenplafond, dat was het wel zo’n beetje. Tel uit je winst

Niet iedereen in de Merenwijk is blij met de voornemens van de gemeente. Er zijn lieden die vinden dat je niet van het gas af moet. Gas is goed, gas is fijn, gas is vooral vertrouwd. Asterix en Obelix. Men heeft bezwaren vooral omdat men aanhikt tegen de enorme benodigde investeringen, geschat op 40.000-60.000 euro per woning. De gemeente, en trouwens ook politiek Den Haag, wuift de investeringen luchtigjes weg met ‘kostenneutraal’ maar dat dat een sprookje is, dat weten we allemaal.

Kortom we krijgen nog wel wat achterhoedegevechten in Asterix-Obelix dorpje Leiden.

bericht over TegenGas-Merenwijk Leiden